z dnia: 2023-06-26

Odsetki ustawowe z tytułu zwłoki w zapłacie czynszu należy opodatkować inaczej niż sam przychód z najmu - taki wniosek wynika z interpretacji Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej 0113-KDIPT2-1.4011.264.2023.2.AP z dnia

Podatniczka, która nie prowadzi działalności gospodarczej, przebywała za granicą i wynajmowała swój dom. Po pewnym czasie najemca przestał opłacać należny czynsz oraz zaczął zalegać z opłatami za media. Po powrocie do kraju podatniczka wniosła do sądu sprawę przeciwko najemcy i uzyskała wyrok zasądzający należne kwoty wraz z odsetkami ustawowymi. Wyrok stał się wykonalny jednak dopiero po przeszło 10 latach komornik wyegzekwował zasądzone kwoty czynszu wraz z częścią odsetek (pozostałe uległy przedawnieniu).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Kwotę uzyskanego w ten sposób 2022 r. czynszu podatniczka wykazała w deklaracji PIT-28 i zapłaciła podatek z tytułu najmu według stawki ryczałtowej 8,5%, dotąd nie zapłaciła jednak podatku od kwoty uzyskanych odsetek ustawowych. Uznała, że odsetki ustawowe za opóźnienie w zapłacie czynszu stanowią przychód z innych źródeł. Powinny więc zostać wykazane w deklaracji PIT-37 i należy od nich zapłacić podatek według stawki 12%.
Odsetki za zwłokę według zasad ogólnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w indywidualnej interpretacji 0113-KDIPT2-1.4011.264.2023.2.AP wskazał, że nie można utożsamiać odsetek za zwłokę ze świadczeniem głównym. Odsetki mają charakter uboczny względem świadczenia głównego i są skutkiem niewykonania zobowiązań. W tej sprawie świadczeniem głównym jest czynsz, zaś odsetki - należnością z tytułu zwłoki w zapłacie świadczenia głównego. Odsetki z tytułu nieterminowej zapłaty czynszu nie stanowią więc przychodu z tytułu najmu i dlatego nie mogą zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

PIT za wynajem mieszkania

Dyrektor KIS wskazał też, że jeżeli przychodu nie można jednoznacznie zaliczyć do jednego ze źródeł przychodów wymienionych w art. 10 ust. 1 pkt 1-8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, a u podatnika wystąpiła realna korzyść majątkowa, to taki przychód należy kwalifikować jako przychód z innych źródeł.

Taki przychód podlega opodatkowaniu według skali podatkowej i powinien zostać wykazany w zeznaniu PIT-37. W takim przypadku, jeśli przychody podatnika nie przekraczają pierwszego progu podatkowego, a więc kwoty 120 000 zł, zastosowanie będzie miała stawka 12%, a od nadwyżki ponad ten limit - 32%.

Kwota wolna od podatku

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: