z dnia: 2023-07-11

Podwyższone do 50% koszty uzyskania przychodu można zastosować do wynagrodzenia za wszelkie działania zmierzające do artystycznego wykonania utworu - wynika z indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej na wniosek teatru.

O indywidualną interpretację wystąpił teatr, który zatrudnia część aktorów na umowy o pracę. W ramach swoich obowiązków aktorzy zobowiązani są do przygotowania powierzonych im ról oraz do brania udziału w próbach i przedstawieniach, zgodnie z obowiązującym w teatrze planem zajęć. Aktorzy mają ustaloną zerową normę przedstawień miesięczne, a za występy ponadnormowe otrzymują odrębne honoraria.

Teatr, zamierza zmienić sposób naliczania kosztów uzyskania przychodu od wypłacanych aktorom wynagrodzeń. Dotąd potrącał zwykłe, pracownicze koszty uzyskania przychodu zarówno od wynagrodzenia zasadniczego (obejmującego faktyczną pracę artysty na scenie wraz z przeniesieniem praw do artystycznych wykonań oraz udział w próbach), jak i od pozostałych składników wynagrodzenia (dodatek stażowy, nagrody, wynagrodzenie za czas choroby, urlopu, świadczenia z ZFŚS). Natomiast wynagrodzenie za występy ponadnormowe było opodatkowane z uwzględnieniem 50% kosztów uzyskania przychodów, jakie, zgodnie z art. 22 ust. 9b pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, stosuje się m.in. do przychodów uzyskiwanych z tytułu działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej.
W nowym systemie kosztami uzyskania przychodów w wysokości 50% ma zostać objęte wynagrodzenie za udział w próbach i udział w spektaklach, natomiast zwykłe, pracownicze koszty uzyskania przychodu mają być potrącane tylko od pozostałych składników wynagrodzenia (dodatku stażowego, nagród uznaniowych, wynagrodzenia za czas choroby, urlopu a także świadczeń finansowanych z ZFŚS).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Udział w próbach to również element kształtujący wynagrodzenie autorskie

We wniosku o indywidualną interpretację teatr zajął stanowisko, że:

  • wynik pracy wykonywana przez aktorów - pracowników teatru stanowi przedmiot prawa autorskiego i praw pokrewnych,
  • aktorzy - pracownicy teatru są artystami wykonawcami, którym przysługuje prawo pokrewne do artystycznego wykonania utworu, zaś przychód uzyskiwany w ramach wynagrodzenia za pracę będzie wynikał z rozporządzenia przez nich tymi prawami,
  • wszystkie działania aktora określone w umowie o pracę zmierzają do artystycznego wykonania,
  • gdy aktorom - pracownikom teatru zostanie powierzona rola w spektaklu, to wypłacone im wynagrodzenie zasadnicze będzie korzystało z 50% kosztów uzyskania przychodów. Wyjątkiem będzie sytuacja, gdy w danym miesiącu aktor nie przygotowuje się do roli, nie uczestniczy w żadnej próbie ani spektaklu: wówczas wypłacane wynagrodzenie zasadnicze nie będzie korzystało z 50% kosztów uzyskania przychodów.

W indywidualnej interpretacji 0113-KDWPT.4011.51.2023.2.JR Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się z tym stanowiskiem. W uzasadnieniu przypomniał, że koszty uzyskania przychodów z tytułu korzystania przez twórców z praw autorskich i artystów wykonawców z praw pokrewnych określa się w wysokości 50% uzyskanego przychodu i że ten przepis stosuje się m.in. do działalności artystycznej w dziedzinie sztuki aktorskiej. Zauważył też, że każde artystyczne wykonanie utworu pozostaje pod ochroną, a artyście wykonawcy służy prawo do wynagrodzenia za korzystanie z artystycznego wykonania lub za rozporządzanie prawami do takiego wykonania.

Dyrektor KIS podkreślił, że w ramach wykonywanych czynności pracownik-aktor obowiązany jest do przygotowania w określonym terminie powierzonej roli w spektaklu oraz do brania udziału w próbach i przedstawieniach. Zadaniem aktorów jest tworzenie w sposób wiarygodny i przekonujący swojej roli w trakcie prób, czego finalny efekt otrzymują widzowie na premierze przedstawienia teatralnego. łatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, kalkulując zaliczkę na podatek dochodowy od wypłacanego pracownikom-aktorom wynagrodzenia za wszelkie działania aktora określone w umowie o pracę zmierzające do artystycznego wykonania, może stosować 50% koszty uzyskania przychodu, o których mowa w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dla 50% kosztów istotna jest dokumentacja

Z interpretacji wynika też fakt uzyskania przychodu z praw autorskich i jego wysokość wymaga odpowiedniego udokumentowania. Może to zostać wykazane za pomocą każdego prawnie dopuszczalnego dowodu. Aby zastosować 50% kosztów uzyskania przychodów, nie wystarczy oświadczenie pracodawcy i pracownika stwierdzające, że została wykonana praca twórcza, bez określenia jaki utwór powstał (powstawał). Niewystarczające jest także procentowe określenie w umowie o pracę czasu przeznaczonego na pracę twórczą lub ustalenie go na podstawie ewidencji czasu pracy, gdyż nie wynika z tego, czy jakikolwiek utwór rzeczywiście powstał (powstawał).

Kalkulator odsetek podatkowych

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: