z dnia: 2023-09-29

Nie każdą kwotę otrzymaną przez przedsiębiorcę po kradzieży samochodu wziętego w leasing można potraktować jako odszkodowanie. Kluczowe znaczenie ma, kto był stroną umowy ubezpieczenia - leasingodawca czy leasingobiorca.

Samochód wzięty w leasing operacyjny samochód nie był środkiem trwałym w firmie, dlatego odszkodowanie wypłacone po jego kradzieży nie powinno być traktowane jako przychód z jednoosobowej działalności gospodarczej - takiego zdania był przedsiębiorca, który wystąpił o indywidualną interpretację, gdy użytkowane przez niego auto zostało skradzione. Przedsiębiorca prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, rozlicza się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a samochodu osobowego wziętego w leasing używał zarówno do celów prywatnych, jak i służbowych.

Po stwierdzeniu szkody całkowitej przez ubezpieczyciela w zakresie AC i OC, leasingodawcy zostało wypłacone odszkodowanie. Leasingodawca, po odjęciu pozostałej do spłaty kwoty, różnicę w odszkodowaniu przelał na konto przedsiębiorcy. W najbliższym czasie przedsiębiorca spodziewa się także wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia GAP, chroniącego auto przed spadkiem wartości na wypadek szkody całkowitej. Ta kwota również będzie przekazana przelewem na konto przedsiębiorcy, tym razem przez ubezpieczyciela działającego z ramienia leasingodawcy.

Sprzedaż w trakcie leasingu, zmiana strony umowy leasingowej

Dyrektor KIS zinterpretował tę sytuację inaczej. Wskazał, że kwota, jaką przedsiębiorca otrzymał od leasingodawcy, nie jest odszkodowaniem. Stroną umowy ubezpieczenia AC/OC był leasingodawca i to on otrzymał odszkodowanie. Natomiast świadczenie, które trafiło na konto przedsiębiorcy, jest nadwyżką opłat wynikających z umowy leasingu, będącą pochodną otrzymanego od ubezpieczyciela odszkodowania za kradzież przedmiotu leasingu. Świadczenie to wynika z umowy między przedsiębiorcą i leasingodawcą i nie jest to odszkodowanie. Kwota tego świadczenia jest przychodem z działalności gospodarczej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zdaniem Dyrektora KIS, odszkodowaniem za szkodę dotyczącą składnika majątku związanego z prowadzoną działalnością gospodarczą będzie natomiast kwota, jaką przedsiębiorca, wskazany w umowie jako ubezpieczony, otrzyma z tytułu ubezpieczenia GAP bezpośrednio od ubezpieczyciela. Analizując tę kwestię, dyrektor KIS zauważył, że przychodem z pozarolniczej działalności gospodarczej są wszelkie przysporzenia majątkowe, uzyskane w związku z tą działalnością, o ile ustawa nie wyłącza ich z tej kategorii, w tym odszkodowania za szkody w składnikach majątku związanych z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą. Dotyczy to nie tylko środków trwałych, ale też wszelkich innych przedmiotów w funkcjonalny sposób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a więc wszelkich przedmiotów wykorzystywanych przez podatnika w prowadzonej przez niego pozarolniczej działalności gospodarczej. Kwota odszkodowania podlega więc również zaliczeniu do przychodów z działalności gospodarczej.

Otrzymane przez przedsiębiorcę odszkodowanie z tytułu ubezpieczenia GAP będzie opodatkowane 8,5% stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Natomiast kwota otrzymana od leasingodawcy w związku z ubezpieczeniem AC/OC, która nie jest odszkodowaniem, powinna zostać opodatkowana stawką właściwą dla rodzaju działalności, w związku z którą ten przychód powstał. Przedsiębiorca wykorzystywał samochód wzięty w leasing w działalności opodatkowanej różnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych: 8,5% i 14%. Do tej kwoty należy więc zastosować obie te stawki, w takim stosunku, w jakim poszczególne przychody opodatkowane różnymi stawkami ryczałtu pozostają w ogólnej kwocie jego przychodów.

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.498.2023.2.AG z 8 września 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: