z dnia: 2021-03-30

Do końca 3 miesiąca po zakończeniu roku podatkowego obowiązkiem polskich płatników jest zadeklarowanie wartości przychodu uzyskanego przez zagraniczne osoby prawne, nieposiadające na terytorium Polski swojej siedziby. IFT-2R wypełnić należy m.in. w związku z opłatami licencyjnymi, sprzedażą praw autorskich, usługami reklamy, badaniami rynku, księgowymi, doradczymi, prawnymi a także z tytułu wypłacanych dywidend. Podatnicy wypełniają informację IFT-2R również w sytuacji, gdy podatek u źródła nie musiał zostać pobrany (tzn. zastosowane jest zwolnienie z podatku).

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Lista tytułów wypłat, z powodu których płatnicy powinni pobrać podatek u źródła jest szeroka i szczegółowo wymieniona w IFT-2R, lecz przedsiębiorcy najczęściej stykają się z wątpliwością, czy w ogóle trzeba IFT-2R wypełniać w przypadku świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze. W ich przypadku podatek u źródła (tj. w Polsce) ustala się w wysokości 20% przychodów, jakie były wypłacane.

Podobne problemy występują w przypadku wypłat z praw autorskich lub praw pokrewnych, a zatem dotyczących m.in. opłat licencyjnych do programów komputerowych lub z tytułu przekazania praw do tych programów.

Podstawą umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania i certyfikat

Obowiązki co do poboru podatku u źródła i przygotowania IFT-2T stosuje się zawsze z uwzględnieniem umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Podatnicy powinni skontrolować, czy umowa zwalnia z poboru podatku w Polsce czy może każe stosować bardziej korzystną stawkę podatku niż ta, która wynika z polskiej ustawy o CIT.

Zawsze jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. A zatem drugim po skontrolowaniu umowy działaniem podatnika powinno być uzyskanie certyfikatu rezydencji podmiotu, który dokonuje świadczenia.

Więcej o certyfikacie rezydencji

W przypadku przychodów z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze - miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone nie tyle oryginałem, co kopią certyfikatu rezydencji, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie przekracza 10 000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie budzą uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym.

IFT-2R a IFT-1R

Usługi reklamowe w internecie - Google , Facebook a IFT-2R

W 2020 r. zasada podatku u źródła może być eliminowana poprzez zapisy umów o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dzięki temu podmioty posiadające certyfikat rezydencji mogą uniknąć zapłaty podatku u źródła w przypadku świadczeń na rzecz google, facebook czy reklam na instagramie. Nie zwalnia to jednak z obowiązku przekazania IFT-2R. W ich przypadku usługi określić należy jako zwolnione z podatku na podstawie umowy międzynarodowej. Na podatniku ciąży obowiązek posiadania certyfikatu rezydencji, a w przypadku łącznej wartości usług do 10.000 zł - kopii certyfikatu rezydencji.

W tych przypadkach w IFT-2R wypełnić należy kolumnę d i połączyć całość płatności wypłaconych w 2020 r. (również takich, które dotyczą kwot należnych za lata wcześniejsze, a dopiero w 2020 r. wypłacanych). Nie ujmuje się w nim kwot wypłacanych w 2021 r. w związku z usługami wykonanymi w 2020 r.

Licencja na program komputerowy a IFT-2R

Choć z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania może wynikać obowiązek opodatkowania w Polsce opłat za licencję na programy komputerowe, to z pomocą przedsiębiorcom przyjść może tzw. konwencja modelowa OECD, definiująca szczegółowo określenie należności licencyjnych. W pkt 14 do art. 12 Komentarza Modelowej Konwencji wskazano, że prawa umożliwiające jedynie faktyczne korzystanie z programu komputerowego, nie stanowią tytułu do naliczania opłat licencyjnych. Oznacza to, że jeśli polski przedsiębiorca nabywa i wykorzystuje licencje na programy komputerowe od zagranicznych podmiotów wyłącznie do celów własnych (tzw. licencja EULA), to nie ma on konieczności wypełniania IFT-2R ani opłacania podatku z tego tytułu.

Inna sytuacja dotyczy programów udostępnianych online lub jako działań podejmowanych w chmurze (tzw. model SAAS), gdzie w ogóle licencja może nie być udzielana. Chmura pozostaje bowiem usługą i jako taka wymaga poboru podatku u źródła (np. usługa przetwarzania danych). Wówczas co do zasady IFT-2R będzie obowiązkowe.

IFT-2 do US lublin. Kara za niezłożenie informacji

Począwszy od 2021 r. IFT-2R składany powinien być do jednego urzędu skarbowego - US Lublin. Nie należy przekazywać go do urzędu właściwego miejscowo dla podatnika.

Niedopełnienie warunków i terminu wysyłki IFT-2R polscy przedsiębiorcy powinni traktować na równi z wadami wysłanych deklaracji rocznych PIT 36, PIT 36L czy PIT 28. Zwłoka albo pominięcie obowiązku będzie powodowało konsekwencje karne skarbowe (z reguły nakładana będzie grzywna).

PIT - zagranica

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: