z dnia: 2021-12-09

Płatności na rzecz przyszłych dostaw lub usług zaliczane są jako przychód okresów, w których opłacana czynność ma faktycznie miejsce. Wyjątkiem jest jednak sytuacja, gdy płatność ma charakter definitywny. Taki rodzaj zapłaty może pozwolić na uchronienie podatnika przed podatkiem wyliczanym według nowych reguł.

Kłopot polega na prawidłowym ustaleniu, czy przedsiębiorca do płatności i usług realizowanych pod koniec 2021 r. powinien stosować dotychczasowe zasady, czy też wynikające z nowego polskiego ładu podatkowego. O metodzie ujęcia transakcji w podatku dochodowym zadecydować może definitywny charakter płatności wskazany w umowie. Sama faktura wystawiona przed usługą lub dostawą towaru i dokumentująca płatność nie pozwoli w bezpieczny sposób zastosować reguł podatkowych. Strony mogą zatem ustaleniami umownymi znacząco wpłynąć na zastosowanie reguł opodatkowania.

Zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT nie zalicza się do przychodów pobranych wpłat lub zarachowanych należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych. Zasada ta dotyczy jednak wyłącznie takich płatności, których charakter nie ma charakteru definitywnego, a zatem nie jest zapłatą za towar lub usługę. Zaliczka lub przedpłata takiego ostatecznego charakteru nie posiada. Jeśli podatnik otrzyma je w grudniu a towar lub usługę wykona (wyda) w styczniu, to przychód musi rozliczyć według nowych reguł (np. ująć ją jako dochód do wyliczenia składki zdrowotnej).

Więcej na temat PIT 36

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Definitywność płatności za towar lub usługę

Poszukując charakteru definitywnych płatności ustalić należy przede wszystkim, że wynagrodzenie w formie zaliczki (nawet w wysokości 100% ustalonego wynagrodzenia) nie stanowi przychodu podatkowego w momencie jej otrzymania (nie jest właśnie definitywne).

Definitywny charakter przykładowo można ustalić przy sprzedaży kart przedpłaconych na usługę myjni samochodowej. Karta stanowi bowiem element, który definitywnie potwierdza sprzedaż określonego świadczenia, z którego w określony zasadami sposób - klient będzie korzystał w przyszłości (Izby Skarbowej w Poznaniu z 29 lutego 2016 r. (ILPB3/4510-1-538/15-2/AO). Podobny charakter będzie występował przy zakupie biletów na spektakl, biletów autobusowych czy też usługi transportu, voucherów czy bonów wymienialnych na towar lub usługę, czy przy nabyciu karty paliwowej.

Jeśli na podobnych zasadach uregulowano w umowie charakter rozliczenia innej płatności - tzn. zawarta między stronami umowa będzie wskazywała i opisywała zasady rozliczeń wpłacanej kwoty na poczet usług wykonywanych w 2022 r., to nie jest oczywiście potrzebna karta przedpłacona, aby przychód rozpoznawać już w 2021 r. i korzystać z dotychczasowych reguł opodatkowania takiego przychodu. Kluczowy w takich przypadkach jest przy tym brak możliwości rezygnacji z usługi lub z odmowy przyjęcia towaru i w rezultacie zwrot przedpłaty. Dodatkowym warunkiem wskazującym na definitywność usługi świadczyć może np. kara umowna w przypadku wypowiedzenia umowy ze strony zamawiającego.

Okresy rozliczeniowe usługi, usługa realizowana częściowo

Inna będzie styaucja w przypadku usług rozliczanych w okresach rozliczeniowych. W ich przypadku za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku. Również w tym przypadku reguła przyspieszenia definitywnej zapłaty a wykonaną usługę znajdzie zastosowanie.

Jeszcze inaczej przychód ujmuje się w sytuacji, gdy strony ustalają usługę realizowaną etapami. W tym przypadku zakończenia etapu prac uznaje się za wykonanie usługi. Wcześniejsza płatność również w tym przypadku będzie powodowała powstanie przychodu wyłącznie w sytuacji, gdy płatność ma charakter definitywny.

Rzoliczenie podatku PIT firmy

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: