z dnia: 2023-01-04

Koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa pracodawca według stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu (tj. na podstawie tzw. kilometrówki). Jej wysokość ulega zmianie począwszy od 17.01.2023 r. Zastosowanie kilometrówki ma znaczenie w szeregu przypadków rozliczeń z zatrudnionymi osobami.

tabela rozliczeń delegacji służbowych 2023

Kilometrówka rozliczana zgodnie z limitem zmienionym rozporządzeniem z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (dz. U. 2023 poz. 9), stosowana jest do szeregu przypadków. Jej wartość uległa zmianie i wynosi:

Wysokość limitu maksymalnego zwrotu za 1 km w zależności od środka transportu

SAMOCHÓD

MOTOCYKL

MOTOROWER

OBOWIĄZUJE OD

 

DO 900 CM3

POW. 900 CM3

za km

0,5214 zł

0,8358 zł

0,2302 zł

0,1382 zł

14.11.2007 - 16.01.2023

za km

0,89 zł

1,15 zł

0,69 zł

0,42 zł

17.01.2023

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zastosowanie limitu kilometrówki

Limit pozwala na zwroty z tytułu korzystania z pojazdu - który to zwrot pozostaje nieopodatkowany i zwolniony ze składek ubezpieczeniowych w tym ze składek zdrowotnych.

Chodzi o zwrot za pojazd wykorzystywany w jazdach lokalnych, który to pojazd nie jest własnością (środkiem trwałym) prowadzącego firmę. Zwrot następuje osobie zatrudnionej na podstawie umowy o pracę i osoba ta wykorzystuje go dla celów zatrudnienia. Zwolnienie z podatku i składek ubezpieczeniowych stosuje się w zależności od przyjętej formy wynikającej z zawartej umowy - do ustalonego ryczałtu (nie przekraczającego wartości maksymalnej kwoty kilometrówki stosowanej w danej wielkości miejscowości) albo do wysokości kwoty ustalonej przy zastosowaniu stawek za 1 kilometr przebiegu pojazdu (podstawą jest oświadczenie pracownika w tej sprawie).

Nadwyżka rozliczenia jazd lokalnych powyżej limitu nie zostaje przez pracodawcę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów

Limit maksymalny kilometrówki lub ryczałtu ustala się w zależności od liczby mieszkańców w danej gminie lub mieście, w których pracownik jest zatrudniony.

wielkość miejscowości

limit kilometrówki

do 100 tys. mieszkańców

300 km

ponad 100 tys. - do 500 tys

500 km 

ponad 500 tys. 

700 km

dla służby leśnej

1500 km

dla służb ratowniczych

3000 km

dla instytucji działających w sytuacjach zagrożenia klęskami żywiołowymi lub przy usuwaniu ich skutków

3000 km

Zwrot zwolniony z opodatkowania i składek ubezpieczeniowych ustalony na podstawie kilometrówki dotyczy również wydatków poniesionych w podróży służbowej. W tym przypadku wykorzystanie pojazdu prywatnego dotyczy zarówno osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę, jak i na podstawie stosunku cywilnoprawnego. Podstawą rozliczenia jest w takim przypadku umowa o udostępnieniu pojazdu prywatnego do celów wykonywania podróży służbowej.

Nadwyżka rozliczenia jazd lokalnych powyżej limitu nie zostaje przez pracodawcę zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

Kilometrówka nie jest wykorzystywana w sytuacji korzystania z pojazdu służbowego (zarówno będącego środkiem trwałym, jak również pozostającego jego majątkiem prywatnym) przez przedsiębiorcę. Może on natomiast wprowadzić w koszty uzyskania przychodów wydatki ponoszone w związku z taką podróżą, w tym wydatki na paliwo (w szeregu przypadków wydatki te są ograniczane w do 75% lub 20% ich wartości, w zależności od rodzaju pojazdu).

rozliczenie PIT firmy

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: