z dnia: 2021-12-09

O terminie zastosowania nowych reguł podatkowych i ubezpieczeniowych decydować będzie data uzyskania przychodu. Istnieje metoda, by płatności z tytułu sprzedaży konsumenckiej, dokonywane w końcu 2021 r. rozliczać według reguł obowiązujących przed wprowadzeniem zmian podatkowych i to również w sytuacji usług lub sprzedaży, która będzie prowadzona już w nowym roku. Uchroni to przedsiębiorcę przed naliczaniem składki zdrowotnej od przychodu (dochodu) z tytułu takiej sprzedaży.

Jeśli podatnik otrzymuje płatność za towar lub usługę, to co do zasady ujmuje ją jako przychód (i w efekcie płaci podatek dochodowy) w dacie uzyskania płatności. Jeśli płatność dotyczy usługi lub dostawy realizowanych w kolejnym okresie rozliczeniowym, to płatność formie zaliczki, zadatku lub przedpłaty traktuje się jako dotyczącą tego kolejnego okresu. Przychód rozlicza się w okresie kolejnym. W efekcie płatności z 2021 r. na poczet dostaw towarów lub usług realizowanych w 2022 r. będą ujmowane w 2022 r. i będą w stosunku do nich stosowane nowe reguły - wynikające z Nowego Polskiego Ładu.

Kwota wolna od podatku

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Zarejestruj na kasie fiskalnej - rozlicz w dacie zapłaty

Istnieje jednak metoda, by takiego rozliczenia podatku na podstawie nowych reguł uniknąć. W przypadku pobrania wpłat na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, za datę powstania przychodu podatnik może uznać dzień pobrania wpłaty.

Zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług, podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.

W przypadku wyboru takiego sposobu ustalania daty powstania przychodu podatnik jest obowiązany stosować go przez cały rok podatkowy, tj. np. rok 2021. Podatnik informuje o tym wyborze w zeznaniu podatkowym, składanym za rok podatkowy, w którym stosował ten sposób.

Jeśli zatem podatnik chce przychody grudniowe (lub z okresu zakończenia roku) ująć jeszcze według starych reguł podatkowych, wystarczającym będzie, że zawiadomi o tym fakcie w deklaracji PIT za 2021 r. Nie musi wskazywać tego w dodatkowym oświadczeniu lub robić tego na początku roku.

Reguła ta nie obejmuje natomiast obrotu profesjonalnego (B2B). W tym przypadku stosować należy zasadę, że przychód ujmuje się w dacie wydania towaru lub wykonania usługi, nie później niż w dacie uregulowania należności lub wystawienia faktury z tego tytułu.

Skala podatkowa

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: