Kilka słów o naszej organizacji:

Celem statutowym Caritas OPP jest działalność charytatywna wypływająca z ewangelicznego przykazania miłości i mająca na uwadze godność każdej osoby ludzkiej bez względu na jej wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. Celami są również (wymienione w statucie) wszystkie działania określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dane naszego OPP: