z dnia: 2023-08-04

Naczelny Sąd Administracyjny ostatecznie potwierdził prawo przedsiębiorcy do uznania kary za opóźnioną dostawę za koszt podatkowy.

Wyrok kończy sprawę zainicjowaną wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową spółki prowadzącej działalność w zakresie sprzedaży oraz instalacji sprzętu medycznego. Podpisując umowy w procedurze wynikającej z prawa zamówień publicznych spółka musi godzić się na zapisy o karach umownych. Zdarza się, że w trakcie realizacji kontraktów, w okolicznościach niezależnych od spółki (z winy producenta), zachodzą sytuacje powodujące opóźnienia w dostawie sprzętu i w konsekwencji - konieczność zapłaty kar umownych. Spółka płaci te kary w celu zachowania dobrych realizacji i możliwości dalszej współpracy. We wniosku o interpretację spółka postawiła tezę, że kwoty takich kar są kosztami uzyskania przychodów.

Innego zdania był Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, który powołał się na treść art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Zgodnie z jego treścią nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kar umownych i odszkodowań z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług ( interpretacja o sygn. akt 0111-KDIB1-2.4010.191.2020.1.MZA). Dyrektor KIS uznał, że nieterminowe wykonanie przez wnioskodawcę przewidzianych w umowie usług stanowi wadę, o której mowa w tym przepisie, niezależnie od tego, czy wskazane we wniosku opóźnienia wynikały z winy wnioskodawcy, czy też z okoliczności niezależnych od spółki.

Koszty podatkowe - prowadzę firmę

Spółka zaskarżyła tę interpretację, a WSA w Bydgoszczy ją uchylił. Sąd podkreślił, że wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów nie obejmuje wszelkich bez wyjątku kar umownych i odszkodowań, lecz tylko takie, które zostały wskazane w treści w/w przepisu prawa. Przepis ma zastosowanie do kar umownych i odszkodowań, dla których podstawą wypłaty były wada dostarczonego towaru, wada wykonanych robót i usług, zwłoka w dostarczeniu towaru wolnego od wad, zwłoka w usunięciu wad towarów bądź zwłoka w usunięciu wad wykonanych robót bądź usług. Przepis nie ma więc zastosowania do kar umownych przedstawionych we wniosku o interpretację - tj. do zwłoki ogólnie dotyczącej dostarczenia towarów. Zdanie WSA w Bydgoszczy podzielił NSA, oddalając skargę kasacyjną od tego wyroku.

Źródło: wyrok NSA II FSK 137/21 z 25 lipca 2023 r., wyrok WSA w Bydgoszczy I SA/Bd 478/20 z 27 października 2020 r.

Ewidencja środków trwałych (formularz)

Wspieramy OPP
Jakość programów e-file sprawdzona i potwierdzona przez: