z dnia: 2022-07-12

W propozycjach zmian przepisów podatkowych na 2023 r. pojawiły się nowe rozwiązania, które m.in. modyfikują regulacje wprowadzane od 1 lipca przepisami o tzw. Polskim Ładzie 2.0, ale także usuwają przepisy o ukrytej dywidendzie. To rozwiązanie, które w dużym stopniu ułatwi rozliczenia między podmiotami powiązanymi.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Do zmian, o których mowa powyżej, zaliczyć należy następujące rozwiązania:

 1. modyfikacja i odroczenie wejścia w życie przepisów o minimalnym podatku dochodowym (art. 24ca ust. 1 pkt 2, ust. 2 pkt 3-6, ust. 3, ust. 3a, ust. 8, ust. 14 pkt 5 lit. c i pkt 6-10 oraz art. 38hb ustawy CIT),
 2. zmiana terminu aktualizacji indywidualnych danych podatnika (art. 27b ust. 8 ustawy CIT),
 3. uchylenie przepisów o tzw. „ukrytej dywidendzie” (art. 2 pkt 31 lit. a tiret trzecie i lit. b ustawy z 29 października 2021 r.),
 4. zmiana przepisów o zagranicznych jednostkach kontrolowanych (CFC) w zakresie eliminacji podwójnego opodatkowania CFC (art. 24a ust. 2 pkt 5 i 6, ust. 11 i ust. 12a ustawy CIT), zbycia aktywów w trakcie roku (art. 24a ust. 3f) i doprecyzowania definicji jednostki zależnej (art. 24a ust. 2 pkt 3), jak również analogiczna zmiana art. 30f ustawy PIT (art. 30f ust. 2 pkt 3, 5 i 6, ust. 3f, 12 i 13a ustawy PIT),
 5. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania podatkiem od przerzuconych dochodów (art. 24aa ust. 1-3, 3a, 4, 8, 13, 14 i 15 ustawy CIT),
 6. uchylenie niektórych obowiązków płatników w zakresie opodatkowania u źródła odsetek i dyskonta od skarbowych papierów wartościowych oraz uelastycznienie konstrukcji oświadczenia płatnika wyłączającego obowiązek stosowania mechanizmu pay & refund (art. 17 i art. 26 ustawy CIT oraz art. 21 i art. 41 ustawy PIT),
 7. zmiany w rozliczaniu kosztów finansowania dłużnego w kosztach podatkowych (art. 15c ust. 1 i art. 16 ust. 1 pkt 13f ustawy CIT),
 8. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników o charakterze dostosowawczym, wynikające ze zmian wprowadzonych w ustawie PIT (art. 18db ust. 2 ustawy CIT),
 9. zmiany w przepisach dotyczących ulgi na dokonanie pierwszej oferty publicznej (art. 18ed ustawy CIT),
 10. uproszczenie przepisów o tzw. „uldze na złe długi” (art. 18f ust. 19 ustawy o CIT oraz art. 26i ust. 19 ustawy o PIT),
 11. zmiana przepisów dotyczących polskiej spółki holdingowej (PSH) (art. 24m i art. 24n ustawy CIT),
 12. zmiana przepisów dotyczących opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek (art. 7aa ust. 5 pkt 1, art. 7aa ust. 9 pkt 4, art. 28j ust. 1 pkt 3 lit. b, ust. 3 pkt 2 i ust. 5, art. 28m ust. 4a i 5, art. 28n ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 28r ust. 3 oraz art. 28t ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy CIT),
 13. zmiana przepisu dotyczącego terminu opłacenia składek z tytułu przychodów ze stosunku pracy i zrównanych, w części finansowanej przez płatnika, składek na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (art. 15 ust. 4h ustawy CIT),
 14. zmiana przepisów dotyczących procedury zwrotu podatku od przychodów z budynków (art. 24b ust. 15 i 16 ustawy CIT i art. 30g ust. 15 i 16 ustawy PIT),
 15. zmiana przepisów dotyczących obowiązku dokumentacyjnego w zakresie tzw. transakcji krajowych (art. 11o ustawy CIT i art. 23za ustawy PIT),
 16. doprecyzowanie przepisów w zakresie, w jakim nakładają na Ministra Finansów obowiązek udostępniania wzorów deklaracji (art. 28a ust. 1 i 2 ustawy CIT, art. 45b ust. 1 i 2 ustawy PIT, art. 52 ust. 1 i 2 ustawy o ryczałcie oraz art. 84 ust. 2-4 ustawy z 29 października 2021 r.),
 17. doprecyzowanie obowiązku przekazywania do właściwego dla podatnika naczelnika urzędu skarbowego informacji o umowach z nierezydentami, w przypadku obowiązku składania informacji o cenach transferowych (art. 82 §1c Ordynacji podatkowej),
 18. zmiana przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej poprzez uregulowanie sytuacji, gdy ubezpieczony przedsiębiorca (ryczałtowiec) nie przekaże do ZUS informacji o miesięcznym przychodzie z działalności gospodarczej (art. 81 ust. 2zc ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej),
 19. doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania strat przez spółki tworzące podatkowe grupy kapitałowe (PGK) (art. 69b ustawy z 29 października 2021 r.),
 20. zmiana porządkująca przepisy ustawy PIT dotyczące oświadczeń i wniosków, jakie podatnicy składają płatnikom w celach poboru zaliczek na podatek (art. 1 pkt 20 i pkt 37 lit b ustawy z 9 czerwca 2022 r.).

Proponowane rozwiązania mają wejść w życie od 1 stycznia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: