z dnia: 2024-01-26

Opóźnienie w wykonaniu robót, nawet niezawinione przez wykonawcę, stanowi wadę usługi. Jeśli umowa określa, że dłużnik odpowiada przed wierzycielem na zasadzie ryzyka, a nie tylko na zasadzie winy, to kary umownej za takie opóźnienie nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów - wskazał Dyrektor KIS w indywidualnej interpretacji.

Podatniczka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie architektury, rozliczaną na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów i opodatkowaną podatkiem liniowym. W 2022 r. podatniczka zawarła umowę z SPZOZ Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym na wykonanie dokumentacji projektowej Szpitalnego Oddziału Ratunkowego wraz z niezbędną infrastrukturą. Z niezależnych od niej przyczyn (konieczność przeprowadzenia kolejnej procedury zamówienia publicznego, oczekiwanie na uzgodnienia w organach administracji) proces projektowy wydłużył się. Zamawiający nie wyraził zgody na prolongatę terminu, postanowił, że naliczy karę umowną w maksymalnej wysokości, tj. 25% kontraktu brutto i pomniejszył pierwszą część zapłaty wynikającą z wystawionej faktury o 25% kary umownej. Sprawa ma być rozstrzygana sądownie. Podatniczka, która twierdzi, że usługę wykonała z należytą starannością, wystąpiła o indywidualną interpretację, aby dowiedzieć się, czy naliczoną przez kontrahenta karę może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Jej zdaniem taka kara nie mieści się w katalogu kar umownych, które są wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o PIT, dlatego powinno jej przysługiwać takie prawo.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. W interpretacji przypomniał, że katalog wydatków niezaliczanych do kosztów uzyskania przychodów na podstawie wspomnianego przepisu obejmuje kary umowne i odszkodowania z tytułu:

  • wad dostarczonych towarów,
  • wad wykonanych robót,
  • wad wykonanych usług,
  • zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad,
  • zwłoki w usunięciu wad towarów,
  • zwłoki w usunięciu wad wykonanych robót i usług.

Przywołał też wyrok WSA w Warszawie (sygn. akt III SA/Wa 2631/15), z którego wynika, że wadliwie wykonana usługa to taka, która została wykonana w sposób niepełny, tj. nie zostały spełnione wszelkie obowiązki ciążące na podatniku zgodnie z umową oraz przepisami prawa. Należy więc przyjąć, że pojęcie wadliwości w rozumieniu art. 23 ust. 1 pkt 19 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odnosi się do każdego przypadku nienależytego wykonania obowiązków dłużnika wynikających ze stosunku obligacyjnego, za które ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od tego, czy odpowiedzialność ta oparta jest na zasadzie winy, czy na zasadzie ryzyka. Dlatego opóźnienie w wykonaniu świadczenia, nawet niezawinione przez dłużnika, stanowi wadę wykonywanych robót (usług). Jeżeli zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa lub postanowieniami umowy dłużnik odpowiada wobec wierzyciela w przypadku wystąpienia opóźnienia nawet wtedy, gdy dochowa należytej staranności, nie może kwoty zapłaconego odszkodowania czy kary umownej zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów.

Kiedy kara umowna może być kosztem uzyskania przychodu?

Źródło: indywidualna interpretacja 0113-KDIPT2-1.4011.785.2023.1.RK z 3 stycznia 2024 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: