z dnia: 2023-09-01

Prezydent podpisał nowelizację ustaw o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych, na mocy której mikro-, małe i średnie firmy będą mogły krócej amortyzować budynki niemieszkalne i budowle położone w gminach z niskimi dochodami podatkowymi i równocześnie na terenie powiatów zagrożonych bezrobociem.

Zmienione przepisy przewidują, że standardowy, 40-letni okres amortyzacji będzie mógł być skrócony do 10 lat w przypadku budynków niemieszkalnych i budowli zlokalizowanych w gminach, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest niższy niż 100 proc. wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, o ile w powiecie, w którym zlokalizowana jest gmina, przeciętna stopa bezrobocia wynosi od 120 proc. do 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Jeżeli natomiast spełniony będzie warunek niskich dochodów podatkowych w gminie (poniżej 100 proc wskaźnika dla wszystkich gmin), a równocześnie przeciętna stopa bezrobocia w powiecie przekroczy 170 proc. przeciętnej stopy bezrobocia w kraju, to okres amortyzacji takiego środka trwałego będzie można skrócić do 5 lat.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2024 r., a nowe przepisy będą miały zastosowanie do budynków niemieszkalnych i budowli, w przypadku których po 31 grudnia 2023 r. nastąpiło uprawomocnienie się decyzji o pozwoleniu na budowę, upłynął termin na wniesienie sprzeciwu wobec dokonanego zgłoszenia budowy albo wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia takiego sprzeciwu. Jeżeli budowa środka trwałego nie wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę albo dokonania zgłoszenia budowy, to decydująca będzie data wprowadzenia go po raz pierwszy do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Druk: Ewidencja środków trwałych - książka inwentarzowa z tabelą amortyzacyjną

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: