Kilka słów o naszej organizacji

Cele statutowe 1 ) działalność na rzecz grup wyodrębnionych ze względu na szczególne potrzeby edukacyjne, szczególnie trudną sytuację życiową lub materialną, w tym pomoc i opieka prawna, medyczno- rehabilitacyjna w stosunku do: a) ofiar wypadków komunikacyjnych, a w szczególność dzieci, b\) ofiar wypadków losowych, c) osób niepełnosprawnych, d) osób nieaktywnych zawodowo, zagrożonych wykluczeniem społecznym i marginalizacją e) ofiar przemocy ze strony przestępców kryminalnych. 2 ) działalność edukacyjna na różnych szczeblach kształcenia, 3 ) działalność na rzecz wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych ze szczególnym uwzględnieniem środowisk wiejskich, 4 ) organizowanie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży, 5 ) działalność na rzecz dzieci i młodzieży ze szczególnymi potrzebami edukacyjnymi 6 ) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych w celu zwiększenia ich aktywności, wyrównywania szans oraz integracji społecznej i zawodowej, 7 ) działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, 8 ) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, 9 ) działalność na rzecz upowszechniania praw człowieka i swobód obywatelskich oraz działania wspomagające rozwój demokracji, 10 ) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, 11 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 , w zakresie określonym w art. 4 ust. l, pkt 1-32 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 12 ) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy