Ulga na internet – rozliczenie 2020 r.

%DRUK-PITO%

Poniżej przedstawiamy odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania w zakresie ulgi prorodzinnej w PIT za 2020 rok.

Twój PIT w e-pity z automatycznie wyliczoną ulgą na internet > 

Czytaj także poradnik ABC podatki – Użytkowanie internetu >

 1. Korzystałem w roku 2015 i 2016 z ulgi internetowej. Potem miałem łączę ale, nie wykazywałem ulgi. Czy przysługuje mi prawo odliczenia w 2020 r lub w latach następnych?
  Nie, prawo takie nie będzie Panu przysługiwało.
 2. Korzystałem z ulgi w 2019 r. na internet po raz pierwszy. Co w przypadku roku 2020, czy nadal mogę korzystać z ulgi?
  Tak, rok 2020 będzie ostatnim, w którym prawo do ulgi będzie Panu przysługiwało. Podatnik, który w zeznaniu podatkowym składanym za 2019 r. po raz pierwszy skorzystał z odliczenia może skorzystać z tego odliczenia wyłącznie za rok 2020.
 3. Ustaliłem z dostawcą sieci, że dokonam mu przedpłaty za korzystanie z Internetu tak, by w 2021 r. nie ponosić wydatków i tylko korzystać z Internetu. W ten sposób ponoszę wydatki na internet tylko w 2019 i 2020 r. Czy przysługuje mi w tych latach prawo odliczenia?
  Tak, ulga za Internet przysługuje w zeznaniu składanym za rok, w którym podatnik faktycznie poniósł opłaty za korzystanie z sieci internet, a nie w roku, w którym z tego dostępu do sieci korzystał. Oznacza to, że przedpłaty pozwalają Panu na korzystanie z ulgi na internet w deklaracji za 2020 r. zarówno z tytułu opłat za dostęp do sieci na ten rok jak i za opłaty zaliczkowe – na rok przyszły. Natomiast w deklaracji za 2021 r. nie skorzysta Pan już z ulgi.
 4. Chcę przepisać dostęp do sieci na ojca. Ten nie korzystał jeszcze z sieci. Nie mieszka u mnie, czy mogę to zrobić?
  Tak, ojciec nie musi korzystać z sieci internet w miejscu zamieszkania. Możliwym jest zawarcie umowy cesji z dostawcą i przepisanie umowy (cesja). Przy założeniu, że to faktycznie ojciec będzie korzystał z sieci oraz że ponosić będzie on opłaty na internet – takie działanie może uprawniać ojca do korzystania z internetu przez dwa najbliższe lata.
 5. Korzystam z sieci w 2020 r. po raz ostatni. Może w przyszłości za kilka lat znów go sobie podłączę. Czy będę wówczas uprawniona do ulgi internetowej?
  Nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami – ulga przysługuje wyłącznie za 2 kolejno następujące po sobie lata podatkowe. Napisała Pani, że w 2020 r. korzystała Pani z sieci po raz ostatni co prawdopodobnie oznacza, że wcześniej – przed 2020 – również z ulgi Pani korzystała. Jeżeli rozliczała Pani ulgę za 2019 i 2020 r. – ulga nie będzie Pani przysługiwała w przyszłości, jeżeli natomiast z ulgi korzystała Pani również wcześniej niż za rok 2019, to za 2020 r. nie skorzysta już Pani z ulgi.
 6. W 2018 i 2019 r. posiadam podłączony internet, ale z żadnej ulgi nie korzystam. Chcę to robić dopiero w 2020 r. Czy będę posiadał takie prawo?
  Tak, w tym przypadku ma Pan możliwość skorzystać z ulgi za 2020 i 2021 r.
 7. Czy w 2020 mogę rozliczyć ulgę na internet na podstawie faktury wystawionej 3 stycznia 2021 r.? Od 2021 r. nie przysługuje mi już ulga, opłaty dokonałem jeszcze w 2020 r., dotyczy ona usługi za rok 2020?
  Tak, nie ma znaczenia data wystawienia faktury, lecz faktyczna data poniesienia wydatku. Podstawą rozliczenia ulgi będzie dowód, z którego wynika data poniesienia wydatku. Sama faktura, bez dowodu poniesienia wydatku nie będzie podstawą rozliczenia ulgi na internet. Dowód powinien wskazywać na fakt zapłaty (faktura będzie takim dowodem tylko w przypadku wskazania na niej „zapłacono gotówką”).
 8. Mieszkamy w 4 osoby w jednym domu. Czy jest możliwe, by przez 2 lata internet kupowała jedna osoba, następnie druga przez kolejne dwa lata, potem trzecia i kolejne 2 lata czwarta? Założenie jest takie, że żaden z nas do tej pory nie rozliczał ulgi.
  Tak, założenie jest takie, że każdy z Państwa ponosi wydatki na korzystanie przez siebie z ulgi na internet. W teorii zatem z dostępu do sieci rozliczanego w ramach ulgi korzystać powinna jedynie ta osoba, która potem wykazuje wydatek w rozliczeniu rocznym. W praktyce kontrolujący z reguły nie sprawdzają ilości komputerów lub użytkowników podłączonych pod sieć.

Koszty uzyskania przychodu – prawa autorskie i pokrewne w 2020 r. pytania i odpowiedzi

Jestem architektem zatrudnionym na umowę o pracę. Rozliczam koszty podwyższone tylko w części umowy – związanej z autorskim wykonywaniem czynności. Łącznie zarobię ok. 120.000 zł w 2020 r. z tym, że rozliczać jako przychód z autorskich działań rozliczę ok. 90.000 zł. Czy dojdzie do jakiejś zmiany i nie będę mógł liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów?
Tak, prawdopodobnie będzie Pan pozbawiony w części tych kosztów. Łącznie rozliczyć może Pan rocznie z tytułu praw autorskich, dla których stosuje Pan 50% koszty przychód w kwocie 85.528 zł. W roku podatkowym autorskie koszty uzyskania przychodów, nie mogą przekroczyć kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej. Niemniej jednak koszty w wysokości 50% uzyskanego przychodu, oblicza się od przychodu pomniejszonego o potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie chorobowe. Zatem może się okazać, że łączna kwota, od której liczy Pan koszty autorskie, nie wynosi wcale 90.000 zł, lecz mniej (po obniżeniu jej o składki), a wówczas będzie Pan miał prawo podwyższonych kosztów od pełnej kwoty dochodu.

Mam kilka umów, w których udostępniam licencję oraz jedną w której przekazuję prawa autorskie do programu komputerowego. Jakie koszty będą mi przysługiwać?
W zależności od tego, ile Pan zarobi – przysługiwać będą Panu 50% koszty uzyskania do kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, powyżej tej kwoty kosztów uzyskania Pan nie rozlicza. Równocześnie może się zdarzyć, że posiada Pan dokumentację kosztów faktycznie poniesionych. Jeżeli są one wyższe niż kwota 50% kosztów ryczałtowych – to może Pan takie koszty wykazać.

Od jakiego momentu pracodawca rozpocznie pomniejszać moje koszty autorskie? Czy to już w miesiącu przekroczenia, czy dopiero od następnego?
Pracodawca, pobierze zaliczki na podatek od przychodu pomniejszonego o podwyższone koszty uzyskania z tytułu korzystania z praw autorskich i pokrewnych do chwili, w którym wynagrodzenie podatnika z tytułu tych praw nie będzie obniżane o koszty w wysokości powyżej górnej granicy I przedziału skali podatkowej, czyli do momentu, w którym koszty te nie przekroczą wartości 85528 zł. Gdyby uzyskiwał Pan przychody z wielu źródeł i kilku pracodawców pobierałoby koszty w podwyższonej wartości, na podatniku ciąży obowiązek powiadomienia płatników, że łączna kwota wynagrodzenia uzyskiwanego z tytułu korzystania z praw autorskich przekroczy wartość uprawniającą do korzystania z podwyższonych kosztów uzyskania przychodów. Brak oświadczenia obciąża bezpośrednio podatnika, płatnik pobierze bowiem zaliczkę stosując te wyższe koszty.

PIT a zmiana mieszkania

W tym roku przeprowadziłam się. Mieszkam od czerwca w innym mieście. Czy powinnam złożyć PIT roczny do urzędu gdzie mieszkałam, czy do nowego Urzędu Skarbowego, w nowym mieście zamieszkania?

W przypadku podatku dochodowego (zmiany miejsca zamieszkania) należy kierować się zasadą, że PIT roczny składa się do urzędu właściwego dla podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego. Stąd złoży Pani deklarację podatkową w urzędzie skarbowym właściwym dla nowego miejsca zamieszkania.

PIT a zmiana dowodu osobistego

W tym roku wyszłam za mąż, w związku z czym dokonałam zmiany dowodu osobistego. Czy w rocznym PIT za rok, w którym zmieniłam stan cywilny i zmieniłam dowód osobisty powinnam wpisać moje dane dotychczasowe? Nie prowadzę działalności gospodarczej, mam tylko umowę o pracę.

Nie, w tym przypadku powinna Pani posłużyć się danymi aktualnymi na dzień złożenia zeznania podatkowego. Proszę pamiętać, że w przypadku zmiany adresu miejsca zamieszkania przez podatnika będącego osobą fizyczną objętą rejestrem PESEL nieprowadzącą działalności gospodarczej lub niebędącą zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług, podanie danych w deklaracji jest jednoznaczna z aktualizacją danych dla celów podatkowych. Alternatywnie, w trakcie roku podatkowego może Pani posłużyć się dokumentem ZAP-3 (lub NIP-7) podając nowe dane adresowe. Obie formy są dozwolone.

PIT a zamiana mieszkania / zmiana dowodu osobistego

Zmieniłam miejsce zamieszkania w trakcie roku, ale nie zmieniłam jeszcze adresu w dowodzie osobistym. Co wpisać w PIT roczny i jaki będzie właściwy dla mnie organ skarbowy? Nie prowadze działalności gospodarczej.

Proszę wpisać aktualne dane adresowe, niezależnie od tego, czy dokonała Pani aktualizacji danych w dowodzie osobistym. PIT roczny składa się do urzędu właściwego dla podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który jest składany.

Jak rozliczyć pit od zasiłku macierzyńskiego?

W tym roku pobierałam zasiłek macierzyński przez 5 miesięcy. ZUS przesłał mi PIT-11A. W jakim polu mam wykazać te kwoty? Nie uzyskiwałam innych przychodów w tym roku.

W tym roku pobierałam zasiłek macierzyński przez 5 miesięcy. ZUS przesłał mi PIT-11A. W jakim polu mam wykazać te kwoty? Nie uzyskiwałam innych przychodów w tym roku.

W Pani przypadku będą to tzw. dochody z innych źródeł (PIT-37). Gdyby zasiłek wypłacał zakład pracy sytuacja jest identyczna. Jak wskazał Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w interpretacji z 8 stycznia 2007 r. (sygn. akt 1471/DPF/415-97/06/TM): „zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), za przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy uważa się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń, a w szczególności: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za nie wykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

Jak wynika z w/w przepisu, składki ubezpieczenia na życie opłacane przez Spółkę za pracowników należy zakwalifikować jako przychody ze stosunku pracy.

Natomiast zasiłki wypłacone z ubezpieczenia społecznego należą do źródła przychodów określonego w art. 20 ust. 1 w/w ustawy, t.j. do przychodów z innych źródeł. Przychody ze stosunku pracy stanowią zatem odrębne w stosunku do zasiłków wypłaconych z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy, a w spółdzielniach pracy - wypłaty z tytułu udziału w nadwyżce bilansowej.

Powyższy przepis nakłada na zakłady pracy obowiązki płatnika w stosunku do wypłacanych przez nie przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów z zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Fakt, że zakład pracy wykonuje obowiązki płatnika od wyżej wymienionych świadczeń nie powoduje ich połączenia w jedno źródło przychodów, które miałoby stanowić wbrew zapisom art. 12 ust. 1 i art. 20 ust. 1 w/w ustawy przychody ze stosunku pracy”.

Jak rozliczyć pit po pierwszym roku ślubu?

W tym roku się ożeniłem. Chciałbym się rozliczyć razem z małżonką – moje przychody pochodzą z działalności gospodarczej i przekraczają 85 tys. zł rocznie. Małżonka natomiast nie pracuje. Czy możemy rozliczyć się razem?

Nie, w tym roku nie rozliczycie się Państwo wspólnie, gdyż nie istniał między wami przez cały rok ustrój współwłasności majątkowej małżeńskiej. Dopiero w roku następnym, jeżeli spełnicie wszystkie pozostałe kryteria łącznego rozliczenia, może cie złożyć wspólne rozliczenie podatkowe.

Kara za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT

Nie zapłaciłem podatku w terminie, jaka kara może mnie z tego tytułu spotkać? Złożyłem zeznanie, niemniej nie rozliczyłem zaliczek w trakcie roku oraz zadeklarowanej kwoty po prostu nie wpłaciłem, nie mam bowiem pieniędzy, żeby ją teraz pokryć.

W Pana przypadku odpowiedzialność wystąpi z dwóch stron – z jednej jest to odpowiedzialność odsetkowa za zwłokę, z drugiej – karna skarbowa, za nieterminowe opłacanie podatku.

W związku  zaległością podatkową wystąpią odsetki za zwłokę. Kwota odsetek za zwłokę liczona jest zarówno z tytułu niezapłacenia zaliczek na podatek, jak również po zakończeniu roku – z tytułu niewpłacenia podatku. Wartość odsetek to kwota stopy kredytu lombardowego powiększona o 2 punkty procentowe (czyli 8% rocznie).

Odpowiedzialność karna wystąpi niezależnie od odsetek. Tu podatnik za niezapłacenie zadeklarowanego podatku powinien się liczyć z karą grzywny za wykroczenie skarbowe. a jej wartość wahać się może od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stąd wartość kary uzależniona jest od wartości minimalnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej wynosi 2800 zł (2021 r.). Kara wymierzona przez organ skarbowy wynosi od 280 zł do 56.000  zł. Z reguły kara faktycznie stosowana to kilkaset złotych.

Dodatkowa odpowiedzialność (wyższa, na podstawie innego przepisu karnego skarbowego) grozić może osobie, która nie wpłacając podatku, nie ujawnia również jego wysokości lub też nie składa deklaracji podatkowej narażając tym samym należność publicznoprawną na uszczuplenie.

Oddałem niewłaściwą deklarację PIT. Czy grozi mi kara?

Jaka kara grozi mi za złożenie niewłaściwej deklaracji? Pomyliłam się i zamiast PIT-36 złożyłam i zadeklarowałam poprawnie wszystkie kwoty na PIT-37.

Wydaje się, że w takim przypadku odpowiedzialność karna skarbowa nie powinna występować. Podatnik złożył deklarację oraz rozliczył podatek. Niemniej warto dodatkowo skorygować zeznanie podatkowe składając korektę rozliczenia rocznego na prawidłowym formularzu PIT.

Istnieje stanowisko, że złożenie deklaracji na nieprawidłowym formularzu uważa się za nieważne (w konsekwencji – uznać należy, że podatnik w ogóle nie złożył deklaracji i nie wskazał kwot przychodów). Obecnie coraz częściej stanowisko to jest kwestionowane na rzecz wskazanego powyżej.

Kara za przekroczenie terminu złożenia deklaracji PIT

Nie zapłaciłem podatku w terminie, jaka kara może mnie z tego tytułu spotkać? Złożyłem zeznanie, niemniej nie rozliczyłem zaliczek w trakcie roku oraz zadeklarowanej kwoty po prostu nie wpłaciłem, nie mam bowiem pieniędzy, żeby ją teraz pokryć.

W Pana przypadku odpowiedzialność wystąpi z dwóch stron – z jednej jest to odpowiedzialność odsetkowa za zwłokę, z drugiej – karna skarbowa, za nieterminowe opłacanie podatku.

W związku  zaległością podatkową wystąpią odsetki za zwłokę. Kwota odsetek za zwłokę liczona jest zarówno z tytułu niezapłacenia zaliczek na podatek, jak również po zakończeniu roku – z tytułu niewpłacenia podatku. Wartość odsetek to kwota stopy kredytu lombardowego powiększona o 2 punkty procentowe (czyli 8% rocznie).

Odpowiedzialność karna wystąpi niezależnie od odsetek. Tu podatnik za niezapłacenie zadeklarowanego podatku powinien się liczyć z karą grzywny za wykroczenie skarbowe. a jej wartość wahać się może od jednej dziesiątej do dwudziestokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Stąd wartość kary uzależniona jest od wartości minimalnego wynagrodzenia, które w chwili obecnej wynosi 2800 zł. Kara wymierzona przez organ skarbowy wynosi od 280 zł do 56.000 zł. Z reguły kara faktycznie stosowana to kilkaset złotych.

Dodatkowa odpowiedzialność (wyższa, na podstawie innego przepisu karnego skarbowego) grozić może osobie, która nie wpłacając podatku, nie ujawnia również jego wysokości lub też nie składa deklaracji podatkowej narażając tym samym należność publicznoprawną na uszczuplenie.

Jak wypełnić oświadczenie o wyborze formy płatności z najmu?

Chciałbym wybrać rozliczenie najmu ryczałtowo. Co powinienem wpisać w takie oświadczenie?

Oświadczenie powinno zawierać dane podatnika, w szczególności jego imię i nazwisko i adres zamieszkania lub pobytu i adres organu skarbowego, do którego jest kierowane oraz osnowę pisma, czyli wskazanie, że podatnik decyduje się na wybór formy ryczałtowej. Pismo powinno być podpisane. Podanie nie spełniające wymogów formalnych organ zwróci celem uzupełnienia braków, a pismo nie zawierające adresu – pozostawi bez rozpoznania.

Ważne jest, by podatnik pismo złożył w terminie. Termin materialny, o którym tu mówimy (wynikający z ustawy o podatku ryczałtowym) – czyli 20 dzień miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskano pierwszy przychód z najmu albo do końca roku w przypadku przychodów z grudnia – nie podlega wzruszeniu. Datą doręczenia będzie również data wysyłki oświadczenia pocztą polską.

Czy przy korekcie pit można odliczyć 1%

Czy składając korektę deklaracji podatkowej mam prawo odliczyć 1% podatku, czego nie robiłem w trakcie roku?

Tak, ma Pan taką możliwość, pod warunkiem jednak, że deklarację złożył Pan wcześniej terminowo oraz że w całości wpłacił Pan należny podatek w części, w której będzie Pan przekazywał teraz 1% podatku. Podatek musi być zapłacony nie później niż w terminie 2 miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego. Korekty dokonać trzeba w terminie 1 miesiąca od upływu terminu do złożenia zeznania rocznego.

Jak odliczyć zasiłek pielęgnacyjny?

W tym roku uzyskałem zasiłek pielęgnacyjny. W której pozycji PIT rocznego powinienem go ująć? Czy zasiłek ten w ogóle podlega opodatkowaniu?
Zwolnieniu z podatku podlegają świadczenia rodzinne otrzymane na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, świadczenia pieniężne otrzymane w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów oraz zasiłki porodowe otrzymane na podstawie odrębnych przepisów.

Świadczeniami rodzinnymi (zgodnie z ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych) są:  

 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego; 
 2. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne; 
 3. zapomoga wypłacana przez gminy,
 4. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka. 

Stąd też zasiłku pielęgnacyjnego nie trzeba wyszczególniać w PIT rocznym. Jest to kwota zwolniona z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję