PIT-37 rozliczysz w programie e-pity

Rozliczenie umowy o dzieło powinno zostać przeprowadzone według ściśle określonych zasad zarówno po stronie podatnika, jak i wypłacającego świadczenie zlecającego.

Umowa o dzieło – obowiązki płatnika

Zatrudniając osobę na umowę o dzieło, płatnik rozlicza ją albo w formie zaliczek na poczet rozliczenia umowy albo po przekazaniu dzieła. Zasady te dotyczą zarówno dzieł zamawianych i rozliczanych okresowo (np. raz w miesiącu), jak i rozliczania jednokrotnych umów o dzieło.

Pobór zaliczki na podatek odbywa się według ściśle określonych zasad. Przychód z umowy obniżany jest o koszty podatkowe, po których odliczeniu pobierany jest 17% podatek dochodowy. Jeśli wykonawca nie złoży oświadczenia o zastosowaniu 32% stawki podatku, to niezależnie od wartości, jaka jest wypłacana, zaliczka na podatek w trakcie roku cały czas obliczana jest w oparciu o 17% stopę podatkową.

Oblicz PIT z umowy o dzieło od razu w Programie e-pity i zadbaj o zwrot z PIT.

Masz dochody z umowy o dzieło, nie musisz liczyć podatku w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2020 i wysyłaj ePIT online >>

Koszty uzyskania przychodów oblicza się według trzech metod:

 • 20% koszty uzyskania, liczone od przychodu brutto,
 • 50% koszy uzyskania obejmujące wyłącznie wynagrodzenia z dzieł wykonywanych w ramach branż uprawnionych do tego rodzaju kosztów, liczone od przychodów brutto przy czym limit łączny rozliczenia tych kosztów u płatnika nie może przekraczać 85528 zł (przychód – 171.056 zł); od nadwyżki ponad wartość przychodu 171.056 zł płatnik nie pobiera żadnych kosztów podatkowych,
 • Jeżeli faktycznie poniesione koszty przekraczają powyższe limity procentowe, płatnik stosuje koszty procentowe a podatnik samodzielnie może je podwyższać.

Wykonawca nie ma możliwości przekazania informacji, jakie koszty autorskie mają mieć zastosowanie; płatnik ustala je samodzielnie.

Zaliczki na podatek należy przekazywać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Z końcem roku należy wystawić informację PIT-11 oraz deklarację PIT-4R.

W PIT-11 ująć należy przychody z umów o dzieło w kwotach faktycznie wypłaconych lub postawionych do dyspozycji. PIT-11 będzie wystawiony niewłaściwie, jeśli obejmie wszystkie należne, a niewypłacone jeszcze wynagrodzenia. Odpowiednio zaliczki na poczet wykonania dzieła w latach przyszłych, podlegają wypłacie w roku ich przekazania lub postawienia do dyspozycji.

Koszty podatkowe ująć należy w roku wypłaty – zatem rozlicza się je tak, jak przychody. W przypadku zaliczek – ująć należy zaliczki należne, nawet jeśli jeszcze nie zostały wpłacone do urzędu skarbowego i nawet jeśli nie musiały one jeszcze być wpłacone.

W PIT-11 umowy o dzieło wykazuje się w wierszu 6 pola 49-52. Również jeśli dzieło zawierane jest z podmiotem, z którym wiąże umowa o pracę, wynagrodzenia te ująć należy w tych pozycjach.

Jeśli dochodzi do zwrotu zaliczki lub zadatku na poczet wykonania dzieła – o wartość tę obniża się wartość wypłaty w roku zwrotu. Jeśli dochodzi do wypłaty kary umownej (np. za nieterminowość prac), jej wartość nie pojawi się na PIT-11 wykonawcy i nie pomniejszy wartości wypłat.

Oblicz PIT z umowy o dzieło od razu w Programie e-pity i zadbaj o zwrot z PIT.

Masz dochody z umowy o dzieło, nie musisz liczyć podatku w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2020 i wysyłaj ePIT online >>

Niepawidłowości w wypłatach, rozliczane w roku kolejnym po roku wypłaty nie wpływają na treść PIT-11 i PIT-4R. Zmiany w PIT-11 lub PIT-4R wynikać mogą wyłącznie z błędów w wypełnieniu tych formularzy (inna kwota została podana na nich, a inna faktycznie wyliczona i pobrana).

W przypadku wypłat z tytułu realizacji dzieła z zagranicy, podatnik samodzielnie rozlicza zaliczki na podatek do 20 dnia miesiąca po miesiącu uzyskania wynagrodzenia. Nie musi wówczas za siebie samego wystawiać PIT-11 i PIT-4R, składa wyłącznie deklaracje roczną.

Dzieło do 200 zł a obowiązki płatnika

Inaczej wyglądają zlecenia, jeżeli kwota należności określona w umowie zawartej z osobą niebędącą pracownikiem płatnika nie przekracza 200 zł. W takim przypadku nie stosuje się żadnych kosztów podatkowych, niezależnie od rodzaju dzieła (rodzaju branży). Płatnik podatek pobiera ryczałtowo, wpłaca go do urzędu i nie wystawia wykonawcy informacji podatkowej. Informacja o pobranym podatku trafia wyłącznie do urzędu skarbowego na elektronicznym druku PIT-8AR w terminie do końca stycznia po roku rozliczanym. Ryczałtowego podatku nie ujmuje się w PIT-4R oraz PIT-11.

Umowa o dzieło – obowiązki podatnika, poprawne wypełnienie deklaracji PIT

Podatnik otrzymane wynagrodzenie wprowadza do deklaracji rocznej PIT-37. Jeśli podatnik samodzielnie odprowadza zaliczki (np. umowa z wypłatami z zagranicy), podatnik wybierze PIT-36 zamiast PIT-37.

Podatnik wpisuje w deklaracji faktycznie otrzymane lub postawione do dyspozycji kwoty wynagrodzeń.

Licząc koszty podatnik stosować może procentowe koszty, przy czym obowiązują go następujące zasady:

 • Limit 50% - do łącznej wartości kosztów autorskich 85.528 zł w ramach listy branż uprawnionych do kosztów tej wysokości; nie ma przy tym znaczenia, z jakiego tytułu rozliczane są te koszty (tzn. mogą powstawać w trakcie roku z wielu poniższych tytułów łącznie) o ile wypłaty wynagrodzenia pochodzą w związku z:
  • zapłatą twórcy za przeniesienie prawa własności wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego,
  • opłatą licencyjną za przeniesienie prawa stosowania wynalazku, topografii układu scalonego, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego lub wzoru zdobniczego, otrzymanej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną,
  • z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych, w rozumieniu odrębnych przepisów, lub rozporządzania przez nich tymi prawami.
 • powyżej limitu 85.528 – koszty autorskie wynoszą 0 zł,
 • jeżeli koszty dotyczą innych rodzajów wypłaty, nieobjętych 50% lub spoza branż uprawnionych – zastosowanie znajdują 20% koszty uzyskania,
 • w przypadku gdy poniesione koszty w związku z umową o dzieło są faktycznie wyższe – podatnik może gromadzić dokumenty wskazujące ile one faktycznie wynoszą – należy posiadać dowody stwierdzające ich wysokość, potwierdzenie poniesienia wydatku (zapłaty), daty oraz podmiotu, na rzecz którego wydatek poniesiono.

Koszty nie muszą być takie same jak w przekazanym od płatnika PIT-11. W efekcie jest on wyłącznie wyznacznikiem – wzorem do wypełnienia rocznej deklaracji PIT-37 lub PIT-36. Podatnik samodzielnie odpowiada i wypełnia tę deklarację i ponosi odpowiedzialność za prawidłowość kwot wykazanych w tej deklaracji.

Obliczając roczny podatek, wykonawca może zastosować kwotę wolną od podatku – w związku z powyższym ostateczny podatek będzie z reguły niższy o tę wartość od sumy pobieranych w trakcie roku od wynagrodzenia zaliczek na podatek. Będzie mu więc przysługiwał zwrot nadpłaty.

Oblicz PIT z umowy o dzieło od razu w Programie e-pity i zadbaj o zwrot z PIT.

Masz dochody z umowy o dzieło, nie musisz liczyć podatku w PIT za 2020 ręcznie. Sprawdź wysokość Twojego podatku kompleksowo - razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku do 45 dni. Wylicz wygodnie Twój PIT-37 w Programie e-pity 2020 i wysyłaj ePIT online >>

W zależności od warunków zatrudnienia umowa o dzieło rozliczana jest w ramach różnych źródeł:

 • może ona należeć do działalności wykonywanej osobiście – pod warunkiem, że z umowy wynika łącznie, że:
  • odpowiedzialność wobec osób trzecich za rezultat tych czynności oraz ich wykonywanie, z wyłączeniem odpowiedzialności za popełnienie czynów niedozwolonych, ponosi zlecający wykonanie tych czynności;
  • są one wykonywane pod kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonych przez zlecającego te czynności;
  • wykonujący te czynności nie ponosi ryzyka gospodarczego związanego z prowadzoną działalnością.
 • może ona należeć do działalności gospodarczej – w takim przypadku należy w umowie lub oświadczeniem przekazać płatnikowi informację na ten temat; płatnik nie będzie pobierał zaliczek na podatek, a przychód wprowadzany jest do ksiąg wykonawcy, odpowiednio nie są naliczane koszty procentowe 20% lub 50% lecz wyłącznie koszty dokumentowane, faktycznie ponoszone,
 • może należeć do działalności nierejestrowanej, jeśli łączna wartość przychodów nie przekroczy miesięcznie połowy minimalnego wynagrodzenia; w tym przypadku przychody wykazać należy w ramach źródła - inne źródła przychodów. 

W ramach poszczególnych źródeł przychodów można łączyć ze sobą przychód i koszty, tzn. podatnik, który z umowy zlecenie posiada wyłącznie koszt lub poniósł stratę, może ją odliczyć od umowy o dzieło wykonywanej w ramach tego źródła (działalność wykonywana osobiście). Wartości z każdej z tych umów – przychody, koszty, wpisać należy do tego samego wiersza w deklaracji PIT.

Jeżeli podatnik posiada straty podatkowe, to może je odliczyć od dochodu z umowy o dzieło wyłącznie w przypadku, jeśli strata pochodzi z tego samego źródła, co umowa o dzieło (np. z działalności wykonywanej osobiście). Strata może wynikać oczywiście z innej umowy, zawartej z innym podmiotem, odliczyć można wyłącznie do 50% rocznie (czyli minimalny okres odliczania straty wyniesie 2 lata) wykazanej w jednym z 5 lat poprzedzających bezpośrednio rok  

Umowa o dzieło – przypadki szczególne, jak wypełnić deklarację PIT?

W przypadku otrzymania kary umownej z tytułu różnego rodzaju czynności kontrahenta, wykonawca karę traktuje jako przychód z innych źródeł. Wyjątkiem jest działalność gospodarcza – gdy dzieło wykonywane było w ramach prowadzonej firmy, to również kara umowna rozliczana jest jako przychód tej firmy.

Wypłata odsetek za nieterminową zapłatę wynagrodzenia traktować należy jako przychód z tytułu innych źródeł. Wyjątkiem jest działalność gospodarcza – gdy dzieło wykonywane było w ramach prowadzonej firmy, to również odsetki takie rozliczane są jako przychód tej firmy.

Odszkodowanie oraz kara umowna wypłacana przez wykonawcę z umowy o dzieło (zarówno z działalności gospodarczej jak i prywatnej umowy o dzieło) nie stanowi kosztu uzyskania przychodów – wypłaconej w ten sposób kwoty nie można traktować jako kosztu uzyskania przychodu z tak zawartej umowy i nie wyszczególnia się go w deklaracji PIT po stronie kosztów. Zasada ta dotyczy również odszkodowania lub kary rozliczanej jako potrącenie z ostatecznej kwoty, podlegającej zapłacie. Oznacza to, że przy kompensacie wynagrodzenia i kary lub odszkodowania, do przychodów ujmujemy całą kwotę wynagrodzenia – wynikającą z zawartej umowy.

W deklaracji PIT nie należy ujmować umów o wartości do 200 zł brutto. Kwoty takie powinny być rozliczane przez płatnika ryczałtem, ponieważ nie podwyższają przychodu.

Wiele umów o dzieło można w deklaracji podatkowej łączyć – tzn. w ramach wiersza – działalność wykonywaną osobiście wpisuje się wówczas sumy przychodów, kosztów, dochodów i zaliczek z wielu informacji PIT-11.

Dopuszczalnym jest wykonywanie działalności gospodarczej oraz realizowanie umów o dzieło nawet o takim samym przedmiocie. Wówczas przychód z działalności gospodarczej i przychód z umowy o dzieło wskazywane są osobno w deklaracji rocznej PIT – w poszczególnych wierszach odpowiadających źródłom przychodów.

Druki związane z umową o dzieło na druki-formularze.pl: wzór umowy o dzieło, rachunki, korekty, odstąpienie >

 Chcesz szybko wyliczyć ile dostaniesz "na rękę" – Kalkulator wynagrodzeń >
kalkualtor wynagrodzenia - samozatrudnienie >

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.