z dnia: 2023-12-29

Umowa o świadczenie usług zawarta przez spółkę z jednoosobową działalnością gospodarczą jej wspólnika może być dla tej spółki źródłem kosztów podatkowych - wynika z indywidualnej interpretacji.

Małżonkowie planują założenie spółki z o.o., w której obejmą po 50% udziałów. Spółka będzie świadczyła usługi budowlane, w szczególności związane z budową domów, lokali mieszkalnych oraz budynków użytkowych. Spółka będzie wykonywała roboty budowlane zatrudniając własnych pracowników, ale też będzie korzystać z usług podmiotów zewnętrznych, w tym z usług świadczonych przez działalność gospodarczą wspólnika, będącego jednocześnie prezesem zarządu oraz udziałowcem spółki. Po zakończeniu zleconych robót wspólnik będzie wystawiał na rzecz spółki faktury z uwzględnieniem ilości faktycznie wykonanych usług w danym miesiącu, a ceny tych usług będą ustalane na warunkach rynkowych. Przedsiębiorca wystąpił o indywidualną interpretację, aby uzyskać potwierdzenie, że udokumentowane fakturami wydatki na wynagrodzenie JDG z tytułu świadczonych usług będą mogły stanowić dla spółki koszt uzyskania przychodu.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej przypomniał wymienione w ustawie o CIT ogólne warunki, pod jakimi poniesiony koszt może zostać uznany za koszt uzyskania przychodów, w tym zasadę zapisaną w 16 ust. 1 pkt 38 tej ustawy, która mówi, że nie uważa się za koszty uzyskania przychodów wydatków związanych z dokonywaniem jednostronnych świadczeń na rzecz wspólników. Podkreślił, że w razie wykonywania przez wspólników określonych świadczeń na rzecz spółki na podstawie umowy cywilnoprawnej świadczenie nie jest jednostronne, gdyż spółka będzie ponosić koszty w zamian za określone usługi świadczone przez wspólnika na jej rzecz. Wydatki ponoszone na rzecz członków zarządu nie są też objęte zakresem przepisu art. 16 ust. 1 pkt 38a, który wyłącza z kosztów uzyskania przychodów wydatki na rzecz osób wchodzących w skład rad nadzorczych, komisji rewizyjnych lub organów stanowiących osób prawnych oraz spółki, ponieważ zarząd nie jest organem stanowiącym, a organem zarządzającym, wykonawczym, a dodatkowo wnioskodawca będzie wykonywał usługi w ramach prowadzonej przez siebie jednoosobowej działalności gospodarczej, a nie jako organ spółki. Dlatego o możliwości zaliczenia tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów będzie decydować będzie spełnienie warunku wynikającego z art. 15 ust. 1 ustawy o CIT: wydatki muszą zostać poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. 

Zdaniem Dyrektora KIS, świadczenie przez wnioskodawcę usług budowlanych w ramach prowadzonej przez niego jednoosobowej działalności gospodarczej z całą pewnością będzie miało na celu zwiększenie przychodów osiąganych przez spółkę, a wydatki te będą niezbędne z punktu widzenia działalności prowadzonej przez spółkę. Dlatego stanowisko, że spółka będzie mogła zaliczyć w koszty podatkowe wartość usług świadczonych na rzecz spółki przez działalność JDG wspólnika, należy uznać za prawidłowe.

wspólnicy spółek komandytowych i jawnych

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB1-1.4010.598.2023.1.SH z 11 grudnia 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: