Kilka słów o naszej organizacji:

Fundacja Brat Słońce kieruje się w swojej działalności wartościami chrześcijańskimi, ze szczególnym uwzględnieniem idei franciszkańskich. Fundacja realizuje następujące cele statutowe: 1 ) pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób; 2 ) integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; 3 \) pomoc charytatywna; 4 ) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 5 ) wspieranie mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego; 6 \) ochrona i promocja zdrowia; 7 ) wspieranie osób niepełnosprawnych; 8 ) wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych; 9 ) wspieranie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 10 ) wypoczynek dzieci i młodzieży; 11 \) kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 12 \) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; 13 ) ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego; 14 \) turystyka i krajoznawstwo; 15 ) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą; 16 ) pogłębianie integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami; 17 \) promocja i organizacja wolontariatu; 18 ) pomoc Polonii i Polakom za granicą; 19 ) wspieranie rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnianie i ochrona praw dziecka; 20 ) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym; 21 ) działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w zakresie realizacji przez te podmioty działań w sferze pożytku publicznego.

Dane naszego OPP: