z dnia: 2024-03-22

Gdy sprzedawcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, przedsiębiorca może zapłacić gotówką kwotę przekraczającą 15 tys. zł i uwzględnić cały wydatek w kosztach - potwierdził Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Radca prawny prowadzący działalność opodatkowaną według skali podatkowej zdecydował się na zakup konia od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej. W umowie kupna wskazano m.in. wartość wydatku (35 tys. zł), jaki został poniesiony gotówką na rzecz sprzedawcy. Nabycie konia było wydatkiem poniesionym w celu poszukiwania nowych źródeł przychodów i miało na celu ich generowanie, a koń nie będzie wykorzystywany do celów prywatnych. Podstawową formą uzyskiwania przychodów ma być najem zwierzęcia na godziny, ale przedsiębiorca bierze też pod uwagę wynajem długookresowy, najem do filmów, sesji zdjęciowych, udostępnianie do startu w zawodach sportowych, do uczestnictwa lub wydarzeniach rozrywkowych, rekreacyjnych, hipoterapii. W dłuższej perspektywie możliwa będzie również sprzedaż zwierzęcia, co zostanie uwzględnione jako przychód z działalności gospodarczej. Mężczyzna nie zaliczył konia do środków trwałych, lecz wprowadził go do kosztów podatkowych jako wydatek jednorazowy. Mężczyzna wystąpił o indywidualną interpretację i we wniosku spytał o konsekwencje podatkowe takiej inwestycji. Jego zdaniem wydatek na zakup konia udokumentowany umową kupna oraz koszty związane z jego utrzymaniem (boks dla konia w stadninie, podstawowe wyżywienie, plac treningowy, pasza i suplementy, lekarstwa, wydatek na kowala, obsługę weterynaryjną oraz ubezpieczenie) udokumentowane fakturami bądź umową ubezpieczenia, mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. We wniosku argumentował, że skoro sprzedawcą była osoba fizyczna prowadząca gospodarstwo rolne i nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie chowu lub hodowli koni, to płatność powyżej 15 tys. zł dokonana gotówką nie eliminuje prawo do uznania wydatku za koszt podatkowy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Wydatek na zakup konia jest kosztem bezpośrednim, potrącalnym dopiero w dacie sprzedaży zwierzęcia

W interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zgodził się, że wskazane przez wnioskodawcę wydatki ponoszone w związku z utrzymaniem konia pozostają w związku przyczynowo-skutkowym ze źródłem przychodów, są ponoszone w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, a ponadto nie znajdują się na liście wydatków nieuznawanych za koszty uzyskania przychodów, wymienionych w art. 23 ust. 1 ustawy PIT. Dlatego mogą stanowić koszty uzyskania przychodów pozarolniczej działalności gospodarczej.

Dyrektor KIS wskazał też, że ograniczenia w płatnościach gotówką dotyczą wyłącznie transakcji prowadzonych między przedsiębiorcami, a przepis art. 22p ust. 1 ustawy PIT nie ma zastosowania, gdy podatnik prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą płaci gotówką osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo rolne i nieprowadzącej działalności gospodarczej zapłatę za nabytego w drodze umowy konia o wartości powyżej 15 tys. zł.

Równocześnie Dyrektor KIS zwrócił uwagę, że ustawa o PIT wyróżnia koszty bezpośrednio i pośrednio związane z przychodami i wprowadza odmienne zasady rozpoznawania tych kosztów w czasie. Zgodnie z ugruntowanym poglądem, kosztami uzyskania przychodów bezpośrednio związanymi z przychodami są takie wydatki, których poniesienie przekłada się wprost (w sposób bezpośredni) na uzyskanie konkretnych przychodów. Koszty bezpośrednie co do zasady są potrącalne w momencie uzyskania przychodów, z którymi ich poniesienie było związane. Ponieważ koszt zakupu konia będzie stanowić koszt bezpośrednio związany z uzyskaniem przychodów, to koszty poniesione na jego nabycie są potrącalne w tym roku podatkowym, w którym zostaną osiągnięte przychody ze sprzedaży zakupionego konia. Wydatek na zakup konia w kwocie przekraczającej 15 tys. zł, poniesiony gotówką na podstawie pisemnej umowy sprzedaży, może więc zostać zaksięgowany jako koszt uzyskania przychodów w dacie sprzedaży tego konia.

Płatność gotówką może pozbawić prawa do zaliczenia wydatku w koszty

Źródło: indywidualna interpretacja 0112-KDIL2-2.4011.6.2024.2.MM z 6 marca 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: