Kalkulator wynagrodzeń / płac

%

Kalkulator służy obliczeniu całkowitego obciążenia finansowego osoby zatrudnionej w oparciu o umowę o pracę, zlecenie oraz o dzieło. Kalkulator wylicza wynagrodzenie netto w oparciu o przekazaną informację na temat wynagrodzenia brutto. Wyliczenia dotyczą miesięcznych kwot, które wypłacane są zatrudnionym oraz odpowiednio obciążają zatrudniającego. W efekcie wyliczeń możliwe jest otrzymanie kwoty wynagrodzenia netto („na rękę”) oraz kwoty ostatecznego kosztu pracodawcy (zleceniodawcy).

 możesz także sprawdzić wynagrodzenie w kalkulatorze - samozatrudnionego >

Szukasz kalkulatora do PIT - oblicz dokładnie Twój e-PIT od razu w Programie e-pity 2019.

Oblicz wysokość Twojego podatku kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i nową kwotą wolną od podatku. Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2019 i wyślij PIT online >>

Stosując kalkulator obliczać można wynagrodzenia wypłacane z tytułu umowy o pracę, zlecenie lub dzieło. Wyliczone wynagrodzenie obejmuje jeden stosunek pracy (lub cywilnoprawny) – wyliczenia wskazują składki ZUS, koszty uzyskania przychodów oraz pozostałe obciążenia dotyczące wyłącznie jednej umowy wykonywanej jednocześnie. Przy wyliczeniach wybrać można zarówno ryczałtowe koszty pracownika miejscowego, jak i pracownika dojeżdżającego do zakładu pracy z innej miejscowości. Przyjąć można również koszty autorskie 50%. W przypadku umów zlecenie i dzieło zastosowano 20% lub 50% koszty uzyskania przychodów.

Obliczenia uwzględniają szereg warunków, jakie mogą wystąpić w trakcie ustalania wynagrodzenia. Przyjęto, że zatrudniony może korzystać z kwoty zmniejszającej podatek lub nie składać pracodawcy oświadczenia w tej sprawie. Uwzględniono oświadczenia złożone pracodawcy, że będzie on rozliczał się wspólnie z małżonkiem (lub – na tych samych warunkach - jako samotnie wychowujący dziecko).

Uwzględniono również warunki ograniczenia rocznego składek ZUS, emerytalnej i rentowej oraz miesięcznego składki chorobowej. W przypadku gdy składka zdrowotna jest wyższa niż zaliczka na podatek, dochodzi do jej zmniejszenia do wysokości zaliczki na podatek. Kalkulator uwzględnia również ograniczenia Funduszu Pracy do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, a kosztów autorskich – do wysokości przedziału skali podatkowej.

Kalkulator uwzględnia pełną odpłatność za wszystkie przepracowane godziny z wynagrodzenia brutto z umowy (przepracowane 100% normy czasu pracy, 100% odpłatności). W przypadku, gdyby zatrudniony przebywał na urlopach, dla których odpłatność za godziny pracy nie byłaby pełna, przed rozpoczęciem wyliczeń należy odpowiednio ustalić kwotę brutto wynagrodzenia i od tej kwoty wyliczać kwoty netto i pełen koszt wynagrodzenia, obciążający pracodawcę.

W kalkulatorze ustalić można również kwoty składek oraz wynagrodzenia netto przysugującego osobie do ukończenia 26 roku życia. Kalkulator w tym zakresie uwzględnia m.in. obowiązująca od 1 sierpnia 2019 r. ulgę - zwolnienie podatkowe dla przychodów do 35636,67 zł. Osoba, która rozlicza w kalkulatorze tego rodzaju wynagrodzenia musi pamiętać, że w rozliczeniu rocznym kwoty ostateczne mogą się różnić - kalkulator służy obliczeniu zaliczek na podatek, które w 2019 r. będą inne niż wartości rozliczeń rocznych podatku. Zaliczki na podatek w kwocie zwolnionej obowiązują w rozliczeniach w kalkulatorze od miesiąca sierpnia aż do miesiąca, w którym limit przychodu 35636,67 zł zostałby przekroczony (łącznie z tym miesiącem przekroczenia, za który zaliczki nie pobiera się). 

Kalkulator uwzględnia również nową wysokość skali podatkowej. Poczynając od października 2019 r. zastosowana jest stawka zaliczki 17% w I przedziale skali podatkowej oraz nowa kwota zmniejszająca podatek - 43,76 zł. Stosowane sa również podwyższone koszty podatkowe dla pracowników miejscowych 250 zł miesięcznie, a dla pracowników dojeżdżających (z miejscem zamieszkania poza miejscowością siedziby pracodawcy) - 300 zł miesięcznie. 

Zatrudniałeś w 2019 roku pracowników? Szukasz programu do PIT-11PIT-8C i PIT-4R? PITy płatnika za 2019 rok wystawisz, wyślesz e-Deklaracje oraz dostarczysz do pracowników elektronicznie w Programie e-pity Płatnika.

 Czytaj także poradnik:  PIT-37 Rozliczenie wynagrodzenia z umowy o pracę >

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

UMOWA O PRACĘ:

Do kwoty netto (do sierpnia):

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (46,33/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Do kwoty netto (od października 2019 r.)

Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka = podatek – kwota zmniejszająca (43,76/mc) = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)
Zaokrąglenia kwot dokonujemy według zasady 150,01-49 gr –> 150 zł ; 150,50-99 gr -> 151 zł.

Kwota brutto – składki ZUS pracownika – podatek do zapłaty – składki zdrowotne 9% (tzw. opłacane) = kwota netto

Składki ZUS pracownika:

Podstawa ustalenia – przychód brutto
Emerytalna: podstawa x 19,52%/2
Rentowa: podstawa 6,5%
Chorobowa: podstawa x 1,67%

Ograniczenia składek ZUS

Składek emerytalnej i rentowej nie pobiera się za 2019 r., gdy podstawa ich ustalenia ROCZNIE przekroczy 142 950 zł. Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł).
Składki chorobowej w przypadku ubezpieczenia w umowie zlecenie nie pobiera się, gdy przychód przekracza miesięcznie 11 912,50. Nadwyżka ponad tę kwotę nie oskładkowuje się (wynosi 0 zł). W umowie o pracę – ograniczenia tego nie stosuje się – składkę liczy się w całości, od całej podstawy).
Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Składka zdrowotna:

Podstawa: przychód – składki ZUS
Składka: podstawa x 7,75 (tzw. składki odliczane); podstawa x 9% (tzw. składki pobierane)
Składka zdrowotna 9% nie może być wyższa niż zaliczka na podatek. Jeśli jest niższa – zostaje ograniczona do wysokości tej zaliczki i od wynagrodzenia brutto pobiera się tę kwotę ograniczoną. W takim przypadku składka odliczana (7,75%) nie jest ograniczona – odlicza się 7,75% od podatku (nie ogranicza się jej jakoś dodatkowo).

Koszty uzyskania

Miesięcznie 111,25 zł/ praca poza miejscem zamieszkania – 139,06 zł
Koszty autorskie: podstawa ich obliczenia x 50% (podstawa obliczenia to przychód minus suma składek emerytalnej, rentowej, chorobowej).
Ograniczenie kosztów autorskich – nie wyższe niż 85.528 zł rocznie. Ograniczenie powinno działać od chwili przekroczenia limitu, czyli inaczej niż w przypadku limitów w przekroczeniu skali podatkowej, gdzie są one stosowane dopiero od kolejnego miesiąca.

Począwszy od października 2019 r. miesięcznie 250 zł/ praca poza miejscem zamieszkania – 300 zł

Ustalenie zaliczki na podatek:

Po przekroczeniu podstawy opodatkowania 85.528 zł zaliczkę pobiera się według stawki 32%. Stawkę 32% stosuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia. W tym miesiącu nie stosuje się również kwoty zmniejszającej podatek 46,33 zł. Wyliczenie zatem za te miesiące po przekroczeniu:
Przychód – koszty uzyskania – składki ZUS pracownika = podstawa opodatkowania (zaokrąglenie) x stawka32% = podatek – składka zdrowotna 7,75% podstawy (tzw. odliczane) = podatek do zapłaty (zaokrąglenie)

Do końca września stawka podatku w I progu (do wartości dochodu 8.528 zł) wynosi18%, od października 2019 r. - 17%. Drugi próg skali podatkowej (dochód powyżej 85.528 zł) stawka 32%.

Rozliczenie z małżonkiem

Stosujemy podwójną kwotę wolna od podatku oraz liczymy całość roku według 18% stawki (od października - 17%).

Umowa zlecenie  - różnice:

Koszty uzyskania przychodów:

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06/250/300 ) w wartości: 20%x(przychód – składki emeryt + rent + chorob). Doposzczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

Składki ZUS - ograniczenia

Podstawa do wyliczenia składki chorobowej jest ograniczana co miesiąc – nie może być ona wyższa niż 11 912,50. Natomiast dla składki emerytalnej i rentowej obowiązuje limit roczny taki sam jak w umowie o pracę.

Składki ZUS

Składka chorobowa jest dobrowolna. Pozostałe – tak jak u pracownika – obowiązkowe.

Umowa o dzieło – różnice

Składki ZUS

Brak składek ZUS, brak składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Koszty uzyskania przychodów

Ustala się je (zamiast ryczałtem 111,25/139.06 ) w wartości: 20%x (przychód – składki emeryt + rent + chorob). Dopuszczalne jest stosowanie stawki 50% na takich samych zasadach co w umowie o pracę.

Umowa o pracę

Składki ZUS – część obciążająca pracodawcę poza wynagrodzeniem brutto. Podstawa wyliczenia przychód brutto.

Składka:

  • emerytalna – przychódx19,52%/2
  • rentowa – przychódx1,5%
  • wypadkowa – przychódx2,45%
  • FP (Fundusz pracy) – przychód x 2,45%
  • FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych) – przychód x 0,1%

FP -> Ograniczenie => Jeśli przychód brutto będzie niższy niż 2250 zł (wynagrodzenie minimalne) wówczas FP = 0 zł.
FP, FGŚP -> Nie stosuje się ograniczenia rocznego 142 950 zł. Jeśli kwota brutto jest wyższa, pobiera się od pełnej kwoty

Koszt całkowity obciążający pracodawcę:

Przychód brutto + ZUS pracodawcy + FP+ FGŚP = koszt całkowity

Umowa zlecenie – brak odstępstw

Umowa o dzieło – odstępstwa

Nie ma składek ZUS, nie ma składek na FP i FGŚP

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.