PITy 2019 r. – rozliczenie podatku za 2018 r.

Zmiany w podatku PIT za 2018 (rozliczenie PIT 2019)

W 2019 roku deklaracje podatkowe PIT 2019 składać należy:

Do kiedy rozliczyć PIT w 2019 roku - kalendarz podatnika >

Najlepszy sposób na PIT 2019 - Program e-pity 2018 uwzględnia wszystkie zmiany.

Nie wiesz jak zmiana kwoty wolnej od podatku w PIT 2018 wpłynie na Twój podatek do zapłaty w 2019 r.?
Czy Twój podatek będzie wyższy czy niższy, co z Twoimi ulgami i odliczeniami?
Jakie załączniki musisz wypełnić?
Wylicz PIT od razu w Programie e-pity 2018, który uwzględnia wszystkie zmiany w rozliczeniach PIT 2019 >>

Inaczej niż do tej pory liczony będzie jednak termin zwrotu nadpłaconego podatku - wyniesie on:

 • 45 dni - dla deklaracji składanych elektronicznie (e-deklaracje), po 15.02.2019 r,
 • 3 miesiące - dla deklaracji składanych w innych formach.

 Szczegółowe informacje dotyczące terminów zwrotu podatku PIT za 2018 w 2019 roku >

Termin powyższy liczony jest dla PIT-37, PIT-36, PIT-36L, PIT-38 jednak od 15 lutego 2019 r. nawet jeśli deklaracje składane były wcześniej. Jeśli deklaracje składano od 15 lutego do 30 kwietnia - termin 45 dni lub 3 miesięcy liczy sie od faktycznej daty złożenia deklaracji. 

Szukasz więcej informacji z zakresu rozliczeń rocznych PIT 2019 w rozliczeniu za 2018 rok? W dziale ABC Podatki znajdują się aktualne opisy i broszury informacyjne dla PIT 37 za 2018PIT-36 i PIT-36LPIT 28PIT 3839 i PIT-16A oraz praktyczne informacje na temat ulg i odliczeńkosztów uzyskaniazłożenia PITów i zwrotu podatku dotyczących PIT za 2018 składanych w 2019 roku. Polecamy także poradniki dedykowane konkretnym sytuacjom podatkowym PIT 2019: Firma – działalność gospodarczaWynajmujący, Samotnie wychowując, Umowa o dzieło a PIT, Umowa zlecenie a PITZagranica - praca, dochody, Rozliczenie PIT UkraińcówEmeryt / rencista, PIT-36S– spadek firmy/ przedsiębiorstwa, podatek od darowizny a PIT, PIT dla niani.

Poniżej szerzej zostały ujęte najważniejsze zmiany w PIT 2019 - rozliczeniu podatku za 2018 rok.

Twój e-PIT 2018 (2019)

Według zapowiedzi Ministra Finansów możliwym będzie korzystanie z nowej funkcjonalności w rozliczeniach deklaracji za 2018 r. w usłudze "Twój e-PIT". Będzie ona przygotowywana - łącznie z częścią ulg podatkowych - przez Ministerstwo Finansów i udostępniana dla podatnika, który zaakceptuje ją lub odrzuci. 

 Więcej o nowej usłudze Twój e-PIT >

Nowa kwota wolna od podatku PIT za 2018 (2019)

Zmianie w 2018 r. uległa wartość kwoty wolnej od podatku. Została ona podwyższona z 6001 zł w roku 2017 do 8001 zł w roku 2018.  W efekcie tej zmiany część podatników zastosuje wyższą niż do tej pory kwoty zmniejszającą ich podatek - wynosić będzie ona 1440 zł w miejsce dotychczasowych 1088 zł. Ponadto większa grupa podatników skorzysta z podwyższonej kwoty odliczanej od podatku - obejmie ona wszystkich o dochodzie nieprzekraczającym 13.000 zł (w roku poprzednim dochód maksymalny nie mógł przekraczać 11.000 zł). Powyżej tej kwoty dochodu stosowana jest tradycyjna kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł. 

 Kalkulator nowej kwoty wolnej w PIT za 2018 rok - rozliczenia PIT w 2019 >>

Wczytaj, sprawdź i rozlicz Twój e-PIT w Programie e-pity®

Sprawdź Twój e-PIT. Wczytaj wstępnie przygotowany dla Ciebie Twój e-PIT z portalu podatki.gov.pl. Uzupełnij wszystkie przysługujące Ci koszty, ulgi i odliczenia - spróbuj obniżyć Twój podatek. Rozlicz e-PIT i wyślij e-Deklarację a zwrot otrzymasz najpóźniej do 45 dni.
To najlepszy sposób na Twój e-PIT - wczytaj i sprawdź. Rozlicz e-pity już teraz online >>

Małżonkowie rozliczą się wspólnie również na korekcie PIT

Do tej pory wspólne rozliczenie z małżonkiem lub dzieckiem możliwe było wyłącznie na podstawie terminowo złożonej deklaracji podatkowej. Od rozliczenia za 2018 r. również korekta deklaracji, złożona po 30 kwietnia 2019 r., upoważnia do wyboru rozliczenia wspólnego, rozliczenia jako rodzic samotnie wychowujący dziecko lub do rezygnacji z takiej formy rozliczenia podatkowego.

 Czytaj więcej - Wspólne rozliczenie małżonków PIT za 2018 (2019) >

Uwaga - nowa stawka ryczałtu od najmu za 2018 rok

Od 1 stycznia 2018 r. stawka ryczałtowego podatku od przychodów z czynszu najmu wynosi 8,5% pod warunkiem, że jego wartość nie przekracza 100.000 zł. Po przekroczeniu tej kwoty, stawka rośnie do 12,5%. Dotychczasowe przepisy pozwalały na opodatkowanie przychodów z najmu stawką 8,5% niezależnie od wysokości generowanych przychodów.

Czytaj więcej: nowa stawka ryczałt 12,5% od najmu za 2018 rok >

PIT-MIT - nowy załącznik do PIT-36 i PIT-36L

Podatnicy korzystający do prowadzenia działalności z lokali i budynków o wartości ponad 10 mln zł. zobowiązani mogą być do płacenia podatku wielkopowierzchniowego - 0,035% podstawy opodatkowania (nadwyżki wartości takiego lokalu ponad 10 mln zł.). W związku z rozliczeniem podatkowym od 2018 r. składają oni deklarację PIT-MIT. 

 Załącznik PIT/MIT do PIT-36L i PIT-36 >

Wyższe kwoty wynagrodzeń i świadczeń zwolnionych z podatku PIT

Zmianie uległy kwoty, których nie trzeba rozliczać w deklaracji PIT. Kwoty te zostały znacząco podniesione. W większości są one rozliczane za pośrednictwem płatników, niemniej należy pamiętać o ich nowych wyższych limitach. Nowe, wyższe limity kwot zwolnionych wynoszą:

 • Zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci:
  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł
 • świadczenia otrzymywane przez emerytów lub rencistów w związku z łączącym ich uprzednio z zakładem pracy stosunkiem służbowym, stosunkiem pracy lub spółdzielczym stosunkiem pracy, w tym od związków zawodowych, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł
 • świadczenia, które nie są finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, otrzymane od pracodawcy z tytułu objęcia dziecka pracownika opieką sprawowaną przez dziennego opiekuna lub uczęszczania dziecka pracownika do żłobka, klubu dziecięcego lub przedszkola, do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 1000 zł na każde dziecko
 • wartość wygranych w konkursach i grach organizowanych i emitowanych (ogłaszanych) przez środki masowego przekazu (prasa, radio i telewizja) oraz konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług - jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza kwoty 2000 zł; zwolnienie od podatku nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług nie dotyczy nagród otrzymanych przez podatnika w związku z prowadzoną przez niego pozarolniczą działalnością gospodarczą, stanowiących przychód z tej działalności;
 • dopłaty do: wypoczynku zorganizowanego przez podmioty prowadzące działalność w tym zakresie, w formie wczasów, kolonii, obozów i zimowisk, w tym również połączonego z nauką, pobytu na leczeniu sanatoryjnym, w placówkach leczniczo-sanatoryjnych, rehabilitacyjno-szkoleniowych i leczniczo-opiekuńczych, oraz przejazdów związanych z tym wypoczynkiem i pobytem na leczeniu - dzieci i młodzieży do lat 18:
  • z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości,
  • z innych źródeł - do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 2000 zł;
 • wynagrodzenia za udzielanie pomocy służbom państwowym wypłacane z funduszu operacyjnego, o którym mowa w odrębnych ustawach;
 • świadczenia otrzymane na podstawie odrębnych przepisów przez członków rodzin zmarłych pracowników oraz zmarłych emerytów lub rencistów, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 3000 zł;
 • wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe;
 • świadczenia uzyskane w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach z zakresu opieki paliatywnej lub hospicyjnej organizowanych przez organizacje, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, lub organy samorządu zawodowego lekarzy lub pielęgniarek i położnych, mające siedzibę i działające w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej;

Zmiany w kosztach uzyskania przychodów u twórców - lista zawodów z 50% kosztami

Wynagrodzenie, z którego wynika zapłata za korzystanie lub rozporządzanie prawami autorskimi lub pokrewnymi w 2018 r. obniżane będzie o 50%, 20% albo o pracownicze - ryczałtowe koszty uzyskania przychodów - w zależności od branży oraz wartości przychodów. Po przekroczeniu nowych, wyższych limitów na 2018 r. koszty uzyskania przychodów nie znajdą w ogóle zastosowania.

Poznaj nowe zasady dla 50% koszty uzyskania przychodów - twórcy - lista uprzywilejowanych zawodów od 2018 >

Działalność nierejestrowana jako inne źródło przychodów

Podatnicy mają prawo wykonywać działalność, która mimo jej prowadzenia we własnym imieniu i na własną rzecz, nie zmusza do zakładania przedsiębiorstwa. Jeśli miesięczne przychody nie przekroczą 1050 zł - wówczas zalicza się je do tzw. działalności nierejestrowanej, którą ująć należy w deklaracji PIT jako tzw. inne źródła przychodów. 

Praca sezonowa rozliczana inaczej niż do tej pory - umowa o pomocy przy zbiorach

Do obrotu trafia od 2018 r. nowy typ umowy, stosowany w gospodarstwach rolnych - umowa o pracy przy zbiorach. Zatrudniony na jej podstawie podatek rozliczy samodzielnie jako pochodzący z innych źródeł przychodów. W trakcie prac będzie ubezpieczony w KRUS - nawet jeśli nie jest rolnikiem, a jego wynagrodzenie będzie ustalane dowolnie, dzięki czemu nie będą pracownika obowiązywały przepisy o wynagrodzeniu minimalnym (gwarantującym co najmniej 2220 zł miesięcznie). 

 Czytaj więcej: jak rozliczyć w PIT za 2018 (2019) prace sezonowe rolne przy zbiorach >

Składki ZUS odliczane od dochodu przedsiębiorców w niższej niż do tej pory kwocie

Od 2019 r. zmianie ulegają zasady ustalania składek ZUS od podatników prowadzących działalność gospodarczą. W przypadku, gdy przychód roczny z 2018 r. nie przekroczył 63.000 zł, wartość składek uzależniona może być od faktycznej kwoty przychodu z tytułu prowadzenia przedsiębiorstwa. Nie będzie ona zatem ustalana w stałej kwocie tak jak to było do tej pory. W efekcie przedsiębiorcy odliczać będą od dochodu mniej, niż w zeznaniu podatkowym za 2018 r.. W celu wyliczenia kwoty składki odliczanej w deklaracji za 2019 r.

Kalkulatora ZUS przedsiębiorców na 2019 r. >

Ulga termomodernizacyjna

Nowa ulga podatkowa przysługiwać będzie dopiero za 2019 r., jednak już w 2018 r. podatnicy mogli dokonywać badań termicznych nieruchomości, dla których w 2019 r. będą ponosili wydatki na ocieplenie. Wydatki takie w 2019 roku odliczą od dochodu w deklaracji PIT za 2019 rok.

 Czytaj więcej - Ulga termomodernizacyjna w 2019 - ocieplenie domu >

Druki deklaracji PIT stosowane w rozliczeniach PIT za 2018 w 2019 roku

Wszystkie aktualne druki znajdziesz w kreatorze lub bazie deklaracji Programu e-pity, e-PITy Płatnika oraz aplikacji fillUp Przyjazne formularze baz druków online na druki-formularze.pl . Druki jakie stosuje się do rozliczenia przychodów, dochodów (strat) uzyskanych (poniesionych) od dnia 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. Od 1 stycznia 2019 r. (do zeznań z tytułu przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych uzyskanych w roku 2018 rok) stosować zatem należy co do zasady:

Informacje dotyczące plików cookies:

Nasz serwis korzysta z plików cookies i innych technologii w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Plików Cookies i Innych Technologii. Dalsze korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia. Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.