z dnia: 2021-03-03

Począwszy od 1 maja 2021 r. zmianie ulega wysokość kary, jaką może nałożyć organ skarbowy w postępowaniu mandatowym, czyli bez udziału sądu. Górna wartość tej kary wzrasta 1,5 raza i wyniesie nawet 14.000 zł.    

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dotychczasowe uprawnienie organów administracji skarbowej ograniczało możliwość nałożenia kary grzywny mandatem do wysokości nieprzekraczającej 2 krotności minimalnego wynagrodzenia. Oznaczało to, że organ skarbowy aby nałożyć na sprawcę karę wyższą musiał przekazać sprawę do sądu. 

Począwszy od 1 maja przepis art. 48 par. 2 ustawy - kodeks karny skarbowy zmieni swoją treść - mandatem karnym można nałożyć karę grzywny w granicach nieprzekraczających pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że w 2021 r. maksymalna wartość mandatu nakładanego za wykroczenie wzrośnie z 5.600 zł do 14.000 zł. 

Organy skarbowe zyskają niemalże pełną możliwość karania za przestępstwa będące wykroczeniami skarbowymi. Wykroczeniem jest bowiem czyn zabroniony przez kodeks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplonej lub narażonej na uszczuplenie należności publicznoprawnej albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.

Wykroczeniem skarbowym jest także inny czyn zabroniony, jeżeli kodeks tak stanowi. 

Począwszy od 1 stycznia wzrosła również minimalna wartość kary wymierzanej za grzywnę -  280 zł (czyli jedna dziesiąta minimalnego wynagrodzenia). 

Korekta zeznania PIT

Kara za błędy w deklaracjach PIT za 2020 r. Ile wyniesie mandat. 

Nowe przepisy obowiązywać zaczynają od 1 maja 2021 r. Jednak zgodnie z przepisami kodeksu karnego skarbowego pamiętać trzeba, że jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy. Należy zatem zastosować nowe wyższe kary wyłącznie do wykroczeń popełnionych od 1 maja. 

Oznacza to tym samym, że za złożenie nieterminowo deklaracji za rok 2020, po terminie przypadającym ostatniego dnia kwietnia, organy skarbowe będą mogły karać już według nowych zasad. Natomiast za błędy popełnione w trakcie 2020 r. grzywny nakładane będą według zasad dotychczasowych. 

Terminy rozliczeń podatkowych w 2021 r.

Podstawa prawna:

Projekt ustawy z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (http://orka.sejm.gov.pl/opinie9.nsf/nazwa/860_u/$file/860_u.pdf).

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: