z dnia: 2021-07-29

Jednym z istotnych elementów pierwszej części tak zwanego Polskiego Ładu jest ryczałt od przychodów zagranicznych. To koncepcja mająca zachęcić podatników do powrotu do Polski i przeniesienia tutaj rezydencji podatkowej. Kto z niej skorzysta? Jakie wymogi będą musieli spełnić zainteresowani? Na te pytania odpowiadamy w naszym artykule.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dla kogo stworzono ryczałt od przychodów zagranicznych?

Ryczałt od przychodów zagranicznych to rozwiązanie dedykowane grupie podatników zainteresowanej przeniesieniem miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Chodzi przede wszystkim o podmioty dysponujące takim poziomem aktywów, który pozwala na lokowanie ich na terytorium Polski w przedsięwzięciach pożytecznych społecznie, mieszczące się w pojęciu społecznej odpowiedzialności biznesu. Takie stanowisko można przynajmniej przeczytać w uzasadnieniu do projektu ustawy. Wprowadzana konstrukcja ma ułatwić podatnikom rozliczenie przychodów uzyskiwanych za granicą oraz skuteczną zmianę rezydencji podatkowej. Jednocześnie celem jest stworzenie w Polsce przyjaznego i konkurencyjnego środowiska podatkowego, które zachęci podatników do powrotu do rodzimego kraju.

Zakres ryczałtu od przychodów zagranicznych

Ryczałt od przychodów zagranicznych wiąże się z totalną zmianą zasad rozliczania podatnika, uzyskującego zagraniczny dochód. Przede wszystkim dojdzie do uproszczenia pewnych reguł oraz zmniejszenia obowiązków informacyjnych i deklaratoryjnych podatnika względem organów podatkowych. Ryczałt będą mogły wybrać wyłącznie osoby fizyczne, które przeniosą miejsce zamieszkania dla celów podatkowych do Polski. Projekt przewiduje pewną elastyczność w wyborze formy zmiany rezydencji podatkowej oraz szczególnych zasad opodatkowania. Podatnik wciąż będzie zatem mógł wybrać ogólne zasady opodatkowania, jeżeli uzna to za bardziej korzystne. Przedmiotowo natomiast regulacja dotyczy wyłącznie przychodów osiąganych za granicą, a zatem przychodów, których Polska nie miałaby prawa opodatkować, gdyby podatnik nie przeniósł miejsca zamieszkania na terytorium Polski.

Jakie wymogi należy spełnić?

Aby skorzystać z ryczałtu od przychodów zagranicznych należy zatem spełnić cztery przesłanki. Po pierwsze przenieść miejsce zamieszkania dla celów podatkowych na terytorium Polski. Skutkiem tej czynności będzie natomiast podleganie przez podatnika opodatkowaniu na zasadach nieograniczonego obowiązku podatkowego. Po drugie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, w którym przeniósł rezydencję podatkową do Polski, złożyć stosowne oświadczenie o wyborze opodatkowania ryczałtem według ustalonego wzoru. Po trzecie w okresie poprzedzającym rok podatkowy, w którym podatnik przeniósł rezydencję podatkową do Polski, nie pozostawać polskim rezydentem podatkowym przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych. Po czwarte z kolei ponosić wydatki na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej, w sposób określony w odrębnym rozporządzeniu, w łącznej kwocie co najmniej 100.000 złotych rocznie.

Bez skomplikowanych obowiązków informacyjnych

Co również istotne ustalenie podatku dochodowego w sposób nieodzwierciedlający faktycznej wysokości osiąganych przychodów zagranicznych powoduje, że podatnik nie będzie miał obowiązku deklarowania organom podatkowym wysokości osiągniętych przychodów, dochodów oraz kosztów ich uzyskania. Nie będzie więc potrzeby stosowania przepisów, dotyczących ustalania przychodu, kosztów, ulg i zwolnień podatkowych, a także przepisów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu dochodów. Przychód zagraniczny nie połączy się też z innymi dochodami (przychodami) podlegającymi opodatkowaniu na zasadach określonych w ustawie i nie będzie trzeba go wykazywać w zeznaniach podatkowych oraz księgach podatkowych. W tej sytuacji nie powstanie obowiązek odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy w trakcie roku podatkowego. Ryczałt od przychodów zagranicznych płatny będzie bowiem w stałej kwocie 200.000 złotych za każdy rok podatkowy, po zakończeniu roku podatkowego.

Ryczałt nie jest polskim pomysłem

Co przy tym istotne ryczałt od przychodów zagranicznych nie jest wcale polskim pomysłem. To rozwiązanie zapożyczone z systemu szwajcarskiego. Tam od lat taka konstrukcja jest stosowana i rzeczywiście przynosi pozytywne rezultaty. W 2017 roku na ten model zdecydowały się również Włochy. Tam zryczałtowany podatek od przychodów zagranicznych został ukształtowany na poziomie 100.000 euro rocznie (20.000 euro w przypadku członka rodziny). Nieposiadanie włoskiej rezydencji podatkowej musi obejmować jednak dość długi czas, bo 9 z 10 poprzedzających lat podatkowych. Powodzenie ryczałtu w tych państwach zachęca do skorzystania z tej konstrukcji także inne państwa europejskie. Wprowadzenie ryczałtu od przychodów zagranicznych w Polsce ma doprowadzić do pozyskania nowych rezydentów podatkowych w Polsce i stworzyć szansę wielopoziomowej rozbudowy bazy podatkowej w kraju. Czy jednak podatnicy rzeczywiście będą chcieli skorzystać z tej możliwości? To pokaże dopiero przyszłość.

Sprawdź nasz poradnik nt. ryczałtu ewidencjonowanego

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: