PIT-11 jest formularzem dedykowanym do wykazania przychodów, kosztów uzyskania przychodów, dochodów, składek pobranych na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczek na podatek dochodowy. Dokument ten może zawierać dane oparte o kilka różnych źródeł przychodów np. umowa o pracę, umowa zlecenie, umowa o dzieło, działalność wykonywana społecznie czy też działalność wykonywana osobiście. PIT-11 jest, co do zasady, wystawiany przez płatnika składek, a dane w nim zawarte są niezbędne do poprawnego rozliczenia rocznego podatnika.

Wystawcy PIT-11 mają czas do 31 stycznia następnego roku po roku podatkowym, aby przygotować formularz i przesłać go do organów podatkowych. Do podatnika (pracownika, zleceniobiorcy) formularz musi być dostarczony maksymalnie do końca lutego.

PIT-11 zawiera dane niezbędne do rozliczenia rocznego podatnika. W zależności od formy opodatkowania i źródła uzyskiwanych przychodów podatnik rocznie rozlicza się w oparciu o PIT-36 lub PIT-37. Dane zawarte w otrzymanym przez podatnika PIT-11 powinny zatem mieć swoje odzwierciedlenie w zeznaniu rocznym tj. w PIT-36 lub PIT-37. Formularz PIT-11 nie stanowi sam w sobie rozliczenia rocznego podatnika, jednak jest podstawą do jego poprawnego wypełnienia.

Obowiązek terminowego sporządzenia i złożenia PIT-11 zarówno właściwym organom podatkowym, jak i podatnikom spoczywa na podmiocie, który jest płatnikiem np. w przypadku umowy o pracę będzie to pracodawca.

PIT-11 jest wystawiany przez płatnika (np. pracodawcę) i zawiera informację o przychodach, kosztach uzyskania przychodów, dochodach, składkach pobranych na ubezpieczenia społeczne oraz zaliczkach na podatek dochodowy, które dotyczą podatnika (np. pracownika) w danym roku podatkowym. PIT-37 jest natomiast formularzem, który musi złożyć podatnik w celu rozliczenia wszystkich swoich przychodów w danym roku podatkowym. Zatem dane zawarte w PIT-11 są podstawą do rocznego rozliczenia podatnika. Do PIT-37 mogą być przeniesione dane z kilku PITów-11 jeśli podatnik uzyskał w danym roku podatkowym przychody od kilku płatników (pracodawców / zleceniodawców). Wówczas dane z PITów-11 są sumowane i wprowadzane do poszczególnych rubryk PIT-37.

PIT-11 powinien zostać nam dostarczony przez pracodawcę / zleceniodawcę, jednak można pobrać go również z rządowej strony Twój e-PIT. Formularz ten znajduje się w zakładce "Dokumenty źródłowe". Od 15 lutego 2024 roku w usłudze udostępniane są również wstępnie rozliczone zeznania roczne.

Aktualności - sprawdź najnowsze informacje dotyczące rozliczeń PIT
2024-03-01

Umowa zlecenie pozwala rozliczać faktycznie poniesione koszty

Zleceniobiorca może rozliczyć rzeczywiste koszty uzyskania przychodów, o ile są wyższe od ryczałtowych, a fakt ich poniesienia można udowodnić.

2024-03-01

Najpierw przelew za fakturę, dopiero potem podatek

Przedsiębiorcy prowadzący działalność na niewielką skalę mają wkrótce otrzymać możliwość płacenia podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za fakturę.

2024-03-01

Mobilny domek podlega amortyzacji

Odpisy amortyzacyjne z tytułu zużycia środka trwałego, jakim jest domek mobilny, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Wspieramy OPP