Uwaga: Jesteś w archiwalnej wersji poradników rozliczeń PIT za 2015 rok!

Program e-pity za 2015 r. znajdziesz tutaj                  Aktualne poradniki w ABC Podatki

 Aktualną wersję programu znajdziesz tu >>

Szereg zmian obejmowało nie tylko wzory druków deklaracji składanych przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, ale również deklaracje i informacje przekazywane organom oraz podatnikom przez płatników – czyli m.in. przez zakłady pracy czy zleceniodawców. Niewielkie modyfikacje objęły również zasady składania deklaracji. Choć podatnicy rozliczali się w sposób podobny, jak miało to miejsce przed 2015 rokiem, to jednak powinni oni byli zwrócić uwagę na szereg zmian w samej procedurze składania deklaracji i rozliczania podatku.

Wysyłka PIT z zagranicy była łatwiejsza niż do tej pory

Jako doręczone organowi podatkowemu już w dacie nadania uznawane były pismo (w tym np. deklarację PIT), jeśli były ono nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Oznacza to, że również deklaracje podatkowe wysyłane z innych krajów UE za pośrednictwem tamtejszej poczty krajowej, w dacie wysyłki były traktowane jako pisma doręczone. W przypadku deklaracji z innych krajów, datą tą była data otrzymania przesyłki przez pocztę polską, jako ostatecznego dostarczyciela przesyłki do urzędu. Takie podejście pozwoliło ograniczyć kary za nieterminowe złożenie deklaracji wysyłanych z zagranicy.

Korygując PIT – nie składa się ORD-ZU

Od 2016 r. nie było już obowiązku składać pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. W przypadku błędu, wystarczającym było dokonanie korekty poprzez złożenie odpowiedniej deklaracji podatkowej z zaznaczeniem, że jest to dokument korygujący, a nie deklaracja rozliczeniowa. Jeżeli korekta złożona została w terminie 6 miesięcy od ostatecznego terminu złożenia deklaracji, a z korekty wynikał obowiązek zapłaty zaległego podatku, to co do zasady była możliwa zapłata jeszcze niższych odsetek za zwłokę niż obecnie. Wynosiły one 50% stawki podstawowej, a nie jak to ma miejsce obecnie 75% tej stawki.

Bez obowiązku oświadczenia o wspólnym opodatkowaniu

W 2016 r. małżonkowie osiągający przychody ze wspólnej własności, wspólnego użytkowania lub posiadania rzeczy lub praw nie mieli obowiązku ponawiania oświadczeń o tym, że całość przychodu chcieli rozliczyć wyłącznie u jednego z nich. Oświadczenie to składali wyłącznie jeden raz, a ponawiało się je w chwili, gdy chcieli zrezygnować z takiej formy rozliczania przychodów.

Koniec z załącznikiem PIT/UZ – wniosek złożysz wewnątrz deklaracji PIT

W 2016 r. nie można już było złożyć załącznika PIT/UZ. W roku poprzednim wypełniali go podatnicy korzystający z ulgi na dziecko, u których kwota ulgi była wyższa niż kwota podatku do zapłaty. Druk ten służył wykazaniu kwoty, której ze względu na niską wysokość podatku do zapłaty, nie można było odliczyć od tego podatku. W konsekwencji na PIT/UZ składało się wniosek o zwrot nadwyżki niewykorzystanej ulgi na dziecko.
Ustawodawca nie zrezygnował z prawa do zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci. W 2016 r. podatnik zamiast składać załącznik PIT/UZ, uzyskał możliwość wypełnienia dodatkowych pozycji składanej przez siebie deklaracji PIT-37 czy PIT-36.

Przychód i koszty ze zbycia rzeczy trzeba było deklarować na PIT-36 inaczej niż do tej pory

W zakresie wykazywania przychodu ze sprzedaży lub innego zbycia prywatnie rzeczy, zmianie uległa deklaracja PIT-36. Mimo, że nie było możliwości odliczać straty poniesionej z tytułu takiej sprzedaży od dochodów z innych źródeł wykazywanych w deklaracji PIT-36, obowiązujący był wzór formularza PIT-36 wszystkie przychody grupuje w jednym miejscu i pozwalał sumować przychody i koszty ze sprzedaży rzeczy z przychodami i kosztami z innych źródeł. Proponowana zmiana wzoru formularza PIT-36 miała za zadanie uczynić go bardziej przejrzystym, a w konsekwencji ograniczyć możliwość popełniania błędów.

Nowy wzór załącznika PIT/B

Wprowadzono nowego wzoru załącznika PIT/B wynikał z dodania szeregu danych informacyjnych. W nowej wersji formularza zamieszczony był komunikat, zgodnie z którym podatnik nie wykazywał przychodów i kosztów z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej, jeżeli poniósł w roku podatkowym stratę tej formy działalności – z działalności strefowej.
Druk PIT/B zawierał również informację, że nie należy w nim wykazywać przychodów z zagranicy zwolnionych z opodatkowania w Polsce (zasada zwolnienia z progresją). W przypadku, gdy przychody zwolnione należy wykazać w deklaracji podatkowej, należało je wykazać w części H zeznania PIT-36 i w załączniku PIT/ZG do tego zeznania. Ze względu na częste błędy popełniane przez podatników, informacja ta była wskazywana bezpośrednio również w załączniku PIT/B.

Na PIT-M można było wykazać bardziej szczegółowo przychody dwójki dzieci

Dotychczasowa konstrukcja PIT/M była wystarczająca, gdy w stosunku do wszystkich dzieci podatnik miał wyłączne prawo pobierania pożytków z dochodu dzieci albo w stosunku do wszystkich dzieci prawo to przysługuje obojgu rodzicom.
Nowa konstrukcja formularza pozwoliła na prawidłowe wypełnienie PIT/M również w sytuacji, gdy podatnik ma dwoje dzieci, które uzyskują dochody podlegające łącznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców i jednocześnie w stosunku do jednego dziecka podatnik ma wyłączne prawo pobierania pożytków, a wobec drugiego dziecka prawo to przysługuje obojgu rodzicom.

Informacja o korekcie deklaracji podatkowej

Od 2016 r. zmieniły się zasady przeprowadzania korekt deklaracji podatkowych. Błędnie wypełnioną deklarację korygowało się składając ponownie druk ze wskazaniem, że jest to korekta, ale bez konieczności przekazywania, jak to miało miejsce do tej pory, druku ORD/ZU – pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty. Zmiana zasad wymusiła modyfikację informacji w tej sprawie, wskazywanych w formularzach PIT-40, PIT-37, PIT-36, PIT-38, PIT-36L i PIT-39.

Deklaracje na podatek pobierany ryczałtowo

Zmiany wynikały z zaliczenia do tzw. innych źródeł przychodów z tytułu sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej hodowli, uprawy lub chowu. Przychody tego typu mogły być opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, mimo że nie były uznawane za pochodzące z prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Zmiana wpłyneła na kształt deklaracji PIT-28, PIT-28/A, PIT/O, PIT/D. Natomiast w deklaracjach PIT-16, PIT-16A, PIT-19 zmianie uległy wyłącznie opisy wskazujące na brak obowiązku dostarczenia pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty ORD/ZU.

Sprawozdania finansowe – bez obowiązku dołączania do druku PIT

Ze względu na to, że od 1 stycznia 2015 r. nie było już obowiązku dołączania sprawozdań finansowych do zeznań rocznych, usunięto z druków PIT-36 i PIT-36L rubryki, w których wskazywano liczbę dołączanych do zeznania sprawozdań finansowych. Po zmianie brzmienia przepisów ustawy o PIT podatnicy prowadzący księgi rachunkowe obowiązani do sporządzenia sprawozdania finansowego mają obowiązek przekazać to sprawozdanie do właściwego urzędu skarbowego w terminie złożenia zeznania, a nie dołączać je do zeznania, jak to miało miejsce wcześniej. W efekcie terminy przekazywania obu dokumentów są różne. Zmiany w informacjach i deklaracjach sporządzanych przez płatników podatku PIT. W przypadku części druków związanych z poborem zaliczek przez płatników zmiany są albo bardzo niewielkie albo nie występują w ogóle. W przypadku druku PIT-4R, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R zmodyfikowano treść informacji o zasadzie składania korekty tej deklaracji – bez konieczności dołączania do niej druku ORD/ZU. Druki: PIT-2, PIT-2/A, PIT-3, PIT-12 nie uległy zmianie.
Szerszy zakres zmian dotyczył deklaracji PIT-6/PIT-6L. Wynikał on z wprowadzenia zasady, zgodnie z którą podatnicy prowadzący działy specjalne produkcji rolnej po przekroczeniu limitu przychodów 1,2 mln euro, zobowiązani są prowadzić pełne księgi rachunkowe.
W efekcie tych zmian deklarację PIT-6 składać należało nie tak jak do tej pory do 30 listopada roku poprzedzającego dany rok, lecz do 20 stycznia roku, za który dokonuje się rozliczenia.
W efekcie zmian m.in.:

 • zmieniony został symbol deklaracji. Otrzymuje on brzmienie: „PIT-6”, zamiast dotychczasowego „PIT-6/PIT-6L”,
 • wprowadzony został nowy termin składania deklaracji (20 stycznia roku rozliczanego),
 • dodano również kolumnę zmuszającą do podania udziału w dochodzie z działów specjalnych –stosowany w przypadku podatników prowadzących np. spółkę zajmującą się działami specjalnymi produkcji rolnej.

Wzorów deklarcji PIT w rozliczeniu za 2015 rok

Poniższe druki stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Jedynie PIT-6 stosować należało do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia 2016 r. Od 1 stycznia 2016 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2015 rok) stosować zatem należało co do zasady:

Wspieramy OPP

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję