Kilka słów o naszej organizacji

Celem działania Ligi Kobiet Polskich jest inicjowanie, organizowanie i prowadzenie wszechstronnej pomocy na rzecz ogółu społeczności, ze szczególnym uwzględnieniem kobiet, dzieci i rodzin oraz różnych grup podmiotów wyodrębnionych ze względu na szczególnie trudna sytuację życiową lub materialną w stosunku do społeczeństwa, w ramach zadań publicznych ze sfery zakreślonej w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – w zakresie: 1 . Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; 2 . Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 . Działalności charytatywnej; 4 . Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 . Ochrony i promocji zdrowia 6 . Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych; 7 . Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych utratą pracy; 8 . Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn; 9 . Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 10 . Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 11 . Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 12 . Wypoczynku dzieci i młodzieży; 13 . Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 14 . Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 15 . Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego 16 . Turystyki i krajoznawstwa; 17 . Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; 18 . Pomocy ofiarom katastrof i klęsk żywiołowych; 19 . Upowszechniania i ochrony praw konsumentów; 20 . Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 21 . Promocji i organizacji wolontariatu; 22 . Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka; 23 . Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy