Kilka słów o naszej organizacji

1 ) Wspieranie działań służących rozwojowi nauki, edukacji, oświaty i wychowania: poprzez promocje innowacyjnych metod dydaktycznych, rozwijanie zdolności szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży; 2 ) Wspieranie działań służących ekologii i ochronie zwierząt oraz ochronie dziedzictwa przyrodniczego poprzez: krzewienie wiedzy na temat wpływu działalności człowieka na zachowanie równowagi w ekosystemie, organizacje selektywnej zbiórki odpadów, propagowanie maksymalnego wtórnego wykorzystania materiałów opakowaniowych, wyszukiwanie i likwidację nielegalnych wysypisk śmieci, organizację "zielonych szkół"; 3 )Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, poprzez organizowanie dla tych osób pomocy materialnej, rehabilitacyjnej, organizowanie imprez integracyjnych z osobami pełnosprawnymi; 4 ) Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, poprzez organizowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe, naukę aktywnych form poszukiwania pracy, rozwijanie samokształcenia; 5 ) Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy w tym rozwój przedsiębiorczości, poprzez doradztwo finansowe i prawne osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą na własny rachunek, organizację współpracy pomiędzy przedsiębiorcami, promocję przedsiębiorców lokalnych na rynkach zewnętrznych; 6 ) Wspieranie działań służących rozwojowi krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży, poprzez organizację wycieczek, biwaków, rajdów i zabaw na świeżym powietrzu; 7 \)Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez propagowanie aktywności fizycznej i ruchowej, organizację imprez sportowych i form aktywnego wypoczynku; 8 ) Promocja idei wolontariatu, integracja osób i środowisk niosących pomoc innym w formie pracy bez wynagrodzenia; pomoc finansowa i organizacyjna dla istniejących organizacji, wolontariuszy.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy