z dnia: 2022-01-21

Pierwsze miesiące nowego roku obfitują w ustawowe obowiązki dla podatników. Koniec stycznia zbliża się wielkimi krokami, warto więc sprawdzić, jakie ciążą na nas obowiązki oraz czy jesteśmy do tego przygotowani.

Przede wszystkim z końcem stycznia mija termin na złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-11. Przypomnijmy, że od 2019 r. do urzędu skarbowego formularz ten składamy wyłącznie w formie elektronicznej. Warto wspomnieć, iż w 2022 r. obowiązuje formularz PIT-11 z oznaczeniem (27) - tj. na formularzu tym wykazujemy dochody i przychody uzyskane w 2021 r.

Informację tę przygotowują przede wszystkim podmioty będące płatnikami zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych, wypłacające wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy umów cywilnoprawnych. Formularz ten zawiera informacje potrzebne podatnikom – osobom fizycznym do rozliczenia swoich dochodów w zeznaniu rocznym za dany rok. Urzędom skarbowym służy natomiast do weryfikacji prawidłowości wykazanych dochodów i zastosowanych zwolnień.

Kwota wolna od podatku

W związku z powyższym, PIT-11 w niektórych przypadkach wypełnia się także, jeśli nie ma obowiązku poboru zaliczki na podatek ze względu na obowiązujące zwolnienie. Dotyczy to na przykład stypendiów dla uczniów i studentów przyznanych przez jednostki samorządu terytorialnego czy organizacje działające na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, na podstawie regulaminów zatwierdzonych przez organy statutowe (zwolnienie obowiązuję do kwoty 3.800 zł rocznie).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Warto przypomnieć, iż od kilku lat w informacji PIT-11 wykazujemy także przychody z tzw. innych źródeł. Wykazujemy tu m.in. zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacone przez zakład pracy, należności z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, należności za pracę przypadające tymczasowo aresztowanym lub skazanym, świadczenia wypłacone z Funduszów: Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych czy należności wynikające z umowy aktywizacyjnej.

Pamiętajmy, że informację PIT-11 należy przekazać także podatnikom. Tutaj podstawowy termin to koniec lutego, ale obowiązek przekazania informacji może wystąpić wcześniej, jeśli podatnik złoży w tym zakresie pisemny wniosek – wówczas obowiązujący termin to 14 dni od dnia złożenia wniosku.

W przypadku, gdy dochodzi do zaprzestania prowadzenia działalności przez płatnika ma on obowiązek złożyć informację PIT-11 urzędowi skarbowemu i podatnikowi do dni zakończenia działalności.

Urzędem właściwym do otrzymania informacji jest urząd określony wg miejsca zamieszkania podatnika – w przypadku rezydentów oraz urząd właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych – w przypadku osób o tzw. ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: