z dnia: 2021-12-09

Ministerstwo Finansów opublikowało listę wydatków, których poniesienie będzie obowiązkiem osób zmieniających rezydencję podatkową. Wykaz wydatków dotyczy wyłącznie osób, które zdecydowały się opłacać ryczałt w wysokości 200 000 zł za rok podatkowy niezależnie od wysokości uzyskanych w tym roku przychodów zagranicznych.

Opodatkowaniu ryczałtem od przychodów zagranicznych osób:

 • przenoszących miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 • składających oświadczenie w tym zakresie (do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym przeniesienia rezydencji),
 • posiadających inną niż polską rezydencję przez co najmniej pięć z sześciu lat podatkowych poprzedzających bezpośrednio rok podatkowy, w którym przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W przypadku wyboru ryczałtu (tj. podatek płacony niezależnie od wysokości dochodu podatnika), jest obowiązany do ponoszenia wydatków na wzrost gospodarczy, rozwój nauki i szkolnictwa, ochronę dziedzictwa kulturowego lub krzewienie kultury fizycznej. Wydatki te wynosić muszą co najmniej 100 000 zł w roku podatkowym począwszy od roku podatkowego następującego bezpośrednio po roku podatkowym, w którym podatnik przeniósł miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozliczenie zagranicznego PIT

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wydatkami, które zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów wydatków uprawniających do skorzystania z prawa do opodatkowania ryczałtem przychodów uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby przenoszące miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskie, kwalifikują się do tej grupy, są:

 1. darowizny przekazane na cele określone w art. 4 ust. 1 pkt 4, 11, 12, 14, 16 lub 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 oraz z 2021 r. poz.1038, 1243 i 1535) organizacjom pozarządowym lub podmiotom wymienionym w art. 3 ust. 3 tej ustawy, prowadzącym działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ust. 1 tej ustawy;
 2. wydatki poniesione bezpośrednio na:
  1. działalność sportową, kulturalną lub wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę, na zasadach określonych w art. 26ha ust. 2–7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
  2. nabycie zabytku nieruchomego w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 i 954),wpisanego do rejestru zabytków, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tego zabytku nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku,
  3. opiekę, o której mowa w art. 5 pkt 1 lub 2 ustawy o zabytkach, nad zabytkiem nieruchomym wpisanym do rejestru,
  4. nabycie udziałów (akcji) w alternatywnej spółce inwestycyjnej, jeżeli podatnik pozostaje właścicielem tych udziałów (akcji) nieprzerwanie przez okres dwóch lat od dnia poniesienia wydatku.

Nowy Polski Ład

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: