Nieważne, ile zarabiasz i jaką kwotę stanowi Twój 1%. Przekazując nawet niewielką sumę na działalnosć organizacji pożytku publicznego, udzielasz realnego wsparcia naszym podopiecznym. W ich imieniu jesteśmy Ci wdzięczni.

Kilka słów o naszej organizacji:

Motywem przewodnim większości naszych projektów jest edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży oraz pokazywanie konieczności kierowania się w życiu wartościami i posiadania autorytetów. Przy ich realizacji współpracujemy ze specjalistami i z lokalnymi samorządami.
Podstawowe źródła finansowania projektów, to pozyskiwane granty i darowizny.
Zarząd i członkowie stowarzyszenia pracują społecznie.
Nawiązujemy szerszą współpracę zarówno z beneficjentami naszych przedsięwzięć, jak również z osobami wspierającymi nas finansowo. Tym samym jest to powód do dumy i zarazem wyzwanie do podejmowania coraz śmielszych przedsięwzięć.

Główne obszary działania stowarzyszenia:
- edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży w formach pozaszkolnych
- upowszechnianie wiedzy o kulturze i historii, ochrona i promocja dziedzictwa kulturowego gminy Zielonki
- inicjowanie, wspomaganie, propagowanie i realizowanie inicjatyw aktywizujących społeczność lokalną i umacniających samorządność
- wspieranie rozwoju przedsiębiorczości i podnoszenie wiedzy w zakresie "małej" ekonomii
- profilaktyka uzależnień, działalność charytatywna

Jak wykorzystamy 1% na prowadzone projekty
Każdorazowo wpłaty 1% wykorzystujemy przede wszystkim na cele wskazane przez darczyńców w ich PIT-ach. W roku 2019 planujemy kontynuację współpracy ze szkołami i przedszkolami, stowarzyszeniami, klubami sportowymi, podmiotami kultury, zespołami ludowymi, ochotniczymi strażami pożarnymi, kołami gospodyń wiejskich, z terenu gminy Zielonki, podejmując organizację na ich rzecz kolejnej akcji pozyskania środków z odpisu podatkowego 1%.

Środki z 1% planujemy także wydatkować na:
1) na konkretne cele wskazane przez Państwa w PIT-ach za 2017 - 2018 r.;
2) na realizację edukacyjnych projektów ekologicznych dla dzieci i młodzieży;
3) na realizację edukacyjnych projektów artystycznych promujących solistów i zespoły – uzdolnioną muzycznie młodzież;
4) na wkład własny do pozyskanych samorządowych i rządowych dotacji na realizację naszych projektów.

W latach ubiegłych wpłaty z 1% przeznaczaliśmy także na udział własny stowarzyszenia w pozyskiwanych grantach na realizację młodzieżowych projektów edukacyjnych takich jak: „Eko Uczeń”, cztery edycje projektu "Akademia Mistrzów", "Wirtualne Muzeum Lokalne", „Lokalne, ekologiczne gospodarowanie odpadami”, "Dobre Rady na Plastikowe Odpady", "Świat z plastiku", "Przedstawienie zasad racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej wśród uczniów zespołów szkół Gminy Zielonki", "Rodzinnie w Zielonkach - zintegrowany program profilaktyki", „Powietrze na wagę złota”, "Cuder - grupowa gra edukacyjna", "Alkoauto - przekonaj się osobiście", "Azbest is not the best", "Pucheroki i Herody - promocja zwyczajów ludowych", "Trzeźwa Małopolska no promil - no problem", "Błyszczę Przykładem - Oszczędzam Wodę", Międzynarodowy Festiwal „Młodzi Artyści w Krakowie”, „Non omnis moriar” - Dziedzictwo kulturowo-historyczne gminy Zielonki, "Promocja postaci Pucheroka i Heroda w tradycji Korony Północnego Krakowa", "Program profilaktyki uzależnień behawioralnych „Gra profilaktyczna CUDER”, "Dobra Książka Czyni Cuda - animacja czytelnictwa w gminie Zielonki".

Dane naszego OPP: