z dnia: 2021-07-13

 Przychód uzyskiwany przez zleceniobiorcę może mieć różne wymiary. W jednej z ostatnich interpretacji przepisów prawa podatkowego (z 27 maja 2021 r., sygn. 0114-KDIP3-2.4011.173.2021.2.JM) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (KIS) potwierdził, że może go stanowić również polisa na życie. Co to oznacza dla płatników?

Najlepszy i najprostszy sposób na PIT - Program e-pity®
Nie musisz znać się na PIT'ach i zmianach podatkowych. Oblicz wygodnie wysokość Twojego podatku PIT kompleksowo razem z wszystkimi ulgami, odliczeniami i kwotą wolną od podatku. Zadbaj o najwyższy i najszybszy zwrot podatku z PIT do 45 dni.
Po prostu oblicz Twój e-PIT w Programie e-pity 2023 i wyślij PIT online

Ochronno-inwestycyjne polisy na życie

Podatnik zwrócił się do Dyrektora KIS o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych. Chodziło o obowiązki płatnika w związku z zawarciem na rzecz zleceniobiorców umowy ubezpieczenia. Wnioskodawca prowadził działalność w formie spółki komandytowej, polegającą na produkcji posiłków. Zatrudniał pracowników przede wszystkim na podstawie umów zlecenia. Zamierzał zawrzeć umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym na rzecz zleceniobiorców. Polisy miały mieć charakter ochronno-inwestycyjny. Składka miała się natomiast składać z dwóch części: ochronnej, wpłacanej obowiązkowo na subkonto podstawowe oraz dodatkowej (kapitałowej), mającej charakter dobrowolny i wpłacanej na subkonto dodatkowe. Wykup całkowity polisy wiązałby się z koniecznością uiszczenia przez wnioskodawcę opłat likwidacyjnych, a jedynie częściowy byłby darmowy.

Wykup polisy a zaliczka na podatek dochodowy

W ramach polis składki miał opłacać wnioskodawca, który jednocześnie byłby właścicielem polis. W przypadku ziszczenia się jednego ze zdarzeń wskazanych w polisie, w tym chociażby śmierci ubezpieczonego zleceniobiorcy, uprawnionym do otrzymania świadczeń z ubezpieczenia byłby ubezpieczony zleceniobiorca lub wskazana przez niego inna osoba uposażona (najczęściej małżonkowie lub zstępni). Wnioskodawca byłby też jedynym podmiotem uprawnionym do dokonania częściowej lub całkowitej wypłaty z polisy, z tym zastrzeżeniem, że mógłby do tego upoważnić inny podmiot. Wnioskodawca zdecydował się na zawarcie umowy ubezpieczenia, ponieważ liczył, że stanie się ona dodatkową motywacją dla jego pracowników i efektywnie wpłynie na wykonywaną przez nich pracę i możliwości produkcyjne przedsiębiorstwa. W tym zakresie pojawiła się jednak pewna wątpliwość. Wnioskodawca zadał zatem Dyrektorowi KIS pytanie – czy w przedstawionym stanie faktycznym środki pieniężne otrzymane przez zleceniobiorców na skutek wykupu częściowego lub całkowitego polisy stanowią przychód zwolniony od podatku dochodowego od osób fizycznych. Konsekwencją potwierdzenia tego stanowiska byłby bowiem brak konieczności uiszczania zaliczki na podatek dochodowy przez wnioskodawcę.

Nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy

W ocenie wnioskodawcy przychód z polisy korzysta ze zwolnienia, a co za tym idzie nie ma konieczności uiszczania zaliczek na podatek dochodowy przez zleceniodawcę. Dyrektor KIS uznał jednak to stanowisko za nieprawidłowe. Za przychody należy uznać bowiem każdą formę przysporzenia majątkowego – zarówno formę pieniężną, jak i niepieniężną, w tym nieodpłatne świadczenia otrzymane przez podatnika. Jak wynika natomiast z ustawy o PIT za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane co do zasady wyłącznie od: osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, właściciela nieruchomości, w której lokale są wynajmowane albo przedsiębiorstwa w spadku. Konsekwencją zakwalifikowania przychodów z tytułu wypłat wynagrodzenia zleceniobiorcom jako przychodów z działalności wykonywanej osobiście jest natomiast opodatkowanie ich za pośrednictwem płatnika.

Zaliczki na podatek dochodowy – kwestie techniczne

Jeżeli zatem zleceniodawca opłacił za zleceniobiorcę składkę z tytułu składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie, a beneficjentem tej polisy jest zleceniobiorca - wartość opłaconej składki to przychód zleceniobiorcy. Wówczas obowiązek podatkowy powstaje z dniem zapłaty składki, a zaliczkę należy zapłacić w kolejnym miesiącu. Jeżeli natomiast zleceniodawca opłacił za zleceniobiorcę składkę z tytułu składki ubezpieczeniowej w związku z umową ubezpieczenia na życie lub dożycie i nie wiadomo, że beneficjentem z tej polisy jest zleceniobiorca - wartość opłaconej składki to również przychód zleceniobiorcy. Wtedy jednak obowiązek podatkowy powstaje z chwilą ustalenia prawa do świadczeń z tej umowy. Uzyskany przychód zostanie uwzględniony w wystawianym pracownikowi formularzu PIT-11 w poz. 51, a zaliczka z tego tytułu w poz. 54.

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: