Zmiany w rozliczeniach PITy za 2017 rok - PIT 2018

O ile o zapowiadanej rewolucji podatkowej nie może być mowy, to można mówić co najmniej o szeregu bardzo istotnych zmian w rozliczeniach rocznych, które oddziaływać będą na portfele większości podatników oraz wpłyną na treść ich deklaracji PIT za 2017 r. (PIT 2018). Poniżej prezentujemy najistotniejsze z nich.

Wyższa kwota zmniejszająca podatek w 2017 r. i wyższa kwota wolna od podatku w 2017 r.

Najistotniejszą zmianą, jaka została wprowadzona w rozliczeniach PIT za 2017 r. jest zmiana wysokości kwoty zmniejszającej podatek z 556,02 zł do wartości od 1188 zł do 0 zł. Jej wysokość uzależniona będzie od wartości podstawy opodatkowania (przychód minus koszty podatkowe minus ulgi odliczane od dochodu). Im podstawa będzie wyższa, tym niższa będzie kwota zmniejszająca podatek, a tym samym tym więcej trzeba będzie oddać do urzędu skarbowego. Istotne dla podatników jest to, że zaliczki pobierane od nich w trakcie roku nie ulegają zmianie w stosunku do roku poprzedniego, a modyfikację stosują oni dopiero w rozliczeniu rocznym. Takie rozwiązanie wpłynąć może w wielu przypadkach na wyższy zwrot podatku, a u podatników o wysokich zarobkach – na obowiązek samodzielnej dopłaty podatku. 

 Więcej na ten temat w dziale kwota wolna 2017 r. - kalkulator >

Uwaga! Program e-pity 2017 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2018.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2017 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2018 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2017, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2018 >>

Nowe zasady deklarowania transakcji z podmiotami powiązanymi, załącznik PIT-TP

Rok 2017 to pierwszy, w którym obowiązuje nowa, trzystopniowa dokumentacja podatkowa przy transakcjach z podmiotami powiązanymi lub posiadającymi siedzibę w krajach stosujących szkodliwą politykę podatkową. Stopień wymaganej dokumentacji i jej szczegółowość zależne są od  wartości transakcji oraz wartości przychodów i kosztów jednostek je prowadzących. Podstawowy próg zobowiązujący do sporządzania dokumentacji  to 2 000 000 euro – dotyczy wartości przychodów lub kosztów, w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych za poprzedni rok podatkowy.

 Więcej na temat PIT/TP Uproszczone sprawozdanie - jednostki powiązane, ceny transferowe >

Transakcje gotówkowe powyżej 15.000 zł obniżą koszty w rocznym PIT

Prowadząc księgowość należy pamiętać, że transakcje gotówkowe między przedsiębiorcami o wartości powyżej 15.000 zł spowodują obniżenie kosztów uzyskania przychodów. Innymi słowy nawet jeśli wydatek spełni warunek kosztu podatkowego, to przeprowadzenie transakcji z pominięciem rachunku bankowego zmusi do wykreślenia go z pozycji kosztów. W efekcie takiego działania w rocznym PIT przedsiębiorca będzie musiał wykazać wyższy dochód i zapłacić wyższy podatek. W 2017 r. warto zatem pamiętać, by do transakcji o wartości powyżej 15.000 zł wykorzystywać rachunki bankowe.

 Więcej na temat rozliczeń PIT-36 działalność gospodarcza >
 Więcej na temat rozliczeń PIT-36L podatek liniowy >

Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku PIT 2018 w swoim urzędzie

Ustawowy termin zwrotu podatku z PIT to 3 miesiące od daty poprawnego złożenia deklaracji. Jednak, jak wynika z zeszłorocznego sondażu e-pity „ Zwrot podatku z PIT. Największe badanie w Polsce”, w przypadku rozliczeń online urzędy skarbowe radzą sobie z tym znacznie szybciej – szczególnie w styczniu! Potwierdzają to odpowiedzi 24 940 respondentów badania, rozliczających się elektronicznie za pomocą e-pity. 
Sprawdź szacunkowy termin zwrotu podatku PIT 2018 w swoim urzędzie i wyślij Twój PIT online >>

Rekompensata za krew w miejsce ekwiwalentu – ulga podatkowa może być inna niż obecnie

Zmianie uległy zapisy ulgi dla krwiodawców. Do tej pory ulga równa była wartości ekwiwalentu za oddaną krew. Nie miało znaczenia, czy podatnik oddawał krew, czy jej składniki – również za 1 litr osocza, ulga wynosiła 130 zł/l.

Obecnie w 2017 r. ulga przysługuje w wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi i litrów oddanej krwi lub jej składników

W przypadku krwi ekwiwalent równy jest wartości rekompenstaty (za 1 litr pobranej krwi - 130 zł). 

 • za 1 mililitr krwi pobranej do celów diagnostycznych od dawców krwinek wzorcowych - 1 zł;
 • który został poddany zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom poprzedzającym pobranie krwi lub jej składników w celu uzyskania surowic diagnostycznych lub osocza w wysokości:
  • za 1 litr krwi z wytworzonymi przeciwciałami w wyniku zabiegu uodpornienia - 200 zł,
  • za 1 litr osocza pobranego od dawcy poddanego zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom - 350 zł,
  • za zabieg uodpornienia dawcy:
   • pierwszy - 50 zł,
   • każdy kolejny - 25 zł,
  • za 1 mililitr krwi pobranej do uodpornienia - 1 zł,
  • za składniki krwi pobierane metodą aferezy - 130 zł (za cały zabieg).

 Więcej na ten temat w dziale darowizny na cele krwiodastwa >

Przychody obcokrajowców – bardziej szczegółowy katalog przychodów opodatkowanych w Polsce

Rozszerzono katalog pokazujący dochody (przychody) osiągane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez nierezydentów, które muszą zostać rozliczone w Polsce niezależnie od rezydencji podatkowej. Uważa się za nie w szczególności dochody (przychody) z: 

 1. pracy wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 2. działalności wykonywanej osobiście na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na miejsce wypłaty wynagrodzenia;
 3. działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład,
 4. położonej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieruchomości lub praw do takiej nieruchomości, w tym ze zbycia jej w całości albo w części lub zbycia jakichkolwiek praw do takiej nieruchomości,
 5. papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych niebędących papierami wartościowymi, dopuszczonych do publicznego obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w ramach regulowanego rynku giełdowego, w tym uzyskane ze zbycia tych papierów albo instrumentów oraz z realizacji praw z nich wynikających,
 6. tytułu przeniesienia własności udziałów (akcji) w spółce, ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną lub tytułów uczestnictwa w funduszu inwestycyjnym albo instytucji wspólnego inwestowania, w których co najmniej 50% wartości aktywów, bezpośrednio lub pośrednio, stanowią nieruchomości położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub prawa do takich nieruchomości,
 7. tytułu należności regulowanych, w tym stawianych do dyspozycji, wypłacanych lub potrącanych, przez osoby fizyczne, osoby prawne albo jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mające miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania świadczenia.

 Czytaj także poradnik PIT zagranica >

Ulga na badanie i rozwój – będzie można odliczyć więcej niż rok wcześniej

Prowadzący działalność gospodarczą z pewnością ucieszą się, że ulga B+R będzie wyższa niż przed rokiem. Standardowo odliczenie będzie obejmowało 50% kosztów kwalifikowanych, a nie jak do tej pory 10-30%. Do kosztów kwalifikowanych, uprawniających do korzystania z odliczenia podatkowego dodano również wydatki poniesione z tytułu uzyskania i utrzymania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy, prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, poniesione przez podatnika będącego mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, na:

 1. przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej i dokonanie zgłoszenia do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedniego zagranicznego organu, łącznie z kosztami wymaganych tłumaczeń na język obcy,
 2. prowadzenie postępowania przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej lub odpowiedni zagraniczny organ, poniesione od momentu zgłoszenia do tych organów, w szczególności opłaty urzędowe i koszty zastępstwa prawnego i procesowego,
 3. odparcie zarzutów niespełnienia warunków wymaganych do uzyskania patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy lub prawa z rejestracji wzoru przemysłowego zarówno w postępowaniu zgłoszeniowym, jak i po jego zakończeniu, w szczególności koszty zastępstwa prawnego i procesowego, zarówno w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w odpowiednim zagranicznym organie,
 4. opłaty okresowe, opłaty za odnowienie, tłumaczenia oraz dokonywanie innych czynności koniecznych dla nadania lub utrzymania ważności patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy oraz prawa z rejestracji wzoru przemysłowego, w szczególności koszty walidacji patentu europejskiego.

 Więcej  na temat ulgi B+R >

Zwolnienie z opodatkowania dla sprzedaży własnych przetworów rolnych do 20.000 zł

Przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, z wyjątkiem przetworzonych produktów roślinnych i zwierzęcych uzyskanych w ramach prowadzonych działów specjalnych produkcji rolnej – do wartości rocznie 20.000 zł są w 2017 r. zwolnione z podatku dochodowego. Przychody przekraczające tę kwotę należy opodatkować, jednak inaczej niż jeszcze rok temu wygląda kwalifikacja tych przychodów. Jeśli podatnik nie chce zakładać działalności gospodarczej i chce rozliczać je w ramach tzw. innych źródeł musi pamiętać o nowych zasadach, tak aby:

 • sprzedaż nie była wykonywana na rzecz osób prawnych, jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej lub na rzecz osób fizycznych na potrzeby prowadzonej przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej;
 • przetwarzanie produktów roślinnych i zwierzęcych i ich sprzedaż nie odbywa się przy zatrudnieniu osób na podstawie umów o pracę, umów zlecenia, umów o dzieło oraz innych umów o podobnym charakterze, z wyłączeniem uboju zwierząt rzeźnych i obróbki poubojowej tych zwierząt, w tym również rozbioru, podziału i klasyfikacji mięsa, przemiału zbóż, wytłoczenia oleju lub soku oraz sprzedaży podczas wystaw, festynów, targów przez rolnika prowadzącego działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego;
 • sprzedaż odbywa się wyłącznie w miejscach:
  • w których produkty te zostały wytworzone, lub
  • przeznaczonych do prowadzenia handlu;
 • jest prowadzona ewidencja sprzedaży,
 • ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody. 

Za produkt roślinny pochodzący z własnej uprawy, inaczej niż do tej pory uważa się m.in. również mąkę, kaszę, płatki, otręby, oleje i soki wytworzone z surowców pochodzących z własnej uprawy.

Ważne zmiany w uldze rehabilitacyjnej

Zmiany obejmą prawo do korzystania z ulgi na samochód bez obowiązku posługiwania się ściśle określonym rodzajem niepełnosprawności ( do tej pory wydatki na samochód odliczać mogły wyłącznie osoby zaliczane wyłącznie do I i II grupy inwalidzkiej i wyłącznie na cele związane z koniecznym dojazdem na zabiegi; obecnie oba te warunki zostały usunięte). 

Prawo do ulgi na samochód stosuje się odpowiednio do podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe, - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób niepełnosprawnych nie przekraczają kwoty 10.080 zł ( do tej pory było to 9120 zł).

Również w zakresie utrzymania psa aystującego nie jest obowiązane wykazanie się I i II stopnem niepełnosprawności. Każda osoba niepełnosprawna ma prawo do odliczenia od dochodu wydatków na utrzymanie takiego psa w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2280 zł.

 Czytaj także poradnik jak rozliczyć PITy 2018 - PIT za 2017 >

Zmiany w drukach deklaracji  PIT za 2017 rok PITy 2018

Termin zastosowania nowych wzorów druków PIT - za 2017 r. od 1 stycznia 2018 roku.

Nowe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2018 r. Dotychczasowe deklaracje stosować można, jeżeli przed dniem 1 stycznia 2018 r. oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) zostały złożone na formularzach dotychczasowych (np. do korekt dotychczasowych deklaracji, druków i informacji podatkowych).
Od 1 stycznia 2018 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2017 rok) stosować zatem należy co do zasady:

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.