Kilka słów o naszej organizacji

Celami szczegółowymi stowarzyszenia są: 1 ) inspirowanie, wspomaganie i koordynacja wszelkich działań w sferze edukacji, 2 ) propagowanie postaw wrażliwości, akceptacji i zrozumienia potrzeb edukacyjnych, 3 ) wspieranie i rozwój przedsiębiorczości społecznej, 4 ) wspierania działalności naukowej i wydawniczej, 5 ) działania na rzecz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną, kulturalną i sportową wśród młodzieży, 6 ) działania na rzecz rozwoju edukacji językowej, turystycznej, informatycznej, 7 ) działania na rzecz poprawy jakości i efektywności systemów edukacji; 8 ) wspieranie powszechnego dostępu do kształcenia i szkolenia; 9 ) propagowanie systemów edukacji otwartych na środowisko i świat, 10 ) zwiększenie dostępu do edukacji - promocja kształcenia przez całe życie, 11 ) podnoszenie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy, 12 ) pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, 13 \) ochrona i promocja zdrowia, 14 ) działania na rzecz osób niepełnosprawnych, 15 ) przeciwdziałanie patologiom społecznym, 16 \) promocja i organizacja wolontariatu, 17 ) prowadzenie działalności w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej na rzecz osób niepełnosprawnych 18 ) prowadzenie działalności na rzecz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy