Jesteś emerytem rencistą nie musisz rozliczać PIT - wyślij PIT‑OP i przekaż nam Twój 1,5%

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Cel szczegółowy, na który przeznaczasz swój 1,5%:

19467 Jedynak Maria i Ania

Nasza strona www: marysiaiania.pl

19467 Jedynak Maria i Ania
Dziękujemy!

Kilka słów o naszej organizacji:

1. Głównym celem Fundacji jest organizowanie i niesienie pomocy w ramach działalności pożytku publicznego. Zadaniem priorytetowym jest - jak mówi nazwa Fundacji - zdążyć z pomocą dla chorych i niepełnosprawnych dzieci, wspierać ich leczenie, rehabilitację, a ponadto realizować cele statutowe w zakresie kultury, edukacji, promocji zdrowia, aktywizacji społecznej, integracji, przeciwdziałania wykluczeniu, wspierania rodzin.
2. Celami Fundacji wynikającymi z działalności pożytku publicznego są:
1) pomoc społeczna umożliwiająca osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości;
2) działalność na rzecz integracji oraz reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
3) działalność charytatywna;
4) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
5) działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
6) ochrona i promocja zdrowia;
7) działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
8) promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;
9) działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10) działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
11) działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
12) działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
13) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14) nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
15) wypoczynek dzieci i młodzieży;
16) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
17) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
18) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
19) turystyka i krajoznawstwo;
20) porządek i bezpieczeństwo publiczne;
21) obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
22) upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
23) ratownictwo i ochrona ludności;
24) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
25) upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
26) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
27) promocja i organizacja wolontariatu;
28) pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29) działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
30) promocja Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
31) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
32) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
33) wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Dane naszego OPP:

Nasi partnerzy

Polityka Plików Cookies i Profilowanie:

W Serwisie Internetowym używamy technologii w celu świadczenia najwyższej jakości usług drogą elektroniczną. Administratorem Twoich danych jest e-file sp. z o.o. sp.k. z siedzibą w Poznaniu (60-461), ul. Jeziorańska 12. Klikając “Akceptuję” zgadzasz się na profilowanie, tj. przetwarzanie danych osobowych przez e-file, polegające na automatycznej analizie Twoich interakcji w Serwisie. Korzystamy z Plików Cookies - czytaj więcej.

Akceptuję