z dnia: 2023-03-29

Oprócz comiesięcznych deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA, z końcem roku składkowego przygotowany musi zostać ZUS DRA za cały rok 2022. Rok składkowy trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r. a to powoduje, że w różny sposób można rozumieć wyliczenie składek szczególnie za okres stycznia.

ZUS DRA ze wskazaniem rocznej podstawy składki na ubezpieczenie zdrowotne składa się łącznie z deklaracją ZUS DRA za kwiecień (15 maja - przedsiębiorcy będący płatnikami składek za inne osoby, 20 maja - pozostali ubezpieczeni w tym JDG). Nie należy przygotowywać dwóch osobnych dokumentów, całość trafia do jednego formularza DRA. W płatniku / PUE ZUS ubezpieczony wypełnia dodatkowe bloki jednego dokumentu.

w ZUS DRA (blok XII), przy JDG (działalność gospodarczą jednoosobowo),
w ZUS RCA (blok III.F), jeżeli u przedsiębiorcy opłacane są też składki za inne osoby (np. pracowników, zleceniobiorców).

Czytaj więcej tutaj: jak wyliczyć składki na cały rok

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Roczna składka zdrowotna - zasady ogólne, podatek liniowy

Rozliczany jest tzw. rok składkowy, który trwa od 1 lutego 2022 do 31 stycznia 2023 r. W tym okresie za każdy miesiąc należało ustalać wysokość składki zdrowotnej. Roczna składka ustalona jest na podstawie przychodów z roku kalendarzowego, a nie z roku składkowego. Oznacza to następujące wyliczenie składki zdrowotnej:

 • regułą jest, że składkę roczną ustala się w oparciu o dane z ewidencji za rok kalendarzowy, nie bierzemy zatem pod uwagę przychodu, kosztów itp. ze stycznia 2023 r.!
 • do ustalenia rocznej podstawy składki zdrowotnej bierze się pod uwagę dochód (tj. przychód minus koszty) za styczeń - grudzień 2023 r.
 • jeśli podatnik prowadził działalność przez część roku - bierzemy dochód za okres prowadzenia działalności
 • dochód pomniejsza się o kwotę opłaconych w tym roku składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe, jeżeli nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.
 • przychód uzyskany w SSE (specjalnej strefie ekonomicznej), oraz przychód uzyskany przez pracujących seniorów, rodziny 4+, powracających z zagranicy - korzystających ze zwolnienia do 85.528 zł jest wliczone do tej podstawy, nie należy go pomijać.
 • gdy spis z natury na początek roku jest wyższy niż na koniec roku (mniej towarów i innych składników objętych tym spisem na koniec roku niż na początku, wówczas spis ten uwzględnia się w wartości podstawy, czyli przychód jest obniżony o tę wartość, natomiast w przypadku odwrotnym - gdyby zwiększał przychód - spisu tego nie uwzględnia się).

Strata z poszczególnych miesięcy, która powodowała opłacanie składki minimalnej (270,9 zł) nie ma w tym przypadku znaczenia (koszty podatkowe z danego miesiąca obniżają przychód całoroczny). W sytuacji, gdy za cały rok podatnik ma stratę - wówczas roczna składka wynosi iloczyn liczby miesięcy prowadzenia działalności oraz kwoty 270,9.

Przy zasadach ogólnych i podatku liniowym podstawę składki ustala się tak samo. Różnica polega na wysokości stopy procentowej stosowanej do takiej podstawy (liniowa - 4,9%, zasady ogólne - 9%). Składkę roczną porównuje się w obu przypadkach do powyższego limitu składki miesięcznej tzn. 270,9 zł.

Roczna składka zdrowotna - ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Dla celów ustalenia ostatecznej składki ryczałtu:

 1. ustalamy ilość miesięcy podlegania ubezpieczeniu w 2022 r. - niepełny miesiąc liczy się jako miesiąc podlegania temu ubezpieczeniu,
 2. kontrolujemy wartość przychodu za okres 1 stycznia 2022 - 31 grudzień 2022 - zgodnie z ewidencją przychodów, a nie za rok składkowy czyli nie bierzemy pod uwagę stycznia 2023 r.,
 3. od wartości przychodu odejmujemy zapłacone w tym okresie składki ZUS (emerytalna, rentowa, wypadkowa, chorobowa),
 4. dla wartości ustalonej powyżej
  1. nie przekaczającej 60.000 zł - składka roczna wynosi 4 513,92 zł,
  2. przekraczającej 60.000 i nieprzekraczającej 300.000 - składka roczna wynosi 7 523,16 zł,
  3. przekraczającej 300.000 zł - składka wynosi 13 541,76 zł.

Roczna składka zdrowotna karta podatkowa

Jej wartość wynosi 270,9 oraz liczby miesięcy podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu. W przypadku prowadzenia działalności przez cały rok, składka deklarowana jest jako 3 250,8 zł. Składka zdrowotna w przypadku karty podatkowej obliczana jest jako 9% minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 1 stycznia 2022 r.

Rozliczenie składki zdrowotnej rocznej

W przypadku gdy suma wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne jest wyższa od rocznej składki na ubezpieczenie zdrowotne ustalonej od rocznej podstawy, przysługuje zwrot kwoty stanowiącej tę różnicę.

Różnicę ustala się między sumą wpłaconych za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego składek na ubezpieczenie zdrowotne a roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy.

Jeśli roczne rozliczenie zobowiązuje podatnika do dopłaty składki, wówczas wpłaca się kwotę stanowiącą różnicę między roczną składką na ubezpieczenie zdrowotne ustaloną od rocznej podstawy, a sumą składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikającą ze złożonych dokumentów za poszczególne miesiące roku składkowego albo roku kalendarzowego.

Czytaj więce tutaj: minimalna składka zdrowotna w 2023 roku

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: