z dnia: 2024-03-12

Ministerstwo Finansów w interpretacji ogólnej z dnia 13 lutego 2024 r. podzieliło stanowisko sądów administracyjnych, wskazując, że celem przepisu zobowiązującego podatnika do określenia czasu poświęcanego przez pracownika na prace badawczo rozwojowe jest wyłącznie rozróżnienie przedmiotu zadań wykonywanych przez pracownika. Zatem do kwalifikowanych kosztów ulgi podatkowej na badania i rozwój (B+R) powinno się zaliczać również wynagrodzenia za usprawiedliwioną nieobecność.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Spór między podatnikami a organami o pojęcie ogólnego czasu pracy

Spór między organami podatkowymi a podatnikami dotyczył właściwej interpretacji pojęcia „ogólny czas pracy pracownika w danym miesiącu”. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnych interpretacjach prawa podatkowego (np. interpretacja z dnia 27 lipca 2022 r. nr 0111-KDIB1-3.4010.296.2022.2.IM) wskazywał, że w zakresie ulgi należy rozliczać wyłącznie czas faktycznie przepracowany przez pracownika. Jego zdaniem w ramach ulgi B+R niemożliwe jest włączenie do kosztów kwalifikowanych kosztów związanych z usprawiedliwioną nieobecnością pracownika (np. urlop, choroba).

Sądy administracyjne, w tym NSA, w utrwalonej linii orzeczniczej wskazywały, że usprawiedliwia nieobecności pracownika jest bezpośrednio związany ze stosunkiem pracy. Zatem, zdaniem NSA, wyłączenie tegoż czasu z kosztów kwalifikowanych ulgi B+R jest nieuzasadnione.

Minister Finansów stanął po stronie podatnika

Minister Finansów w ogólnej interpretacji z dnia 13 lutego 2024 roku stanął po stronie podatników, jednocześnie podzielając stanowisko sądów administracyjnych. Ministerstwo Finansów uznało, że „ogólny czas pracy” należy rozpatrywać według wytycznych Kodeksu pracy. Zatem za czas pracy należy uznać czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji zatrudniającego, a z którego wynikają konkretne obowiązki pracodawcy tj. wypłata wynagrodzenia i odprowadzanie składek z tytułu zatrudnienia. Takim czasem jest zarówno urlop, jak i czas zwolnienia chorobowego, za które przysługuje wynagrodzenie chorobowe. Na podstawie regulacji prawnych nie można wykluczać z kosztów kwalifikowanych ulgi B+R poniesionych w danym miesiącu wydatków związanych ze stosunkiem pracy oraz sfinansowanych przez płatnika składek ZUS, w takiej części, w jakiej czas przeznaczony na realizację działalności B+R pozostaje w ogólnym czasie pracy pracownika w danym miesiącu. Należy zaliczać do nich również należności z tytułu usprawiedliwionej nieobecności pracownika, które zatrudniający ponosi na podstawie odrębnych przepisów.

Informacja o odliczeniu od podstawy obliczenia podatku kosztów uzyskania przychodów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową

Źródło: Interpretacja ogólna Ministerstwa Finansów z 13 lutego 2024 r. (sygn. DD8.8203.1.2021, Dz. Urz. MF z 21 lutego 2024 r. poz. 16)

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: