z dnia: 2022-07-20

Zupełnie odmienne od literalnego brzmienia przepisów prawa stanowisko zdaje się przedstawiać część organów ZUS w przypadku opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wskazują one, że limit przychodu branego pod uwagę przy wyliczeniu składki zdrowotnej obniżany jest o wcześniej zapłaconą składkę zdrowotną. Problem w tym, że przepis pozwala wyłącznie na obniżenie przychodu o składki ZUS, pomijając w tym zakresie składkę zdrowotną.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jak stanowi ustawa o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych, składka na ubezpieczenie zdrowotne u opodatkowanych ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi iloczyn liczby miesięcy w roku kalendarzowym podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu i kwoty odpowiadającej 60%/100%/180% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego. Odpowiednia wartość tej podstawy zależna jest od tego, czy osiągnięte przychody z działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne mieściły się w wartości 60 000 zł/60-300.000 zł czy też przekroczyły tę wartość.

Sprawdź wartość ryczałtu - limity

Ustawa wskazuje, że przychody, o których mowa w cytowanym przepisie, są pomniejszane o kwoty opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodu, na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nie wskazano w nim natomiast składki na ubezpieczenie zdrowotne, która została celowo pominięta w przepisie.

Natomiast w ustawie o podatku zryczałtowanym opłacanym przez osoby fizyczne, jako przychód uznaje się otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zdrowotna obniży limit podstawy składki na kolejne okresy?

Obowiązujące od 1 lipca 2022 r. przepisy ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, dodały do ustawy
art. 11 ust. 1a. zgodnie z którym przychody, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy ryczałtowej, mogą być pomniejszone o 50% składek na ubezpieczenie zdrowotne zapłaconych w roku podatkowym na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.7) ):

  1. z tytułu pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  2. za osoby współpracujące z podatnikiem opodatkowanym w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych – jeżeli nie zostały zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie

Przepis ten wyraźnie wskazuje, że składka zdrowotna obniża przychód, a nie wpływa na jego wcześniejszą wartość. Co więcej, przepis ten został dodany w artykule, który wskazuje różnego rodzaju odliczenia podatkowe, które zmniejszają ostateczną wartość podstawy opodatkowania. We wszystkich przypadkach (np. odliczania straty, ulg np. na internet, darowizn itp.) należałoby posługiwać się pewną analogią a zatem albo ustalić że przychód dla celów podatkowych i ZUS jest wartością ostateczną, po odliczeniu wszelkich ulg, albo jest on wartością brutto, tzn. ulgi nie stanowią jego elementu dopiero na kolejnym etapie obniżą podstawę opodatkowania, ale nie wpływają bezpośrednio na przychód.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ulgi “odliczane”. składki zdrowotne “pomniejszają” wartość

Jedyna różnica między pozostałymi ulgami a składką zdrowotną jest taka, że ustawodawca posłużył się sformułowaniem, ulgi i stratę można odliczyć od przychodu, a w przypadku składki zdrowotnej “przychód może być pomniejszony” o 50% jej wartości. Czy jest to jednak wystarczający argument, aby przedsiębiorcy korzystali z niższych limitów podatkowych? Literalnie rzecz biorąc są to nadal dwie czynności - najpierw powstaje przychód, a dopiero następnie jest on o pewną kwotę pomniejszany…

Po raz kolejny w przypadku regulacji Nowy Polski Ład, przepis prawa staje się bardzo mało czytelny i zmusza przedsiębiorców do korzystania z niepewnych interpretacji urzędniczych, które nie stanowią oficjalnej wykładni obowiązującego prawa. W takich sytuacjach zalecana jest podwójna kontrola własnej sytuacji.

Kalkulator podatkowy - ryczałt

Jak obliczyć składkę zdrowotną

Składka ZUS przedsiębiorców ustalana jest corocznie i ustalana w stałej, miesięcznej wartości. Ubezpieczenie zdrowotne opłacane jest od wartości dochodu (skala podatkowa, liniowy) lub w stałej wartości (ryczałt - jeśli przychody przedsiębiorcy pozostają w danej grupie przychodowej, karta podatkowa). Każdorazowo ustalenie wartości składki do zapłaty wymaga złożenia ZUS DRA (za każdy okres rozliczeniowy). Dodatkowo obowiązkowe jest złożenie rocznego ZUS DRA. Przeczytaj więcej na temat jak obliczyć składkę zdrowotną.

Jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT

Oprócz składek na ubezpieczenie społeczne podatnicy uzyskujący przychody mogą być zobowiązani do zapłaty do ZUS składek na ubezpieczenie zdrowotne. Zasadą jest, że składka uzależniona jest od wartości przychodu (lub dochodu). W szeregu przypadków podstawą jej ustalenia jest kwota stała, uzależniona od średniego wynagrodzenia, którego wysokość wskazuje GUS. Sprawdź jak odliczyć składkę zdrowotną w PIT.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: