z dnia: 2023-12-01

Kwoty wypłacone z tytułu zadośćuczynienia w związku z wadliwym świadczeniem usługi medycznej nie stanowią kosztów uzyskania przychodu - wynika z indywidualnej interpretacji.

Spółka realizująca świadczenia medyczne zapytała o możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kwoty zasądzonego od niej zadośćuczynienia wraz z ustawowymi odsetkami oraz kosztów postępowania sądowego. Uwzględnione przez sąd roszczenie wynikało z zaniedbania dyspozytora (pracownika spółki), który odmówił wysłania karetki do osoby, u której wystąpiły nagłe objawy chorobowe. Winę dyspozytora orzekł sąd karny. Dodatkowo powodowie (dzieci pacjentki) otrzymali zadośćuczynienie za doznane krzywdy polegające na naruszeniu ich dóbr osobistych.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

W interpretacji Dyrektor KIS przypomniał, że kosztami uzyskania przychodów mogą być wszystkie poniesione wydatki, oprócz wydatków wymienionych w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, o ile pozostają w związku przyczynowo-skutkowym z osiąganymi przychodami, w tym służą zachowaniu albo zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodów. Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 22 tej ustawy, za koszty uzyskania przychodów nie uważa się kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług.

Zdaniem skarbówki, pojęcie „wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług” w rozumieniu art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT odnosi się do każdego przypadku nienależytego wykonania obowiązków podatnika wynikających ze stosunku obligacyjnego, za które ponosi on odpowiedzialność, niezależnie od charakteru i zakresu tej odpowiedzialności. Dlatego kwoty wypłacone przez wnioskodawcę z tytułu zadośćuczynienia należy uznać jako odszkodowania wynikające z popełnionego błędu medycznego, czyli wadliwie wykonanej usługi medycznej. Ma więc do nich zastosowanie przepis art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, wyłączający możliwość zaliczenia takich odszkodowań do kosztów uzyskania przychodów. Natomiast zapłacone na podstawie wyroku sądowego ustawowe odsetki oraz koszty sądowe nie mogą być uznane za koszt uzyskania przychodu jako ściśle związane ze świadczeniami odszkodowawczymi.

Dyrektor KIS zauważył też, że nie można wykazać związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy zapłatą zasądzonych kwot a uzyskanym przez wnioskodawcę przychodem. Celem poniesienia tych wydatków jest zwolnienie się ze zobowiązania będącego następstwem szkody wyrządzonej pacjentowi. Trudno więc racjonalnie uzasadnić, w jaki sposób ich zapłata miałaby przyczynić się do wzrostu poziomu przychodów wnioskodawcy, do zwiększenia szans na ich uzyskiwanie bądź na zachowanie lub zabezpieczenie przychodu.

Kara umowna może być kosztem podatkowym

Źródło: indywidualna interpretacja 0111-KDIB1-1.4010.443.2023.2.KM z 23 października 2023 r.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: