z dnia: 2023-09-08

Ustawodawca zdecydował się od 1 września 2023 r. podnieść limit posiłków, których przekazanie zatrudnionym pozostaje zwolnione ze składek na ubezpieczenie społeczne. Ich wartość - to 450 zł miesięcznie co przykładowo przy 20 dniach pracy daje dzienny posiłek za 22,5 z bez składek ZUS. Ważniejsze jednak, że zmianie ulega zapis o bonach i talonach żywieniowych do odbioru w placówkach handlowych i gastronomicznych.

Zwolnienie ze składek ZUS objęło od 1 września 2023 r. wartość “finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu oraz wartość otrzymanych przez pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia wyłącznie posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 450 zł”. Do tej pory ten sam zapis rozporządzenia z dnia 18.12.1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ( Dz. U. z 2023 r. poz. 728) zwalniał ze składek wartość finansowanych przez pracodawcę posiłków udostępnianych pracownikom do spożycia bez prawa do ekwiwalentu z tego tytułu - do wysokości nieprzekraczającej miesięcznie kwoty 300 zł.

W efekcie zmiany, wprowadzono nieoskładkowane przekazanie na rzecz pracowników bonów, talonów, kuponów i kart przedpłaconych uprawniających do nabycia posiłków w placówkach gastronomicznych lub handlowych. Kłopotem przed zmianą była akceptacja zwolnienia w stosunku do bonów i kart przekazywanych do wykorzystania na posiłki w sieciach handlowych, a nie w placówkach gastronomicznych (pismo ZUS z dnia 8 marca 2018 r. nr DI/200000/43/224/2018, 5 marca 2019 r. nr DI/100000/43/126/2019, z dnia 8 lipca 2022 r. nr WPI/200000/43/821/2022).

Zmienione zasady naliczania składek stosuje się do osób zatrudnionych zarówno na podstawie umów o pracę, osób wykonujących pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i spółdzielni kółek rolniczych; członków rad nadzorczych wynagradzanych z tytułu pełnienia tej funkcji. Nie na ono natomiast zastosowania do osób współpracujących w ramach umów B2B.

Rozliczenie PIT 2023 - zmiany w podatkach 2022/2023

Udostępniane w ramach zwolnienia bony i karty przedpłacone rozwiązują również kwestię nieobecności w pracy - limit który przyznawany jest pracownikowi jest niezależny od jego ewentualnej absencji, a pracodawca nie musi skontrolować, czy pracownik wykorzystuje go w trakcie dni pracowniczych.

Nie tylko posiłek regeneracyjny (profilaktyczny) korzysta ze zwolnienia

Posiłek regeneracyjny (profilaktyczny) należy się pracownikom na podstawie przepisów o BHP (kodeks pracy). Udostępnia się go osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę ( odpowiednio zlecenie, dzieło) wykonującym prace związane z wysiłkiem fizycznym:

  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 2000 kcal (8375 kJ) u mężczyzn i powyżej 1100 kcal (4605 kJ) u kobiet,
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane w pomieszczeniach zamkniętych, w których ze względów technologicznych utrzymuje się stale temperatura poniżej 10°C lub w których wskaźnik obciążenia termicznego służący do oceny średniego wpływu oddziaływania ciepła na człowieka w okresie reprezentatywnym dla jego pracy (WBGT) wynosi powyżej 25°C,
  • powodującym w ciągu zmiany roboczej efektywny wydatek energetyczny organizmu powyżej 1500 kcal (6280 kJ) u mężczyzn i powyżej 1000 kcal (4187 kJ) u kobiet, wykonywane na otwartej przestrzeni w okresie zimowym; za okres zimowy uważa się okres od dnia 1 listopada do dnia 31 marca,
  • przy usuwaniu skutków klęsk żywiołowych i innych zdarzeń losowych,
  • pod ziemią.

Jeżeli pracownik rezygnuje z możliwości korzystania z posiłku profilaktycznego, nie przysługuje mu związany z tym ekwiwalent pieniężny.

Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby elementem wynagrodzenia wynikającym z przepisów regulaminu zakładowego lub z samej umowy, ustalić świadczenie w naturze w postaci posiłków nie regeneracyjnych (a zatem innych niż profilaktyczne, dotyczących innych branż niż narażone na ubytek kalorii), które podlegać będą pod zwolnienie ze składek ZUS. Warunkiem będzie:

  • przekazywanie tych posiłków na podstawie kart lub talonów albo,
  • ustalenie, że za ich niepobieranie nie jest przewidziane prawo do ekwiwalentu.

Przepisy nie ograniczają w żaden sposób prawa do zwolnienia z ZUS od tego, aby świadczenie dotyczyło wyłącznie posiłków regeneracyjnych, wynikających z przepisów o BHP.

Zwolnienie nie tylko ze składek ZUS, ale też z podatku dochodowego

Znaczna część posiłków wydawanych w zakładzie pracy ale także takich, korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego i nie stanowi podstawy do pobrania zaliczki na podatek.

Zwolnione z opodatkowania jest wartość otrzymanych przez pracownika od pracodawcy bonów, talonów, kuponów lub innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych, gdy zakład pracy – mimo ciążącego na nim obowiązku wynikającego z przepisów bhp – nie ma możliwości wydania posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych (art. 21 ust. 1 pkt 11b updof). Takie zwolnienie dotyczy zatem wyłącznie posiłków profilaktycznych. Osoby, które zajmują stanowiska, na których posiłek nie jest obowiązkowy, ze zwolnienia nie mogą skorzystać.

Wniosek o dofinansowanie wyjazdu dziecka przez zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Odpowiednio zwolnione z poboru zaliczek będą posiłki wydawane pracownikom w ramach świadczeń pochodzących z ZFŚS. W tym przypadku ich wartość powinna być uzależniona od sytuacji majątkowej i finansowej zatrudnionego a ich wydanie - uzależnione od treści zakładowego regulaminu ZFŚS. Zwolnienie z podatku to kwota 1000 zł rocznie oraz dotyczy rzeczowych świadczeń oraz świadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całości ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych lub funduszy związków zawodowych. Do świadczeń tych nie zalicza się bonów, talonów i innych znaków, uprawniających do ich wymiany na towary lub usługi. Bony zamieniane na posiłki nie będą zatem podlegały rozliczeniu, natomiast karty przedpłacone z ZFŚS są świadczeniem pieniężnym i podlegają zwolnieniu (interpretacja z dnia 13 sierpnia 2021r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.489.2021.1.GG).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: