Kilka słów o naszej organizacji

1 . Opieka paliatywna nad dziećmi,młodocianymi i dorosłymi z nieuleczalnymi, przewlekłymi i postępującymi schorzeniami, 2 . Prowadzenie programu wsparcia dla rodzin i bliskich pacjentów,również w okresie żałoby, 3 . Pomoc materialna dla pacjentów i ich rodzin w miarę posiadanych środków, 4 . Promowanie filozofii hospicyjnej, współpraca w tym zakresie ze środkami masowego przekazu, 5 . Kształcenie w dziedzinie opieki paliatywnej, opieki onkologicznej i psychoonkologicznej, organizowanie oraz udział w zjazdach, sympozjach , kursach, spotkaniach naukowych w kraju i zagranicą, 6 . Nabór i szkolenie wolontariuszy, 7 . Współdziałanie i pomoc z mającymi podobne cele organizacjami i instytucjami społecznymi, samorządowymi, religijnymi; placówkami publicznej i niepublicznej służby zdrowia i administracji państwowej, 8 . Opieka nad pacjentami chorymi onkologicznie, jego rodziną i bliskimi, 9 . Profilaktyka i promocja zdrowia, 10 . Pomoc społeczna osobom w trudnych sytuacjach życiowych i wyrównanie szans tych osób, 11 . Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 12 . Przeciwdziałanie izolacji osób i rodzin wynikającej z istniejących niekorzystnych układów rodzinnych i środowiskowych, 13 . Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy, 14 . Nauka , edukacja, oświata i wydawnictwa, 15 . Upowszechnianie kultury fizycznej i aktywnego wypoczynku, sportu, rekreacji i turystyki, 16 . Promocja kultury i sztuki, 17 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy