z dnia: 2021-12-09

Przychód u zatrudnionych osób powstaje w dacie otrzymania lub postawienia wynagrodzenia do ich dyspozycji. To właśnie ta reguła będzie decydująca, czy do wynagrodzenia zastosować dotychczasowego przepisy podatkowe, czy też nowe regulacje, wynikające z Nowego Ładu Podatkowego.

Wypłata grudniowego wynagrodzenia na rzecz zatrudnionych osób dokonana w styczniu 2022 r. powodować będzie, że zastosowanie do nich znajdą wprowadzane właśnie nowe zasady podatkowe. Zastosowane one zostaną do przychodów z tytułu zatrudnienia (umowa o pracę, zlecenie, dzieło oraz w innych formach zatrudnienia w ramach tzw. działalności wykonywanej osobiście), świadczeń emerytalnych i zasiłków z ZUS a także - co do zasady - innych form uzyskiwania przychodów opodatkowanych według skali podatkowej.

Przychód wypłacany w styczniu, dotyczący czynności wykonanych w grudniu lub w okresie wcześniejszym, nie znajdzie się w PIT-11 przekazywanym zatrudnionym osobom za 2021 r. Nie można go również samodzielnie wprowadzać do rocznej deklaracji podatkowej w sytuacji, gdy zaliczki na podatek opłacane są samodzielnie przez podatnika, a nie za pośrednictwem płatnika (np. z tytułu wynagrodzeń uzyskiwanych z tytułu umów o pracę z zagranicy). W efekcie taki przychód styczniowy rozliczony zostanie już w nowy sposób.

Ta sama reguła ujęcia przychodów dotyczy wynagrodzeń wypłacanych zatrudnionej osobie po upływie przewidywanego terminu (przedawnionych). Przychód należny, ale nie otrzymany nie stanowi bowiem dla osób zatrudnionych podstawy naliczenia lub ustalenia zaliczki na podatek dochodowy. Nie jest on identyfikowany jako przychód podatnika. Jeśli zatem pracownik otrzyma w styczniu 2022 r. wynagrodzenie po prawidłowym terminie, tj. za wcześniejsze okresy 2021 r. - to takie wynagrodzenie powinno być uznane za otrzymane i postawione do dyspozycji w styczniu 2022 r., a zatem jako rozliczane według nowych zasad podatkowych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wypłata wynagrodzenia w styczniu - obowiązują reguły styczniowe

Przesunięcie daty wypłaty wynagrodzenia na styczeń spowoduje, że zastosowanie znajdą już nowe reguły podatkowe, tj. wyższa kwota wolna od podatku ale również brak możliwości odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne od podatku.

Odwrotna sytuacja będzie miała miejsce przy wypłatach wynagrodzenia przed rozpoczęciem miesiąca pracy obejmującego już kolejny rok. Wówczas nawet gdyby wynagrodzenie miało dotyczyć świadczeń za rok 2022, płatnik wylicza podatek według zasad obowiązujących jeszcze przed wprowadzeniem w życie reguł wynikających z Nowego Ładu Podatkowego, tj. według reguł z daty wypłaty wynagrodzenia.

Wybierz optymalną formę opodatkowania firmy

Kalkulacja kosztów, kwoty wolnej, ulgi dla klasy średniej według nowych zasad

Odmienna reguła dotyczy naliczania kosztów uzyskania przychodów. Dla płatnika regułą jest, by zastosować przy pobieraniu zaliczki koszty właściwe dla miesiąca, w którym dokona on wypłaty wynagrodzenia.

Jeśli wypłaty dokona on w styczniu - zastosuje koszty uzyskania przychodów obowiązujące w styczniu, jeśli w grudniu 2021 r. - to takie, jakie znajdują zastosowanie w grudniu.

Dla płatnika styczniowe będą również zasady ustalania odliczeń stosowanych do wynagrodzeń, a zatem jeśli wypłata nastąpi w styczniu płatnik musi zastosować:

- 1/12 kwoty zmniejszającej obowiązującej w 2022 r., tj. 5100 zł,

- kwotę ulgi dla klasy średniej (jeśli wynagrodzenie brutto, tj. przychód, z tytułu umowy o pracę mieszczą się w granicach pomiędzy od 5701 zł do 11 141 zł),

Dla wynagrodzeń wypłacanych w grudniu ulga ta nie wystąpi, a odliczenie kwoty zmniejszającej podatek wyniesie 1/12 z kwoty 556,02 zł, czyli 46,33 zł.

Dodatkowo rozważenia wymaga ujęcie kosztów uzyskania przychodów po stronie osób zatrudnionych. Płatnik decydujący się wypłacić w jednym miesiącu wynagrodzenie za kilka okresów, zastosuje koszty jedynie jednokrotnie. Zaliczka na podatek zostanie zatem pobrana od wynagrodzenia obniżonego jedynie o pojedyncze koszty podatkowe. Zatrudniony może jednak sytuację zmienić - koszty przysługują mu bowiem za każdy miesiąc wykonywania pracy, co w efekcie pozwala mu podwyższyć te koszty w zeznaniu rocznym - ustalić je zakażdy z miesięcy w danym roku, za który otrzyma on wynagrodzenie.   

Koszty uzyskania przychodu

Działalność gospodarcza rządzi się własnymi zasadami

Zupełnie odwrotnie przedstawia się sytuacja w przypadku osób prowadzących działalność. Tu przychód rozpoznawany jest gdy jest należny, chociaż nie byłby on jeszcze wypłacony na rzecz podatnika. Za datę uzyskania przychodu uznaje się datę wykonania usługi lub dostawy towaru, nie później niż data wystawienia faktury lub uregulowania należności. Jeżeli jednak płatność nie jst definitywa, jej wykonanie na poczet przyszłej usługi lub wykonania towaru ująć należy dopiero w okresie, w którym faktycznie dohodzi do czynności, której dana płatność dotyczy.

Ulga dla klasy średniej

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: