z dnia: 2024-04-07

Pieniądze wypłacone pracownikowi zgodnie z ugodą zawartą przed Sądem Pracy należy traktować jako świadczenie związane ze stosunkiem pracy. Takie świadczenie nie korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego - uznał Naczelny Sąd Administracyjny.

Pracownik był zatrudniony na umowę o pracę w systemie zadaniowego czasu pracy. Firma nie ewidencjonowała czasu pracy, a pracownik co do zasady otrzymywał wynagrodzenie minimalne. W sezonie letnim, z uwagi na zwiększoną liczbę obowiązków oraz ewentualną pracę w godzinach nadliczbowych, pracodawca zwiększał wysokość wypłacanego świadczenia. Była to forma ryczałtu za pracę w godzinach nadliczbowych, chociaż nie zostało to wprost tak nazwane. Ponadto pracodawca wypłacił pracownikowi dodatkowe świadczenie, które również miało zrekompensować mu pracę w godzinach nadliczbowych.

Mimo otrzymania tego świadczenia pracownik wytoczył przeciwko pracodawcy powództwo do Sądu Pracy o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w okresie, za który otrzymał już dodatkowe świadczenie. Przed sądem strony:

  • zawarły ugodę rozwiązującą umowę o pracę za porozumieniem stron, a pracownik oświadczył, że porozumienie wyczerpuje jego dotychczasowe roszczenia wobec pracodawcy wynikające ze stosunku pracy,
  • uzgodniły kwotę netto odszkodowania, jakie pracodawca zobowiązał się zapłacić pracownikowi.

Następnie pracodawca wystąpił o indywidualną interpretację i we wniosku postawił tezę, że takie odszkodowanie powinno być zwolnione od podatku dochodowego od osób fizycznych. Argumentował, że choć spór dotyczył roszczenia pracownika o zapłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, to ugoda sądowa została zawarta po podpisaniu porozumienia o rozwiązaniu stosunku pracy, a w tym porozumieniu wskazano, że w chwili podpisywania porozumienia (a także w chwili zawarcia ugody) roszczenie o zapłatę wynagrodzenia za nadgodziny nie istniało. Zdaniem wnioskodawcy takie świadczenie podlega zwolnieniu z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, zgodnie z którym wolne od podatku dochodowego są odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej, inne niż wymienione w art. 21 ust. 1 pkt 3 tej ustawy, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

  1. otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,
  2. dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono.
Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wypłacona kwota ma źródło w stosunku pracy

Dyrektor KIS uznał jednak, że wypłacone pracownikowi odszkodowanie ma zrekompensować mu zarobek, jaki mógłby otrzymać, gdyby do rozwiązania umowy nie doszło. Kwota takiego odszkodowania nie będzie więc korzystała ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, tylko powinna być zakwalifikowana do przychodu ze stosunku pracy, ponieważ wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w stosunku pracy łączącym strony.

Były pracodawca zaskarżył tę interpretację, jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zgodził się z fiskusem, że ze względu na podstawę i charakter wypłaconego świadczenia, nie pełni ono funkcji odszkodowania ani zadośćuczynienia, nie wynika też z uprawnień odszkodowawczych pracownika w sytuacji nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę. Świadczenie to należy traktować jako element wynagrodzenia za pracę. Także NSA, do którego trafiła skarga kasacyjna, ostatecznie uznał, że odszkodowanie jest ściśle związane ze stosunkiem pracy i jako takie nie korzysta ze zwolnienia podatkowego.

Opodatkowanie odszkodowania za skradziony samochód będący w leasingu operacyjnym

Źródło: indywidualna interpretacja 0114-KDIP3-2.4011.103.2020.2.JK3
z 19 maja 2020 r., wyrok WSA w Warszawie III SA/Wa 1398/20 z 28 stycznia 2021 r., wyrok NSA II FSK 832/21 z 26 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: