z dnia: 2023-06-14

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wskazał, że pełnym zwrotem wynagrodzenia, które zostało nienależnie wypłacone zleceniobiorcy, jest dopiero zwrot kwoty brutto, a więc łącznie z pobranymi przez płatnika zaliczkami na podatek dochodowy.

O wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej wystąpiło stowarzyszenie, które w 2022 r. współpracowało ze zleceniobiorcą na podstawie umowy cywilno-prawnej. Z opisu stanu faktycznego wynika, że zleceniobiorca działał nieuczciwie i w związku z tym wypłacone mu wynagrodzenie było nienależne. Po stwierdzeniu tego faktu stowarzyszenie (płatnik) wystąpiło do zleceniobiorcy (podatnika) z żądaniem zwrotu wypłaconych mu środków. Zleceniobiorca w lutym 2023 r. oddał kwotę stanowiącą równowartość otrzymanych kwot netto. Płatnik nie otrzymał więc zwrotu kwot zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

W interpretacji nr 0112-KDIL2-1.4011.265.2023.2.MKA stowarzyszenie postawiło tezę, że w tej sytuacji nie ma obowiązku dokonania korekt informacji PIT-11 i deklaracji PIT-4R za rok 2022, ponieważ oba te dokumenty były wypełnione prawidłowo, odzwierciedlały zaistniały stan faktyczny i dlatego nie ma podstaw do ich korygowania.

Jak rozliczyć PIT 11

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej podzielił to stanowisko. Stwierdził, że wnioskodawca jako płatnik nie jest upoważniony do dokonywania korekty zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzenia zleceniobiorcy wypłaconego w 2022 r. Dlatego nie ma też obowiązku korygowania informacji PIT-11 ani deklaracji PIT-4R, ponieważ wystawione informacja i deklaracja odzwierciedlały przychód oraz pobrane zaliczki na podatek dochodowy zgodnie ze stanem faktycznym, jaki miał miejsce w roku 2022.

Organ podatkowy przypomniał też, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych precyzują, w jaki sposób można odzyskać podatek od uprzednio opodatkowanego przychodu, gdy dojdzie do zwrotu nienależnie pobranego świadczenia. Taki zwrot może zostać rozliczony przez płatnika na podstawie art. 41b tej ustawy lub przez podatnika na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 5 ustawy.

Płatnik, któremu podatnik zwrócił wypłaconą wcześniej kwotę, jest zobowiązany zmniejszyć miesięczny dochód ustalany dla celów obliczenia zaliczki o dokonany przez podatnika zwrot. Należy to zrobić w możliwie najkrótszym czasie, wyłącznie w tym roku podatkowym, w którym podatnik dokonał zwrotu. Jeżeli płatnik nie odliczy kwoty zwrotu od bieżących dochodów podatnika - na skutek upływu roku podatkowego bądź osiągania przez niego niewielkich dochodów lub ustania źródła przychodu - to odliczenia, w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym nastąpi zwrot wynagrodzenia, będzie mógł dokonać sam podatnik.

W interesie płatnika jest więc, aby zwrot nienależnie pobranego wynagrodzenia nastąpił w kwocie brutto, a więc łącznie z pobranymi przez płatnika zaliczkami na podatek dochodowy, bo dopiero to gwarantuje odzyskanie przez płatnika kwoty tych zaliczek.

Korekta PIT

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: