Kilka słów o naszej organizacji

Celami Fundacji są: a. działalnośc charytatywna, b. działalność edukacyjna i opiekuńczo-wychowawcza c. działalność opiekuńczo-lecznicza i lecznicza d. udzielanie świadczeń zdrowotnych i usług w zakresie opieki medycznej e. przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym oraz zagrożeniom bezpieczeństwa publicznego f. wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia, propagowanie profilaktyki zdrowotnej g. promocja zatrudnienia i aktywizacji zawowowej osób pozostających bez pracy h. wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w oparciu o wartości chrześcijańskie i. działalnośc kulturalna j. wspieranie osób szczególnie uzdolnionyh, nie mających możliwości finansowych rozwoju we własnym zakresie k. wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu l. wspieranie turystyki i krajoznawstwa oraz różnych form wypoczynku, ł. działalność wydawnicza m. pomo polakom za granicą.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy