Wspierając firmy, przedsiębiorców i podatników w trudnych czasach pandemii (COVID-19), postanowiliśmy udostępnić nieodpłatnie w bazie deklaracji Programu e-pity oraz w programie fillup formularze - spis:

Ponadto, udostępniliśmy nową funkcjonalność - darmową e-skrzynkę Dysku fillup dla biur księgowych, która umożliwia zdalną wymianę dokumentów pomiędzy klientami biura księgowego a księgowym.

Podatnicy muszą przygotować się na szereg zmian w przepisach podatkowych w związku z neutralizacją skutków gospodarczych epidemii wprowadzonych w związku z epidemią - COVID-19 a rozliczenie PIT 2021 za 2020 rok.
Poniżej przedstawiamy także wybrane zmiany wynikające z wdrożenia kolejnych Tarcz Antykryzysowych. 

Tarcza Antykryzysowa - nowe, dłuższe terminy na rozliczenia podatkowe PIT, CIT za 2019 r. w związku z epidemią (COVID-19) koronawirus

Dochodzi do następujących zmian w terminach podatkowych i sprawozdawczych:

 • PIT-36, PIT-37, PIT-36L, PIT-38, PIT-39 - dopuszczalne jest złożenie deklaracji i zapłaty podatku do 1.06.2020 r. na takiej zasadzie, że złożenie ich po 30.04.2020 r. następuje co prawda po terminie, ale bez kary za opóźnienie; w składanych z opóźnieniem deklaracjach PIT możliwe jest wybranie organizacji pożytku publicznego, na rzecz której przekazany będzie 1% podatku - czytaj więcej,
 • zaliczki pobrane z wynagrodzeń, należnych za marzec i kwiecień od zatrudnionych, podlegają wpłacie do 1 czerwca; dotyczy to zaliczek na podatek, opłacanych za pracowników, zasiłków, a także od wynagrodzeń zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, dzieło,
 • CIT-8 - do końca maja 2020 r., do końca lipca 2020 r. w przypadku, gdy podatnik w roku podatkowym 2019 osiągał wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych lub uzyskane przez podatnika w tym roku podatkowym przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów uzyskanych w tym roku przez tego podatnika,
 • złożenie zeznania w sprawie daniny solidarnościowej DSF-1 - przesunięty jest do 1 czerwca 2020 r.,
 • termin publikacji sprawozdania merytorycznego oraz sprawozdania finansowego organizacji pożytku publicznego na stronie podmiotowej Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z 15 lipca przesunięty jest na 15 października,
 • podatek minimalny od środków trwałych o wartości ponad 10 mln zł za miesiące za marzec – maj 2020 r., podlega zapłacie do 20 lipca pod warunkiem, że uzyskane przez podatnika w danym miesiącu przychody, są niższe o co najmniej 50% w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku podatkowego,

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

 • TP-R - składać można do dnia 30 września 2020 r.
 • IFT-2R - przekazywać można do końca maja 2020 r. - do końca piątego miesiąca roku następującego po roku podatkowym, w którym dokonano wypłat,
 • ORD- U - przekazywać można do końca maja 2020 r. - do piątego miesiąca od zakończenia roku podatkowego, za który są sporządzane,
 • termin na sporządzenie i przedstawienie rocznego sprawozdania finansowego z 3 miesięcy przedłużony zostaje do 6 miesięcy (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam nowy termin dotyczy jednostki dominującej w przypadku sporządzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na sporządzenie SF to co do zasady 30 czerwca 2020 r.,
 • termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, przedłużony zostaje do 9 miesięcy od dnia bilansowego (tzn. termin podstawowy przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy jednostki dominującej w przypadku przygotowywania skonsolidowanych sprawozdań finansowych; nowy termin na zatwierdzenie SF to co do zasady 30 wrzesień 2020 r.,
 • podatnicy podatku dochodowego PIT przekazać muszą sprawozdanie finansowe do szefa KAS nie później niż 31 lipca 2020 r. (zamiast w terminie dotychczasowym do 30 czerwca 2020 r.),
 • zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej za rok obrotowy można przygotować 90 dni później, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - 60 dni później (licząc od terminu podstawowego, wynoszącego 85 dni po dniu bilansowym),
 • termin inwentaryzacji przedłuża się o 90 dni, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 60 dni (każdy z terminów przeprowadzania inwentaryzacji można zatem przedłużyć o ten okres),
 • sprawozdanie na temat informacji niefinansowych zamieszczone będzie na stronie internetowej jednostki zamiast w w terminie 6 miesięcy od dnia bilansowego musi być umieszczone na niej w terminie 9 miesięcy (tzn. termin przedłuża się o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące); ten sam termin przedłużenia dotyczy publikacji przez jednostkę dominującą w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych,
 • termin sporządzenia oraz termin zatwierdzenia sprawozdania z płatności dla jednostek działających w przemyśle wydobywczym lub jednostka zajmująca się wyrębem lasów pierwotnych przedłużane są o trzy miesiące, a w przypadku jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego - o 2 miesiące).
 • w przypadku schematu podatkowego (formularz MDR) terminy dotyczące raportowania nie rozpoczynają się a rozpoczęte podlegają zawieszeniu w okresie od dnia 31 marca 2020 r. do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, nie dłużej jednak niż do dnia 30 czerwca 2020 r.
 • rolnicy obowiązani do złożenia oświadczenia o stanie majątkowym za rok 2019, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, mogą złożyć oświadczenie w terminie do dnia 31 maja 2020 r.

Dopuszczalne odroczenie zapłaty, rozłożenie podatku na raty - bez konieczności ponoszenia opłaty prolongacyjnej

W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19 albo w okresie 30 dni następujących po ich odwołaniu, nie stosuje się opłaty prolongacyjne przy składaniu wniosków o:

 • odroczenie zapłaty podatku lub
 • o rozłożenie płatności na raty.

Oba te wnioski mogą być motywowane pogorszeniem się sytuacji gospodarczej w związku z COVID-19 Po tym okresie opłata prolongacyjna w stosunku do odroczenia lub rozłożenia na raty jest już pobierana.

Sprawdź program fillup - formalności wypełnione 
W programie fillup wygodnie wypełnisz blisko 5.000 druków, formularzy, e-deklaracji, pliki JPK, wnioski, wzory umów oraz pism.  Ponad 500 darmowych formularzy w tym druki związane z koronawirusem COVID-19 i Tarczą Antykryzysową. Sprawdź teraz program fillup darmowe druki oraz 30 dni za darmo na wszystkie formularze >>

Zapłata należności na niewłaściwy rachunek kontrahenta - biała lista VAT

Dopuszczalne jest złożenie zawiadomienia o płatności na rachunek bankowy kontrahenta przy płatnościach między przedsiębiorcami, dla których łączna wartość płatności dotycząca transakcji przekracza 15.000 zł brutto inny niż wymieniony w białej liście podatników VAT (wykaz podatników VAT) w terminie 14 dni, a nie jak to miało miejsce do tej pory, w terminie 3 dni. Zawiadomienie powoduje możliwość zaliczenia wydatku do kosztów podatkowych. Czytaj więcej

Nowe, wyższe limity zwolnień podatkowych - Tarcza Antykryzysowa

Podwyższeniu uległy limity zwolnienia podatkowego w 2020 r. z tytułu:

 • zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 10000 zł (dawniej 6000 zł);
 • zapomogi inne, wypłacane z funduszy zakładowej lub międzyzakładowej organizacji związkowej pracownikom należącym do tej organizacji, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł (poprzednio 1000 zł),
 • wartość otrzymanych przez pracownika w związku z finansowaniem działalności socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, rzeczowych świadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych, łącznie do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł (dawniej 1000 zł); rzeczowymi świadczeniami nie są bony, talony i inne znaki, uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18 z innych źródeł niż z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra; zwolnienie wynosi 3000 zł (dawniej 2000 zł).

Rozliczanie straty podatkowej z 2020 od dochodu w 2019 - Tarcza Antykryzysowa

Podatnicy, którzy z powodu koronawirusa COVID-19:

 • ponieśli w 2020 r. stratę z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz
 • uzyskali w 2020 r. łączne przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej niższe o co najmniej 50% od łącznych przychodów uzyskanych w 2019 r. z tej działalności

– mogą jednorazowo obniżyć o wysokość tej straty, nie więcej jednak niż o kwotę 5 000 000 zł, odpowiednio dochód lub przychód uzyskany w 2019 r. z pozarolniczej działalności gospodarczej. W celu dokonania obniżenia podatnik składa korektę zeznania za rok 2019 r.

Niższa stawka podatku, jednorazowa amortyzacja, zaliczki uproszczone do zmiany w trakcie roku, zwolnienia z podatku od nieruchomości

W związku ze stanem epidemii:

 • dopuszczalna jest jednorazowa amortyzacja niezależnie od wartości początkowej środków trwałych które zostały nabyte w celu produkcji towarów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w szczególności maseczki ochronne, respiratory, środki odkażające, medyczną odzież ochronną, ochraniacze na obuwie, rękawiczki, okulary, gogle, środki do dezynfekcji i higieny rąk.
 • możliwa jest rezygnacja w trakcie roku z uproszczonej formy opłacania zaliczek na podatek. Zaliczki należne do końca roku oblicza się zgodnie z zasadami ogólnymi począwszy od miesiąca, za który podatnik ostatni raz zastosował uproszczoną formę wpłacania zaliczek.
 • do kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, które wykorzystywane są do przeciwdziałania COVID-19 już przy ustalaniu zaliczek na podatek, można stosować 5% stawkę podatku (taką stawkę można było stosować wyłącznie w rozliczeniu rocznym podatników stosujących IP-BOX),
 • podatnik nie musi odliczać od kosztów podatkowych (doliczać do przychodu) płatności nierzetelnych, nieopłaconych przez 90 dni od terminu ich płatności,
 • dopuszczalne jest, aby rada gminy wprowadziła za część roku 2020, zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a także terminy płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r., nie dłużej niż do dnia 30 września 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Postępowanie powinno następować albo na zasadzie wniosków kierowanych w danej gminie, albo na zasadzie objęcia taką uchwałą wszystkich podatników spełniających kryteria. Ponadto może dojść również do odgórnego zaniechania w całości lub w części poboru odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych poprzez rozporządzenie Ministra właściwego do spraw Finansów.

Najlepszy sposób na Twój e-PIT 2020 i zmiany - Program e-pity.

Nie wiesz jak zmiany skali podatkowej, kosztów uzyskania, kwoty wolnej od podatku i inne w PIT 2020 wpłynie na Twój podatek do zapłaty? Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami? Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2019, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2020 >>

Darowizna na zwalczanie epidemii koronawirusa - odliczenie od dochodu

Od podstawy obliczenia podatku na zasadach ogólnych, rozliczanego liniowo lub ryczałem w celu obliczenia podatku lub zaliczki podatnik może odliczyć darowizny przekazane od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19:

 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19;
 • Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
 • Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.

W przypadku darowizny przekazanej:

 • do dnia 30 kwietnia 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
 • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
 • od dnia 1 czerwca 2020 r. do dnia 30 września 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

 czytaj poradnik - darowizna na rzecz walki z COVID a ulga w rocznym PIT >

Darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID

Ulgą podatkową objęci są podatnicy, którzy  od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.  przekażą darowizną, na rzecz organów prowadzących jednostki oświatowe lub innym jednostkom celem dalszego nieodpłatnego przekazania tym organom lub placówkom - komputery przenośne tzn.  laptopy lub tablety.

 czytaj poradnik -darowizna sprzętu komputerowego w związku z COVID >

Okresy przedawnień, wstrzymanie biegów terminów podatkowych, sprawy o indywidualną interpretację prawa

W okresie stanu epidemii nie biegnie przedawnienie karalności czynu oraz przedawnienie wykonania kary w sprawach o przestępstwa, przestępstwa i wykroczenia skarbowe oraz w sprawach o wykroczenia.

Natomiast bieg m.in. terminów procesowych w:

 • postępowaniach karnych skarbowych,
 • postępowaniach w sprawach o wykroczenia,
 • postępowaniach administracyjnych,
 • postępowaniach i kontrolach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa,
 • kontrolach celno-skarbowych

- nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na ten okres.

Bieg terminu:

 • na milczące załatwienie sprawy,
 • w innej sprawie, w której brak wyrażenia przez organ sprzeciwu, wydania decyzji, postanowienia albo innego rozstrzygnięcia uprawnia stronę lub uczestnika postępowania do podjęcia działania, dokonania czynności albo wpływa na zakres praw i obowiązków strony lub uczestnika postępowania,
 • na wyrażenie przez organ stanowiska albo wydanie interpretacji indywidualnej, z wyjątkiem interpretacji indywidualnej, o której mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.

– nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu. Jednak o rgan lub podmiot może z urzędu wydać odpowiednio decyzję w całości uwzglęniającą żądanie strony lub uczestnika postępowania, zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, wyrazić stanowisko albo wydać interpretację indywidualną.

W przypadku wniosków o wydanie interpretacji indywidualnej złożonych i nierozpatrzonych do dnia wejścia w życie ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw oraz złożonych od dnia wejścia w życie tej ustawy do dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii ogłoszonego w związku z COVID-19, trzymiesięczny termin, o którym mowa w art. 14d § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, przedłuża się o 3 miesiące.

Sprawdż także zmiany - Tarcza Antykryzysowa na fillup.pl:

opis zmian w zakresie ZUS w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa;
opis zmian w prawie pracy w związku z pandemią koronawirus COVID-19 | Tarcza Antykryzysowa.

2021-06-15

Nowa ulga w PIT 2021 - za opłaty drogowe

Ministerstwo Finansów wprowadza kolejną ulgę w podatku dochodowym obowiązującą w 2021 r. Tym razem dotyczyć ona będzie podmiotów ponoszących opłaty drogowe.

2021-06-14

Pobór podatku u źródła od wypłat za granicę odsunięty przez kolejny okres 2021 r.

Uciążliwe dla podatników przepisy zmuszające do pobrania podatku PIT lub CIT przez nabywców towarów lub usług zostaną po raz kolejny odsunięte.

2021-06-14

Nowe deklaracje podpiszesz elektronicznie

Rozszerzony zostaje zakres formularzy, które przesłać można elektronicznie, z użyciem podpisów elektronicznych. Zmieniono zasady i nazwy szeregu formularzy wykorzystywanych w postępowaniach akcyzowych.