z dnia: 2023-08-07

Załączniki PIT/WZ oraz PIT/WZR przewidziane były dotychczas dla podatników, którzy rozliczają wierzytelności lub zobowiązania wynikające z tzw. zatorów płatniczych. Jeszcze przy rozliczeniu za rok 2022 podatnicy mogli dołączyć je odpowiednio do zeznań rocznych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28, PIT-28S. Polski Ład 3.0 likwiduje załączniki PIT/WZ i PIT/WZR. Jak zatem wykazać skorzystanie z ulgi na złe długi w PIT za 2023 r.?

Do zatoru płatniczego uprawniającego do skorzystania z ulgi na złe długi dochodzi wówczas, gdy w trakcie roku kalendarzowego mija 90 dni od terminu płatności przewidzianego w umowie zawartej między przedsiębiorcami lub na fakturze wystawionej przez jednego z nich, a jedna ze stron nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty aż do terminu złożenia deklaracji rocznej w roku kolejnym. Termin płatności musi przypadać po 31 grudnia 2019 r.

Dodatkowo dla możliwości skorzystania z ulgi na złe długi łącznie spełnione muszą zostać następujące warunki:

  • dłużnik na ostatni dzień miesiąca poprzedzającego dzień złożenia zeznania podatkowego nie jest w trakcie postępowania restrukturyzacyjnego, postępowania upadłościowego lub w trakcie likwidacji,
  • od daty wystawienia faktury lub zawarcia umowy dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym została wystawiona faktura lub została zawarta umowa, a w przypadku gdy rok kalendarzowy, w którym wystawiono fakturę, jest inny niż rok kalendarzowy, w którym zawarto umowę – gdy nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku kalendarzowego późniejszej z tych czynności,
  • transakcja handlowa zawarta jest w ramach działalności wierzyciela oraz działalności dłużnika, z których dochody podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Ulga na złe długi w PIT ma poprawić płynność finansową przedsiębiorstw zahamowaną przez kontrahentów, którzy nabywają usługi bądź towary i za nie nie płacą. Jednocześnie stanowi to pewnego rodzaju sankcję dla niepłacących kontrahentów, którzy tracą koszt podatkowy wynikający z nieopłaconej faktury.

Ulga na złe długi

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Obowiązek nabywcy, prawo sprzedawcy

Ulga na złe długi stosowana jest przez podatników obowiązkowo lub dobrowolnie, w zależności od tego, czy dany podatnik jest dłużnikiem, czy wierzycielem. Podsumowując, jeśli do płatność nie dochodzi we wskazanym terminie 90 dni, w roku, za który składane jest zeznanie roczne, nabywca musi zwiększyć podstawę opodatkowania o wartość wydatku ujętego w kosztach, a faktycznie nieopłaconego, natomiast sprzedawca ma prawo zmniejszenia podstawy opodatkowania o wartość przychodu, którego nabywca nie uregulował. Jeśli w kolejnym roku wierzytelność zostanie uregulowana, podatnik zobowiązany jest do zwiększenia podstawy obliczenia podatku lub zmniejszenia straty w zeznaniu podatkowym składanym za ten rok odpowiednio o wartość kwot wcześniej odliczonych/doliczonych.

Załącznik PIT/WZ (nierzetelne płatności) - ulga na złe długi

Likwidacja załączników PIT/WZ i PIT/WZR

Niezależnie od tego, czy przedsiębiorca, stosując ulgę na złe długi, dopełnia obowiązku, czy stosuje preferencję, zobligowany był jak dotychczas dołączyć do rocznego zeznania podatkowego załącznik PIT/WZ bądź PIT/WZR. W załącznikach tych należało wykazywać w szczególności:

  • nazwę dłużnika / nazwę wierzyciela,
  • identyfikator podatkowy NIP,
  • numer faktury / rachunku / umowy,
  • datę wystawienia faktury/rachunku lub zawarcia umowy,
  • datę upływu terminu zapłaty,
  • wartość zobowiązania.

Opisanie w załączniku do deklaracji rocznej rodzaju wierzytelności, których dotyczy ulga służyć miało w zamyśle organom skarbowym do kontroli dłużnika w przedmiocie odpowiedniego wykazania podatku do zapłaty w związku z nieuregulowaną płatnością po jego stronie.

Polski Ład 3.0 poprzez uchylenie art. 26i ust. 19 ustawy o PIT i odpowiednio art. 18f ust. 19 ustawy o CIT przewidział jednak uproszczenie rozliczenia ulgi na złe długi tj. rezygnację z odpowiednich załączników do zeznania podatkowego. Likwidacja załączników PIT/WZ i PIT/WZR oznacza, że podatnicy będący przedsiębiorcami wykazujący w zeznaniu podatkowym wierzytelności lub zobowiązania, z którymi związane są zwiększenia albo zmniejszenia wynikające z ulgi na złe długi nie będą musieli dołączać do zeznania rocznego załączników PIT/WZ ani PIT/WZR. Tym samym odpowiednie informacje trzeba będzie wykazać w deklaracjach głównych: PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS albo PIT-28, PIT-28S.

Likwidacja załączników PIT/WZ oraz PIT/WZR ma na celu zmniejszenie formalności leżących po stronie podatników w związku z zastosowaniem ulgi na złe długi. Nie zmienia to faktu, iż podatnicy nadal mają obowiązek przechowywania dokumentów pozwalających udowodnić wysokość wierzytelności i długów wpływających na podstawę opodatkowania.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: