Kilka słów o naszej organizacji

Celem Stowarzyszenia jest: 1 . Działanie na rzecz ogółu społeczeństwa, w szczególności na rzecz osób uzależnionych od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych, kobiet, osób doznających przemocy w rodzinie, i ich rodzinom, osób stosujących przemoc domową, jak również osób niepełnosprawnych, seniorów, bezdomnych, bezrobotnych, dzieci, młodzieży, mniejszości narodowych, więźniów, osób po odbyciu kary pozbawienia wolności, i innych grup, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, oraz na rzecz członków Stowarzyszenia. 2 . 0źukacja społeczna w temacie przemocy, uzależnień, uprzedzeń. 3 . Przeciwdziałanie patologiom społecznym i gospodarczym, bezrobociu, wykluczeniu społecznemu oraz wszelkim przejawom dyskryminacji. 4 . Promocja społeczeństwa opartego na wiedzy, kształcenia ustawicznego, aktywności zawodowej oraz przedsiębiorczości. 5 . Wspieranie rozwoju demokracji, społeczeństwa obywatelskiego, społeczności lokalnych, ochrony wolności i praw człowieka, równego statusu kobiet i mężczyzn. 6 . Prowadzenie działalności w zakresie pomocy społecznej, przeciwdziałania patologiom społecznym, porządku i bezpieczeństwa publicznego. 7 . Ochrona i promocja zdrowia. Z art. 4 Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 8 . Działania wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie inne organizacje i instytucje w zakresie określonym w pkt 1 – 7 .

Dane naszego OPP

Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1,5%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Nasi partnerzy