PIT 2019 r. – rozliczenie podatku za 2018 r.

zmiany w podatku PIT za 2018 (rozliczenie PIT 2019)

W 2019 r. deklaracje podatkowe PIT składać należy:

 • do 31 stycznia 2019 r. > PIT-28
 • do 30 kwietnia 2019 r. > PIT-37, PIT-36, PIT38, PIT-39, PIT-36L.

Zmianie ulegają wersje deklaracji podatkowych PIT obowiązujących w roku 2019 (dla rozliczenia roku 2018). Korzystać należy z wersji prawidłowych dla rozliczenia danego roku podatkowego.

Uwaga! Program e-pity 2018 uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2018 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2019 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2018, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019 >>

Szukasz więcej informacji z zakresu rozliczeń rocznych PIT 2019 w rozliczeniu za 2018 rok? W dziale ABC Podatki znajdują się aktualne opisy i broszury informacyjne dla PIT 37 za 2018PIT-36 i PIT-36LPIT 28PIT 3839 i PIT-16A oraz praktyczne informacje na temat ulg i odliczeńkosztów uzyskaniazłożenia PITów i zwrotu podatku dotyczących PIT za 2018 składanych w 2019 roku. Polecamy także poradniki dedykowane konkretnym sytuacjom podatkowym PIT 2019: Firma – działalność gospodarczaWynajmującySamotnie wychowującZagranica - praca, dochodyRozliczenie PIT UkraińcówEmeryt/rencista.

Poniżej szerzej zostały ujęte najważniejsze zmiany w PIT 2019 - rozliczeniu podatku za 2018 rok.

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 (2019)

Zmianie w 2018 r. uległa wartość kwoty wolnej od podatku. Została ona podwyższona z 6001 zł w roku 2017 do 8001 zł w roku 2018.  W efekcie tej zmiany część podatników zastosuje wyższą niż do tej pory kwoty zmniejszającą ich podatek - wynosić będzie ona 1440 zł w miejsce dotychczasowych 1088 zł. Ponadto większa grupa podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku - obejmie ona wszystkich o dochodzie nieprzekraczającym 13.000 zł (w roku poprzednim dochód maksymalny nie mógł przekraczać 11.000 zł). Powyżej tej kwoty dochodu stosowana jest tradycyjna kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. 

 Kalkulator nowej kwoty wolnej w PIT za 2018 rok - rozliczenia PIT w 2019 >>

Wyższe kwoty wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku PIT

Zmianie uległy kwoty, których nie trzeba rozliczać w deklaracji PIT. Kwoty te zostały znacząco podniesione. W większości są one rozliczane za pośrednictwem płatników, niemniej należy pamiętać o ich nbowych wyższych limitach. 

Kwoty wolne od podatku w 2017 r. Kwoty wolne od podatku w 2018 r. 

zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci do wysokości w roku podatkowym kwoty 2280 zł

Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł
świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł
świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu:
 1. objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, lub klubu dziecięcego do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 400 zł,
 2. uczęszczania dziecka pracownika do przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 200 zł - na każde dziecko
świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko
wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 760 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności; wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;
dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 760 zł;
dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
 1. z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
 2. z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł;
brak odpowiedniego zwolnienia wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
brak odpowiedniego zwolnienia  kwoty należności z tytułu:
 1. zaległej opłaty z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego,
 2. zaległej opłaty za dostawy do lokalu mieszkalnego energii, gazu, wody oraz za odbiór ścieków, odpadów i nieczystości ciekłych,
 3. odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu mieszkalnego,
 4. odsetek od należności, o których mowa w lit. a-c,
 5. nieuregulowanych kosztów dochodzenia i egzekucji należności, o których mowa w lit. a-d, w tym zasądzonych prawomocnym tytułem wykonawczym wraz z kosztami postępowania sądowego i egzekucyjnego - umorzonych na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) lub uchwały, o której mowa w art. 59 ust. 3 tej ustawy;
wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2280 zł; wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe;
brak odpowiedniego zwolnienia świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;

Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u twórców - lista zawodów z 50% kosztami

Wynagrodzenie, z którego wynika zapłata za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r. obniżane będzie o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Po przekroczeniu nowych, wyższych limitów na 2018 r. koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania.

Poznaj nowe zasady dla 50% koszty uzyskania przychodów - twórcy - lista uprzywilejowanych zawodów od 2018 >

Uwaga - nowa stawka ryczałt od najmu za 2018 rok

Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów.

Czytaj więcej: nowa stawka ryczałt 12,5% od najmu za 2018 rok >

Działalność nierejestrowana jako inne źródło przychodów

Podatnicy mają prawo wykonywać działalność, która mimo jej prowadzenia we własnym imieniu i na własną rzecz, nie zmusza do zapładania przedsiębiorstwa. Jeśli miesięczne przychody nie przekorczą 1050 zł - wówczas zalicza się je do tzw. działalności nierejestrowanej, którą ująć należy w deklaracji PIT jako tzw. inne źródła przychodów. 

Praca sezonowa rozliczana inaczej niż do tej pory - umowa o pomocy przy zbiorach

Do obrotu trafia od 2018 r. nowy typ umowy, stosowany w gospodarstwach rolnych - umowa o pracy przy zbiorach. Zatrudniony na jej podstawie podatek rozliczy samodzielnie jako pochodzący z innych źródeł przychodów. W trakcie prac będzie ubezpieczony w KRUS - nawet jeśli nie jest rolnikiem, a jego wynagrodzenie będzie ustalane dowolnie, dzięki czemu nie będą pracownika obowiązywały przepisy o wynagrodzeniu minimalnym (gwarantującym co najmniej 2220 zł miesięcznie). 

 Czytaj więcej: jak rozliczyć w PIT za 2018 (2019) prace sezonowe rolne przy zbiorach >

Twój e-PIT 2018 (2019)

Według zapowiedzi Ministra Finansów możliwym będzie korzystanie z nowej funkcjonalności w rozliczeniach deklaracji za 2018 r. w usłudze "Twój e-PIT". Będzie ona przygotowywana - łącznie z częścią ulg podatkowych - przez Ministerstwo Finansów i udostępniana dla podatnika, który zaakceptuje ją lub odrzuci. 

 Więcej o nowej usłudze Twój e-PIT >

Składki ZUS odliczane od dochodu przedsiębiorców w niższej niż do tej pory kwocie

Od 2019 r. zmianie ulegają zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak jak to było do tej pory. W efekcie przedsiębiorcy odliczać będą od dochodu mniej, niż w zeznaniu podatkowym za 2018 r.. W celu wyliczenia kwoty składki odliczanej w deklaracji za 2019 r.

Kalkulatora ZUS przedsiębiorców na 2019 r. >

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.