z dnia: 2022-07-07

Polski Ład 2.0. już obowiązuje

1 lipca b.r. to dzień, w którym weszło w życie większość zmian wprowadzonych tzw. Nowym Ładem
2.0. czyli przepisów zmienionych Ustawą z 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja wprowadza przede wszystkim zmiany w Ustawie o PIT, w tym dla przedsiębiorców
korzystających z ryczałtu ewidencjonowanego lub stawki liniowej. Jak wskazano w uzasadnieniu do
ustawy, zmiany mają na celu udoskonalenie przepisów dotyczących opodatkowania osób fizycznych.
Ustawa nie tylko wprowadza nowe rozwiązania, ale uchyla też te niekorzystnie odbierane przez
podatników (tzw. ulga dla klasy średniej, nowa ulga dla osób samotnie wychowujących dzieci, tzw.
„ulga 1500”)

5% z powrotem

Jedną z ważniejszych zmian dla wszystkich pracowników i przedsiębiorców opodatkowanych wg
skali jest obniżenie stawki podatku w pierwszym progu podatkowym z 17% do 12%. Zmiana ta
przynajmniej w części ma rekompensować brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej od
podatku.

Kalkulatory podatkowe Nowy Polski Ład

Uchylenie ulgi dla klasy średniej

Ustawa zmieniająca uchyla przepisy wprowadzające tzw. ulgę dla klasy średniej, tzn. możliwość
pomniejszenia dochodu o kwotę obliczoną wg ustawowego wzoru. Ze względu na duży stopień
skomplikowania i wiele wątpliwości związanych ze stosowaniem tej ulgi oraz jej ograniczenia (np. z
omawianego odliczenia nie mogli skorzystać emeryci, osoby uzyskujące przychody z działalności
wykonywanej osobiście, czy osoby uzyskujące opodatkowane według skali przychody z praw
majątkowych) przepisy usunięto wprowadzając jednocześnie mechanizm zabezpieczający, którego
zastosowanie ma zapewnić, aby sytuacja osób, które dotychczas mogły skorzystać z tej ulgi, pozostała
niepogorszona. Stratę związaną z utratą ulgi w trakcie roku ma rekompensować po pierwsze obniżona
stawka podatkowa, po drugie zaś zwrot różnicy w podatku zapłaconym z zastosowaniem ulgi i bez
niej. Zwrot takiej kwoty będzie przysługiwał podatnikowi na koniec roku po złożeniu zeznania, na
zasadach tych samych jakie obowiązują dla nadpłaty podatku.

 ulga dla klasy średniej >

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Przywrócenie preferencyjnych rozliczeń dla osób samotnie wychowujących dzieci

Do ustawy przywrócono dotychczasowe zasady preferencyjnego opodatkowania rodziców samotnie
wychowujących dzieci. W pierwotnej wersji zmian w ramach Polskiego Ładu 2.0. zasady te miały
zostać zmodyfikowane i różnicować wielkość ulgi m.in. w zależności od tego, czy dziecko ma
orzeczoną niepełnosprawność czy też nie. Ostatecznie zrezygnowano z dodatkowych warunków i
samotni rodzice, podobnie jak przed 1 stycznia 2022 r., już w rozliczeniu za 2022 r. będą mogli
obliczyć podatek w podwójnej wysokości od połowy swoich dochodów.

Znowelizowane przepisy odnoszą się także wprost do rodziców wykonujących opiekę naprzemienną
tj. wprost wskazują, iż rodzicom takim preferencyjne zasady opodatkowania nie przysługują. Istnieje
tu pewna nieścisłość. Warto zauważyć, iż ustawodawca posłużył się dość niefortunnym
sformułowaniem wskazując, iż preferencyjne opodatkowanie nie ma zastosowania w przypadku opieki
naprzemiennej, w związku z którą obydwojgu rodzicom (opiekunom prawnym) zostało ustalone
świadczenie wychowawcze. Takie sformułowanie sugerowałoby, że jeśli o takie świadczenie ubiegał
się tylko jeden z rodziców (opiekunów) wykonujących opiekę naprzemienną, drugi z nich ma prawo
do ulgi. Wydaje się jednak, że nie taka była intencja ustawodawcy.

Uchylenie mechanizmu przedłużenia poboru i wpłaty zaliczek na podatek dochodowy w trakcie
2022 r.

Znowelizowane przepisy uchylają już od 1 lipca 2022 r. obowiązek płatników w zakresie kalkulacji w
trakcie 2022 r. zaliczek również według zasad obowiązujących do końca 2021 r. Uchylenie tego
mechanizmu, nazwanego w uzasadnieniu do noweli „rolowaniem” stało się możliwe dzięki
wprowadzeniu niższej stawki podatkowej. W opinii Ministerstwa zmiana ta jest istotna ponieważ
wyeliminuje ryzyko dużych dopłat w rocznym rozliczeniu podatkowym dla wielu podatników.

Płatnicy zostali także zwolnieni z obowiązku poboru i wpłacenia niepobranej do 30 czerwca 2022 r.
tej części zaliczki, która nie została pobrana ze względu na niewystąpienie różnicy umożliwiającej
pobranie wcześniej sprolongowanej zaliczki.

Zmiana sposobu opodatkowania dla dochodów osiągniętych w 2022 r.

Ze względu na obniżenie poziomu opodatkowania w pierwszym progu podatkowym ustawa
wprowadza także rozwiązania mające na celu wyrównanie sytuacji przedsiębiorców opodatkowanych
liniowo i w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Po pierwsze uzyskali oni możliwość zmiany sposobu opodatkowania dla dochodów osiągniętych w
2022 r. na skalę podatkową. Takiego wyboru podatnicy będą dokonywać w momencie złożenia
rocznego zeznania. Czas na decyzję w tym zakresie będą mieli więc w terminie od 1 stycznia do 2
maja 2023 (30 kwietnia w 2023 r. przypada na niedzielę). Warto zaznaczyć, że złożenie przez takiego
przedsiębiorcę PIT-36L będzie jednoznaczne z dokonaniem wyboru, którego nie będzie można cofnąć.

Jednocześnie należy podkreślić, iż opisana możliwość skorzystania ze zmiany sposobu opodatkowania
dotyczy wyłącznie dochodów osiągniętych w 2022 r. Oznacza to na przykład, że jeśli przedsiębiorca
od 2020 r. był opodatkowany liniowo, w 2022 r. skorzystał z możliwości opodatkowania wg skali (po
zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.) a w 2023 r. również nie będzie chciał stosować podatku
liniowego, będzie musiał w ustawowym terminie zawiadomić właściwego naczelnika urzędu
skarbowego o rezygnacji z tego sposobu opodatkowania albo złożyć oświadczenie o wyborze
opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Możliwość odliczenia składki zdrowotnej

Obok wprowadzenia możliwości zmiany formy opodatkowania w trakcie roku umożliwiono
przedsiębiorcom korzystającym z opodatkowania w formie innej niż skala podatkowa odliczenie
części zapłaconej składki zdrowotnej. Podatnicy opodatkowani wg stawki liniowej mają prawo do
zaliczenia do kosztów podatkowych lub odliczenia od dochodu składki zdrowotnej w wysokości
nieprzekraczającej 8 700 zł (kwota ta ma być co roku rewaloryzowana).

Prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych przysługiwać będzie podatnikom,
którzy opodatkowują przychody z działalności gospodarczej ryczałtem od przychodów
ewidencjonowanych i w formie karty podatkowej.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zmiany dla płatników od nowego roku

Nowelizacja wprowadza istotne zmiany zasad dotyczących uwzględniania przez płatników kwoty
zmniejszającej podatek przy poborze zaliczek na podatek, z tym że ich wejście w życie zostało
przewidziane na 2023 r. Takie wydłużenie ma umożliwić pracodawcom i zleceniodawcom
odpowiednie dostosowanie systemów.

Przede wszystkim, podatnicy mają większą decyzyjność w zakresie dysponowania kwotą
zmniejszającą podatek. Jako podmioty uprawnione do jej zastosowania będą mieli prawo wskazać do
trzech płatników dokonujących zmniejszenia. Nadal jednak przysługująca kwota odliczenia stanowić
będzie łącznie 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, a płatnicy, zgodnie z oświadczeniem podatnika,
będą mogli zastosować odpowiednio pomniejszenie zaliczki o 1/12 (w przypadku pomniejszania
zaliczki przez jednego tylko płatnika), 1/24 – w przypadku uwzględnienia pomniejszenia podatku
przez dwóch płatników i 1/36 - w przypadku, gdy podatnik złoży oświadczenie w zakresie
pomniejszania zaliczki do trzech pracodawców.

Zmiany przewidują także umożliwienie uwzględnienia kwoty zmniejszającej podatek przez
wszystkich płatników, tj. również tych wypłacających wynagrodzenie z tytułu działalności
wykonywanej osobiście czy też w zakresie dochodów z praw majątkowych.

Bardzo ważne jest także to, iż kwotę zmniejszającą podatek będą mogli uwzględniać także podatnicy
dokonujący samoobliczenia podatku.

Możliwość rezygnacji z poboru zaliczek na podatek dochodowy

Od stycznia 2023 r. podatnik będzie miał także możliwość złożenia płatnikowi wniosku o
niepobieranie zaliczek na podatek dochodowy. Warunkiem jest to, iż podatnik musi udowodnić, że
jego dochody podlegające opodatkowaniu wg skali podatkowej nie przekroczą kwoty 30.000 zł. W
sytuacji przekroczenia kwoty wolnej płatnik zacznie pobierać zaliczki bez pomniejszania ich o kwotę
zmniejszającą podatek.

Pozostałe zmiany

Nowelizacja Polskiego Ładu wprowadza także kilka dodatkowych zmian. Między innymi zmiany
dotyczą katalogu dochodów małoletniego dziecka, które dolicza się do dochodów rodzica, zwolnień
przedmiotowych, uszczelnienia ulgi na zabytki, zmianę wysokości kryterium dochodowego
pełnoletniego uczącego się dziecka, od którego zależy prawo rodzica lub opiekuna prawnego do
preferencji podatkowych (zamiast ustalonej kwoty wprowadzono dwunastokrotność kwoty renty
socjalnej określonej w ustawie z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej, w wysokości
obowiązującej w grudniu roku podatkowego). Pozostałe zmiany mają głównie charakter porządkowy.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: