Kilka słów o naszej organizacji:

Celami Klubu Gaja są: a) zachowanie i wzbogacenie środowiska naturalnego; b) działania na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; c) ochrona praw i dobrostanu zwierząt; d) promocja inicjatyw związanych z ochroną środowiska, ochroną zwierząt i działalnością proekologiczną; e) rozwijanie i wspieranie działań kulturotwórczych i środowiskowych; f) działalność na rzecz zrównoważonego rozwoju; g) działalność w zakresie praw człowieka i obywatela, a także działania wspomagające rozwój demokracji; h) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; i) udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży wywodzącej się ze środowisk lub rodzin patologicznych i wykluczonych; j\) upowszechnianie i ochrona praw oraz interesów konsumentów; k\) promocja i organizacja wolontariatu.

Dane naszego OPP: