z dnia: 2021-07-14

Pod koniec maja Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie wyrokiem z 27 maja 2021 r., sygn. akt I SA/Sz 223/21, rozstrzygnął kontrowersyjną sprawę, dotyczącą podatku PIT przy sprzedaży nieruchomości otrzymanej w ramach umowy dożywocia. Orzeczenie okazało się niekorzystne dla sprzedawcy.

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Co zakładała umowa dożywocia?

Podatniczka zwróciła się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o wydanie interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Wnioskodawczyni wskazała, że otrzymała nieruchomość na podstawie umowy dożywocia. Jej dziadkowie przenieśli na nią własność nieruchomości w zamian za dożywotnią opiekę. Następnie umową sprzedaży wnioskodawczyni sprzedała otrzymaną nieruchomość. Środki uzyskane z tej transakcji przeznaczyła natomiast na zakup dwupokojowego mieszkania dla dziadków oraz spłatę zaciągniętych przez nich kredytów. To zresztą było elementem zawartej umowy dożywocia. Jednocześnie w ramach utrzymania dziadków wnioskodawczyni na bieżąco ponosi koszty opłat do wspólnoty, multimediów, mediów oraz wyżywienia.

Co podlega opodatkowaniu i odliczeniu?

Mając na względzie powyższy stan faktyczny wnioskodawczyni zwróciła się do właściwego organu o wydanie interpretacji indywidualnej. Chciała wiedzieć czy sprzedaż nieruchomości przed upływem 5 lat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a nadto, czy zakładając opodatkowanie wszystkie wydatki poniesione przez wnioskodawczynię mogą być przez nią uwzględnione jako koszty nabycia. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że zwolnienie od podatku nie przysługuje, ponieważ wnioskodawczyni zbyła nieruchomość przed upływem 5 lat, a jednocześnie nie ma możliwości całkowitego odliczenia poniesionych przez nią kosztów. Do kosztów tych można bowiem zaliczyć wyłącznie udokumentowane koszty nabycia lub udokumentowane koszty wytworzenia, powiększone o udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania.

Finał sprawy w sądzie

Wnioskodawczyni nie zgodziła się ze stanowiskiem Dyrektora KIS i zaskarżyła wydaną interpretację do sądu. Ten z kolei przyznał rację organowi. W ocenie Sądu bowiem kosztami są wydatki, jakie nabywca ponosił na rzecz dożywotnika od momentu nabycia nieruchomości, wskutek zawarcia takiej umowy, do czasu jej zbycia, będące jednocześnie wydatkami wynikającymi z realizacji zobowiązań określonych umową o dożywocie. Organ, oceniając które z wydatków poniesionych przez skarżącą mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodu ze zbycia przedmiotowej nieruchomości, będąc jednocześnie związany opisem stanu faktycznego ostatecznie zaprezentowanym w uzupełnieniu wniosku, uwzględnił jedynie te wydatki, które zostały wprost w tym opisie wymienione, tj. wydatki na wyżywienie dziadków do dnia zbycia nieruchomości. Natomiast, do kosztów tych nie mogły zostać zaliczone wydatki wskazane przez skarżącą, poniesione po dniu zbycia nieruchomości, jak również wydatki poczynione ze środków uzyskanych z tego zbycia.

PIT przy sprzedaży nieruchomości – kwestie techniczne

Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Wnioskodawczyni, chcąc poprawnie rozliczyć się z podatku będzie jednak musiała uwzględnić kwestię sprzedaży nieruchomości w składanym rozliczeniu rocznym. Co przy tym istotne, przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych jest ich wartość – wyrażona w cenie, zawartej w umowie – pomniejszona o koszty odpłatnego zbycia, w tym chociażby opłaty notarialne oraz koszty pośrednictwa. Po zakończeniu roku podatkowego konieczne jest złożenie do 30 kwietnia stosownego formularza PIT-39. W jego poz. 20 uwzględnia się osiągnięty z tytułu sprzedaży przychód, w poz. 21 koszty jego uzyskania, a w poz. 22 sumę odpisów amortyzacyjnych.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: