z dnia: 2021-04-16

Ministerstwo Finansów ustaliło jednolity zestaw tytułów przelewów podatkowych (m. in. PIT, CIT, VAT), jakie powinny być stosowane przez podatników w związku z regulowaniem przez nich zobowiązań na rzecz Skarbu Państwa. Dzięki temu podatnicy będą wiedzieli, jak nazwać przelew na podatek. Przy ustalaniu  tytułu płatności powinni zwracać szczególną uwagę na identyfikator zobowiązania – poszczególne podatki, zaliczki na podatek lub inne należności skarbowe nie zawsze są oznaczane identyfikatorami deklaracji podatkowych, do których się odnoszą. 

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Tytuły stosować należy przy korzystaniu z mikrorachunku podatkowego i wpłatach na indywidualny rachunek podatkowy podatnika. Osobne tytuły ustalać należy przy płatnościach podatków lokalnych lub należności, które nie będą trafiały na mikrorachunek.

Podstawą nowych oznaczeń jest rozporządzenie ministra finansów, funduszy i polityki regionalnej z dnia 6 kwietnia 2021 r. w sprawie rodzajów podatków, opłat lub niepodatkowych należności budżetowych, których wpłata jest realizowana przy użyciu mikrorachunku podatkowego (Dz. U. 2020 poz. 690).

WYKAZ RODZAJÓW PODATKÓW, OPŁAT LUB NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH, KTÓRYCH WPŁATA JEST REALIZOWANA PRZY UŻYCIU MIKRORACHUNKU PODATKOWEGO

Identyfikator

Opis

Podatek dochodowy od osób fizycznych PIT

PIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym zapłaty zaliczki miesięcznej w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące oraz wpłaty zaliczek na podatek dochodowy dokonywanej przez płatnika)

PIT-7

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej

PIT-8AR

wynikający z deklaracji rocznej o zryczałtowanym podatku dochodowym

PIT-28

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-28S

wynikający z zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

PIT-36

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36L

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36LS

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-36S

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-37

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-38

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-39

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty)

PIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych

PIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

PIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

PIT-NZS

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku

PIT-STD

wynikający z obowiązku zapłaty podatku potrąconego od dochodów z oszczędności w formie wypłacanych odsetek osób fizycznych w ramach dyrektywy Rady UE 2014/107/UE oraz stosownych umów o opodatkowaniu dochodów z oszczędności

PPD

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych

PPE

wynikający z obowiązku zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych

PPL

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego według stawki 19% od dochodów osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą lub działy specjalne produkcji rolnej

PPW

wynikający z obowiązku zapłaty podatku z odpłatnego zbycia papierów wartościowych i pochodnych instrumentów finansowych

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Podatek dochodowy od osób prawnych CIT

CIT

wynikający z obowiązku zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych (w tym zaliczki miesięczne w wysokości różnicy pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego a sumą zaliczek należnych za poprzednie miesiące)

CIT-6AR

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych

CIT-6R

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-8

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8A

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8AB

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8B

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową – podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-8E

wynikający z obowiązku zapłaty ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych

CIT-9R

wynikający z deklaracji o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców

CIT-10Z

wynikający z deklaracji o wysokości pobranego przez płatnika zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, od dochodów (przychodów) osiągniętych przez podatników niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

CIT-11R

wynikający z deklaracji o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR

CIT-14

wynikający z deklaracji o wysokości zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych od wypłat odsetek i dyskonta zrealizowanych w ramach emisji danej serii obligacji

CIT-CFC

wynikający z zeznania o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób prawnych

CIT-ISN

wynikający z obowiązku zapłaty przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób prawnych od dochodu ze zbycia praw do spółki nieruchomościowej

CIT-NZ

wynikający z deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Podatek od towarów i usług VAT

VAT-7

wynikający z deklaracji miesięcznej dla podatku od towarów i usług

VAT-7D

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

VAT-7K

wynikający z deklaracji kwartalnej dla podatku od towarów i usług

VAT-8

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług dla osób zwolnionych z podatku, zarejestrowanych jako podatnicy VAT UE

VAT-9M

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od importu usług lub nabycia towarów oraz usług, dla których podatnikiem jest nabywca

VAT-10

wynikający z deklaracji o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu

VAT-12

wynikający ze skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu

VAT-In

wynikający z innych rozliczeń w podatku od towarów i usług

VAT-Z

wynikający ze zwrotów dokonanych przez podatników VAT kwot odliczonych przez nich lub zwróconych im z tytułu wydatków poniesionych przez nich na zakup kas rejestrujących

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Danina solidarnościowa

DSF-1

wynikająca z obowiązku zapłaty daniny solidarnościowej

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata od napojów alkoholowych w opakowaniach do 300 ml

ALK-1

wynikająca z informacji w sprawie opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata od środków spożywczych

CUK-1

wynikająca z informacji w sprawie opłaty od środków spożywczych

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Opłata wnoszona przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

DRA-2

wynikająca ze zbiorczej deklaracji miesięcznej dotyczącej opłaty wnoszonej przez podmioty świadczące usługę będącą reklamą napojów alkoholowych

TWPOD

wynikająca z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Podatek od sprzedaży detalicznej

PSD-1

wynikający z deklaracji o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej

TWPOD

wynikający z płatności organu egzekucyjnego za zadłużenia zobowiązanego objęte tytułem wykonawczym

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: